Kaderrichtlijn Water


Eigenschappen

VoorkeurslabelKaderrichtlijn Water
AfkortingKRW
DefinitieDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.
Publieksvriendelijke toelichtingKader Richtlijn Water. Dit is het formele Europese beleidskader voor het waterkwaliteitsbeheer.
SynoniemKader Richtlijn Water
Toelichting op definitieDeze nieuwe richtlijn (2000/60/EG) gaat op termijn een aantal oude richtlijnen integreren en vervangen met de bedoeling meer eenheid in de regelgeving te brengen. De richtlijn is sinds eind 2000 van kracht voor het waterbeheer, dat wil zeggen voor het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren.

In 2008 en 2009 vonden in alle Europese lidstaten publieke raadplegingen plaats. Van elk stroomgebied in een land werd gedurende minimaal zes maanden een ontwerp-stroomgebiedbeheerplan ter inzage gelegd.

De richtlijn gaat uit van - internationale - stroomgebieden, soms verder samengevoegd tot stroomgebiedsdistricten. Voor Nederland gaat het om het stroomgebied van respectievelijk Schelde, Maas, Rijn en Eems. Voor Vlaanderen gaat het om het stroomgebiedsdistrict van de Schelde (waartoe ook het stroomgebied van de IJzer en de Brugse Polders gerekend worden) en het stroomgebied van de Maas. Hiermee is de zorg voor water per definitie grensoverschrijdend geworden.

De richtlijn bepaalt dat de EU-lidstaten voor elk stroomgebied gezamenlijk actieprogramma’s moeten opstellen waarin alle aspecten van water aan de orde moeten komen. Inwoners van die landen moeten meer bij het waterbeheer betrokken worden en de verschillende Europese wetten op het gebied van water moeten beter op elkaar worden afgestemd. Tot 2009 hebben de lidstaten de tijd om hun maatregelenprogramma’s op te stellen. In beginsel moet in 2015 een ‘goede chemische toestand en een goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand’ zijn bereikt.

Naast de Europese Kaderrichtlijn Water zijn er nog andere Europese richtlijnen waaraan het waterbeheer moet voldoen: de Drinkwaterrichtlijn, de Grondwaterrichtlijn, de Hoogwaterrichtlijn, de Kaderrichtlijn mariene strategie, de Nitraatrichtlijn, de Richtlijn prioritaire stoffen, de Richtlijn stedelijk afvalwater, de Richtlijn aquatisch milieu, de Viswater- en Schelpdierwaterrichtlijn en de Zwemwaterrichtlijn.

Implementatie in Nederland Sinds 22 december 2008 waren in Nederland alle ontwerp-plannen via internet te raadplegen. Deze stroomgebiedbeheerplannen zijn intussen definitief goedgekeurd. De beheerplannen zijn verder uitgewerkt door alle provincies en waterschappen. (Wikipedia)

De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Het RIVM adviseert de Nederlandse overheid in de vertaling van de KRW in landelijk beleid. Dit gebeurt in overleg met provincies, waterschappen, gemeenten, stakeholders zoals de waterwinbedrijven en onderzoeksinstituten. Het RIVM adviseert over maatregelen die genomen kunnen worden, over welke stoffen relevant zijn om een norm voor vast te stellen en hoe hoog die norm dan moet zijn. (Droogte thesaurus)
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Beheerprogramma2016-2021.pdf, https://www.pdok.nl/attenderingsservice-rss/-/asset_publisher/mvZkjafth739/content/kaderrichtlijn-water
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kaderrichtlijn_Water, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/Kaderrichtlijn%20water
Afbeelding vankrw-rws-2.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Kaderrichtlijn WaterBreder
Kaderrichtlijn WaterBron van
Kaderrichtlijn WaterDeel van
Kaderrichtlijn WaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kaderrichtlijn Water maatregel (Begrip)BrederKaderrichtlijn Water
Kaderrichtlijn Water monitoring locatie (Begrip)BrederKaderrichtlijn Water
Kaderrichtlijn Water stroomgebied district (Begrip)BrederKaderrichtlijn Water
Kaderrichtlijn Water waterlichaam (Begrip)BrederKaderrichtlijn Water
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend (Begrip)Deel vanKaderrichtlijn Water
oppervlaktewater (krw) (Begrip)Deel vanKaderrichtlijn Water
prioritaire stof (Begrip)Deel vanKaderrichtlijn Water
elektrovis apparaat (Begrip)GerelateerdKaderrichtlijn Water
goede chemische toestand van oppervlaktewater (Begrip)GerelateerdKaderrichtlijn Water
specifiek verontreinigende stoffen (Begrip)GerelateerdKaderrichtlijn Water
Rdf.jpg