zetting

Eigenschappen

VoorkeurslabelzettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting.
DefinitieBodemdalingDaling van het grondoppervlak door oxidatie van veen, zetting of geologische processen. als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting.
SynoniemzakkingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting.
Toelichting op definitieZettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. is het al of niet toelaatbaar inklinkenVolumeverkleining van grond hoofdzakelijk ten gevolge van eigen massa en/of uittreden van water. van de grond ten gevolge van een hierop rustende belastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.. Oorzaken van zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. kunnen o.m. zijn de bouw van aanbouwen, de bouw van belendende panden of tunnelsOndergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden voorzien van een open bakconstructie., ophoging van de grond en (langdurige) bronbemalingHet uit de bodem of bouwputten onttrekken van grondwater door middel van een pomp.. Met zettingberekeningen, zoals een belasting zettinggedrag en tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. zettinggedrag, worden de mogelijkheden bepaald om restzettingen in de tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. (toekomst) te beperken. Door een tijdelijke overhoogte, d.w.z. meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn. opbrengen dan berekend, of door verticale drainageVerticale drainage is een manier om bij bouwplannen het grondwater versneld te laten verdwijnen en daarmee het inklinkproces van de grond te bespoedigen, van tientallen jaren naar ongeveer een half jaar. kunnen restzettingen vaak worden beperkt.

Om een bepaalde graad van zettingen te weerstaan dient een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. voldoende stijfheid te bezitten.

Een aantal soorten zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting.: - primaire zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. is de zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. die optreedt onmiddellijk na het aanbrengen van een (terreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water.)belastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn. - gelijkmatige zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting., waarbij het gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. in zijn geheel zakt, is constructief niet erg interessant, mits de zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. niet te groot is en niet blijvend is (gelijkmatige zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. wordt ook minder duidelijk absolute zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. genoemd) - ongelijke of differentiële zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. treedt op bij zettingsverschillen; deze zettingen geven verzakkingen die constructief gevaarlijk kunnen zijn - blijvende zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. is de situatie waarbij de zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. zijn uiterste "stand" heeft bereikt - toelaatbare zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. is een zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. die constructief geen kwaad kan (welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. kan esthetisch enig werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. verricht moeten worden)

- restzetting is de zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. die optreedt na een bepaalde tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. (bijvoorbeeld bij nieuwe wegenAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen., max. 300 mm 10 jaar na opleveren).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30507&type=term, https://www.joostdevree.nl/shtmls/zetting.shtml
Afbeelding vanCivielOverhoogte.png


opleverhoogte%20aanleghoogte.jpg

metenvanzettingenmethetlpmhsysteem.jpg

zetting_1_argex_toepassen_tegen_zetting_www_argex_be.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting.Breder
  • natuurlijk proces (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpgfiguur-droogte-woningcorporaties.jpg