boezem

Eigenschappen

VoorkeurslabelboezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).
DefinitieHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbindingEen stroom voerend element. staande waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. en merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. waarop het water van lager gelegen poldersEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan..
Publieksvriendelijke toelichtingHet stelsel van wateren (merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater., kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. e.d.) dat tot voorlopige berging van het polderwater dient, voordat het op zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. geloosd kan worden. Het water in de boezem kan door sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. met of zonder bemalingswerktuigen (gemaalEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water.) op het buitenwaterHet oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan. worden geloosd.
SynoniemboezemsHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.
Toelichting op definitieDe boezem is oppervlaktewater dat er toe dient om polderwater op te vangen en af te voeren. Het is dat deel van het oppervlaktewater binnen een waterschap dat geen vast peilPeilgebied waar in de verschillende seizoenen een zelfde peil wordt nagestreefd. heeft. Over het algemeen wordt het water uit de boezem op een rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. geloosd die het water naar zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. of naar het IJsselmeer brengt. Wanneer waterlozing niet op een natuurlijke manier mogelijk is, slaat een boezemgemaalGemaal ten behoeve van de bemaling van boezemsystemen het water uit; in andere gevallen wordt het boezemwater(water in) een stelsel van gemeen liggende, met elkaar in openverbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater middels een spuisluisEen sluis die tot doel heeft een aansluitende vaarweg of haven op diepte te houden, door het opwekken van een plotselinge krachtige waterstroming. geloosd.

Dat het water geen vast peilPeilgebied waar in de verschillende seizoenen een zelfde peil wordt nagestreefd. heeft, wil niet zeggen dat er niet naar een bepaald peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. wordt gestreefd. Dit peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. noemt men het streef- of boezempeilHet in een peilbesluit vastgelegde streefpeil van een boezem ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, afgekort NAP.. Als het water tijdelijk wordt bewaard, om bijvoorbeeld later te worden geloosd, spreekt men welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. van bergboezemEen door kades omsloten gebied langs een rivier of boezemkanaal, waar in geval van hoge waterstanden water in kan stromen dat tijdelijk vastgehouden kan worden (water wordt dus opgeborgen in de boezem)..

Het niet bemalenHet verwijderen van overtollig water door middel van een gemaal. (vrij lozend) gedeelte van een waterschap wordt ook boezem genoemd. Boezems kunnen complexe stelselsHet geheel van afspraken of regels e.d. van een systeem, geordend geheel van dingen, samenstel van delen. zijn van kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. die met elkaar in verbindingEen stroom voerend element. staan. Voorbeelden van zulke stelsel zijn de Schermerboezem en de Rijnlandse boezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard)..

Rond veel boezemsHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater. is het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. eeuwenlang slechts extensief gebruikt, daardoor komt er in boezemlanden relatief vaak bijzondere flora en fauna voor.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23848&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Boezem_(water)
Afbeelding vanBoezem Nieuwe Statenzijl

BoezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater. bij Nieuwe Statenzijl.

Eemskanaal boezem

Eemskanaal boezem

EemskanaalKanaal van Delfzijl naar Groningen, bevaarbaar voor zeeschepen tot 2000 BRT. boezem nabij Woltersum.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
boezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).Breder
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
boezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
boezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).Gerelateerd
  • af-/aanvoergebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
boezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
boezemgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederboezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).
boezemkanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederboezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).
boezempeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederboezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).
boezemsysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederboezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).
boezemwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederboezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).
Eemskanaal (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)Deel vanboezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).
boezemcapaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdboezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard).
Rdf.jpg