Kaderrichtlijn Water

Eigenschappen

VoorkeurslabelKaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.
AfkortingKRWDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.
DefinitieDe Kaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. is een Europese richtlijnEen Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. die voorschrijft dat de waterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten. van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisenEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. moet voldoen.
Publieksvriendelijke toelichtingKader Richtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.. Dit is het formele Europese beleidskader voor het waterkwaliteitsbeheer.
SynoniemKader Richtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.
Toelichting op definitieDeze nieuwe richtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag. (2000/60/EGwerktuig dat elektrische energie opwekt) gaat op termijn een aantal oude richtlijnenEen aanwijzing voor te volgen gedrag. integreren en vervangen met de bedoeling meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. in de regelgeving te brengen. De richtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag. is sinds eind 2000 van kracht voor het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater., dat wil zeggen voor het totaal aan activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goedZaak of vermogensrecht mogelijk te beherenHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie..

In 2008 en 2009 vonden in alle Europese lidstaten publieke raadplegingen plaats. Van elk stroomgebied in een landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. werd gedurende minimaal zes maanden een ontwerpProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.-stroomgebiedbeheerplanOp grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten lidstaten voor elk stroomgebied een stroomgebiedbeheerplan (SGBP) opstellen. Doel van de stroomgebiedbeheerplannen is het verbeteren van de waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch. ter inzage gelegd.

De richtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag. gaat uit van - internationale - stroomgebiedenEen gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water via een reeks stromen, rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuarium of delta, in zee stroomt., soms verder samengevoegd tot stroomgebiedsdistrictenHet gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren, dat overeenkomstig artikel 3, lid 1, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven.. Voor Nederland gaat het om het stroomgebied van respectievelijk Schelde, Maas, Rijn en EemsDe Eems (Duits: Ems) is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via de Dollard en Westereems aan het noordoosten van Nederland grenst. Zij loopt door de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (Eemsland). Zij ontspringt in de Senne (bij het Teutoburgerwoud in Duitsland, zuidelijk van Bielefeld) en mondt via de Waddenzee uit in de Noordzee. In de Waddenzee loopt hoofdarm van de Eems over het wad als Westereems tussen de eilanden Rottumeroog en Borkum door; het zeegat aan de andere zijde van Borkum, tussen dit eiland en Juist heet Oostereems. De Dollard is niet het estuarium van de Eems, maar het estuarium van de Westerwoldsche Aa en dus en zijbaai van de monding van de Eems.. Voor Vlaanderen gaat het om het stroomgebiedsdistrictHet gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren, dat overeenkomstig artikel 3, lid 1, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven. van de Schelde (waartoe ook het stroomgebied van de IJzer en de Brugse Polders gerekend worden) en het stroomgebied van de Maas. Hiermee is de zorg voor water per definitie grensoverschrijdend geworden.

De richtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag. bepaalt dat de EUDe Europese Unie (EU) is een uit 27 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland).-lidstaten voor elk stroomgebied gezamenlijk actieprogramma’s moeten opstellen waarin alle aspectenDoor computer te interpreteren aspect. van water aan de orde moeten komen. Inwoners van die landenEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. moeten meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. bij het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater. betrokken worden en de verschillende Europese wettenWetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de rechtsleer, gewoonten zijn rechtsbronnen. De aankondiging van een wet wordt soms een edict genoemd. op het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. van water moeten beter op elkaar worden afgestemd. Tot 2009 hebben de lidstaten de tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. om hun maatregelenprogramma’s op te stellen. In beginsel moet in 2015 een ‘goede chemische toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. en een goedZaak of vermogensrecht ecologischDe leer van de onderlinge betrekkingen tussen levende organismen en hun milieu. potentieel of een goede ecologische toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd.’ zijn bereikt.

Naast de Europese Kaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. zijn er nog andere Europese richtlijnenEen Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. waaraan het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater. moet voldoen: de Drinkwaterrichtlijn, de Grondwaterrichtlijn, de Hoogwaterrichtlijn, de Kaderrichtlijn mariene strategieStrategisch plan dat is ontworpen om vastgestelde doelstellingen te realiseren., de Nitraatrichtlijn, de RichtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag. prioritaire stoffenDe stoffen die zo gevaarlijk zijn voor de mens en het milieu dat er voor hun reductie prioritaire actie moet worden ondernomen, zijn door de EU in de Kaderrichtlijn Water (KRW) samengevat onder de noemer prioritaire stoffen., de RichtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag. stedelijk afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd., de RichtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag. aquatisch milieu, de Viswater- en Schelpdierwaterrichtlijn en de ZwemwaterrichtlijnEuropese Richtlijn die verplicht tot maatregelen om de kwaliteit van het zwemwater in overeenstemming te brengen met de vastgestelde grenswaarden..

Implementatie in Nederland

Sinds 22 december 2008 waren in Nederland alle ontwerpProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.-plannenBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). via internet te raadplegen. Deze stroomgebiedbeheerplannenOp grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten lidstaten voor elk stroomgebied een stroomgebiedbeheerplan (SGBP) opstellen. Doel van de stroomgebiedbeheerplannen is het verbeteren van de waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch. zijn intussen definitief goedgekeurd. De beheerplannenEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden. zijn verder uitgewerkt door alle provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. en waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd..
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Beheerprogramma2016-2021.pdf, https://www.pdok.nl/attenderingsservice-rss/-/asset_publisher/mvZkjafth739/content/kaderrichtlijn-water
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaderrichtlijn_Water
Afbeelding vankrw-rws-2.jpg
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Kaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.Breder
  • Europese richtlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Kaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Kaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.Deel van
  • Waterwet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Kaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.Gerelateerd
  • Europese kaderrichtlijn water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
oppervlaktewater (krw) (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanKaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.
prioritaire stof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanKaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.
specifiek verontreinigende stoffen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdKaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.
Rdf.jpg