gevaarlijke stof

Eigenschappen

Voorkeurslabelgevaarlijke stofgevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald
Definitiegevaarlijke stofgevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald
Synoniemgevaarlijke stoffengevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald
Toelichting op definitieGevaarlijke stoffen zijn toxische, persistente en bioaccumuleerbare stoffen.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mensHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt., dierDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. of milieu kunnen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd naar hun intrinsieke eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. of naar de omstandigheden waaronder ze voorkomen in gevarenklassen, die per wetgevingHet geheel aan wetten die in een land gelden. verschillen.

Onder het GHS moet dit geharmoniseerd worden. Er zijn verschillende nationale en internationale wettenWetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de rechtsleer, gewoonten zijn rechtsbronnen. De aankondiging van een wet wordt soms een edict genoemd. en voorschriftenHandeling met algemene draagwijdte komende van een andere autoriteit dan het parlement. van toepassing voor productie, vervoer, opslag, gebruik en afvalverwerking waarbij de exacte definitie kan verschillen. Voor de internationale regelgeving dienen de VN-aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederenZaak of vermogensrecht als leidraad. De onder de vervoerswetgeving vallende gevaarlijke stoffengevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald hebben een uniek VN-nummer. Risico's van een gevaarlijke stofgevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald zijn vastgelegd in een veiligheidsinformatieblad voor die stofEen stof is in de scheikunde een vorm van materie die een gelijke chemische samenstelling heeft, een chemisch zuivere stof. Deze wordt gekenmerkt door specifieke, uniforme en meetbare stofeigenschappen, die zowel anisotroop als isotroop kunnen zijn.Zeer kleine droge deeltjes., of vereenvoudigd beschikbaar in werkinstructiekaarten.

De termen gevaarlijke stoffengevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald, gevaarlijke goederenZaak of vermogensrecht en gevaarlijke lading worden alle gebruikt, maar betekenen niet noodzakelijk hetzelfde.

In de scheepvaart wordt met gevaarlijke lading de lading bedoeld die door de wijze waarop deze per schipElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. wordt vervoerd een gevaar kan opleveren voor schipElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. en bemanning, doordat zij bijvoorbeeld kunnen overgaan. Hiertoe behoren ertsen en concentraten, steenkool, graan in bulk en gezaagd hout aan dek. Gevaarlijke stoffen in bulk worden ook als gevaarlijke lading beschouwd. Bij de meeste gevaarlijke stoffengevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald is één gevaarseigenschap bepalend, maar combinaties komen ook voor. Een onderverdeling wordt gemaakt in:

  • brandgevaarlijk;
  • oxiderend;
  • explosief;
  • corrosief;
  • giftig;
  • radioactief;
  • slecht voor het milieu


Prioritaire-stoffenlijst
De afgelopen 20 jaar is de kandidaat-stoffenlijst I geleidelijk omgevormd tot prioritaire-stoffenlijst. In Nederland werd in het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP1, 1988) voor het eerst een lijst met 50 prioritaire stoffenDe stoffen die zo gevaarlijk zijn voor de mens en het milieu dat er voor hun reductie prioritaire actie moet worden ondernomen, zijn door de EU in de Kaderrichtlijn Water (KRW) samengevat onder de noemer prioritaire stoffen. gepresenteerd. In 2001 kreeg de Nederlandse staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. een boete van de EGwerktuig dat elektrische energie opwekt omdat ze niet alle 141 stoffen uit de Europese prioritaire-stoffenlijst had overgenomen en hier geen waterkwaliteitsdoelstellingen voor had vastgesteld. Daarop heeft Nederland in de Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffengevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald oppervlaktewateren de lijst tot 162 prioritaire stoffenDe stoffen die zo gevaarlijk zijn voor de mens en het milieu dat er voor hun reductie prioritaire actie moet worden ondernomen, zijn door de EU in de Kaderrichtlijn Water (KRW) samengevat onder de noemer prioritaire stoffen. uitgebreid.

In Europa wordt de richtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag. gevaarlijke stoffengevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald (76/464/EEC[3]) geleidelijk vervangen door de nieuwe prioritaire-stoffenrichtlijn (2006/397) als onderdeel van de Kaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.. Vooralsnog zijn slechts 33 prioritaire stoffenDe stoffen die zo gevaarlijk zijn voor de mens en het milieu dat er voor hun reductie prioritaire actie moet worden ondernomen, zijn door de EU in de Kaderrichtlijn Water (KRW) samengevat onder de noemer prioritaire stoffen. hierin ondergebracht, waarvan 11 als prioritair gevaarlijk worden aangemerkt.

In Nederland heeft het ministerie van VROM in 2006 een voorstel gedaan om de lijst met prioritaire stoffenDe stoffen die zo gevaarlijk zijn voor de mens en het milieu dat er voor hun reductie prioritaire actie moet worden ondernomen, zijn door de EU in de Kaderrichtlijn Water (KRW) samengevat onder de noemer prioritaire stoffen. verder te laten groeien. In deze lijst zijn alle stoffen opgenomen die op een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. nationale of internationale prioriteitenlijsten voorkomen. De lijst richt zich naast het compartiment water ook op het compartiment luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/GevaarlijkeStof, https://www.aquo.nl/index.php/Id-e8724c28-abbb-4255-95c3-60ed5e602103, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevaarlijke_stoffen
Afbeelding vanNieuwe%20CLP-gevaar%20symbolen.jpg

pillar_transport-gevaarlijke-stoffen_symbolen_1250_1047705034.jpg
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
gevaarlijke stofgevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaaldBreder
  • materie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
gevaarlijke stofgevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaaldBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
gevaarlijke stofgevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaaldLid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
prioritaire stof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredergevaarlijke stofgevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald
Rdf.jpg