gevaarlijke stof


Eigenschappen

Voorkeurslabelgevaarlijke stof
Definitiegevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is bepaald
Synoniemgevaarlijke stoffen
Toelichting op definitieGevaarlijke stoffen zijn toxische, persistente en bioaccumuleerbare stoffen.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd naar hun intrinsieke eigenschappen of naar de omstandigheden waaronder ze voorkomen in gevarenklassen, die per wetgeving verschillen.

Onder het GHS moet dit geharmoniseerd worden. Er zijn verschillende nationale en internationale wetten en voorschriften van toepassing voor productie, vervoer, opslag, gebruik en afvalverwerking waarbij de exacte definitie kan verschillen. Voor de internationale regelgeving dienen de VN-aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen als leidraad. De onder de vervoerswetgeving vallende gevaarlijke stoffen hebben een uniek VN-nummer. Risico's van een gevaarlijke stof zijn vastgelegd in een veiligheidsinformatieblad voor die stof, of vereenvoudigd beschikbaar in werkinstructiekaarten.

De termen gevaarlijke stoffen, gevaarlijke goederen en gevaarlijke lading worden alle gebruikt, maar betekenen niet noodzakelijk hetzelfde.

In de scheepvaart wordt met gevaarlijke lading de lading bedoeld die door de wijze waarop deze per schip wordt vervoerd een gevaar kan opleveren voor schip en bemanning, doordat zij bijvoorbeeld kunnen overgaan. Hiertoe behoren ertsen en concentraten, steenkool, graan in bulk en gezaagd hout aan dek. Gevaarlijke stoffen in bulk worden ook als gevaarlijke lading beschouwd. Bij de meeste gevaarlijke stoffen is één gevaarseigenschap bepalend, maar combinaties komen ook voor. Een onderverdeling wordt gemaakt in:

  • brandgevaarlijk;
  • oxiderend;
  • explosief;
  • corrosief;
  • giftig;
  • radioactief;
  • slecht voor het milieu


Prioritaire-stoffenlijst
De afgelopen 20 jaar is de kandidaat-stoffenlijst I geleidelijk omgevormd tot prioritaire-stoffenlijst. In Nederland werd in het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP1, 1988) voor het eerst een lijst met 50 prioritaire stoffen gepresenteerd. In 2001 kreeg de Nederlandse staat een boete van de EG omdat ze niet alle 141 stoffen uit de Europese prioritaire-stoffenlijst had overgenomen en hier geen waterkwaliteitsdoelstellingen voor had vastgesteld. Daarop heeft Nederland in de Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren de lijst tot 162 prioritaire stoffen uitgebreid.

In Europa wordt de richtlijn gevaarlijke stoffen (76/464/EEC[3]) geleidelijk vervangen door de nieuwe prioritaire-stoffenrichtlijn (2006/397) als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water. Vooralsnog zijn slechts 33 prioritaire stoffen hierin ondergebracht, waarvan 11 als prioritair gevaarlijk worden aangemerkt.

In Nederland heeft het ministerie van VROM in 2006 een voorstel gedaan om de lijst met prioritaire stoffen verder te laten groeien. In deze lijst zijn alle stoffen opgenomen die op een of meer nationale of internationale prioriteitenlijsten voorkomen. De lijst richt zich naast het compartiment water ook op het compartiment lucht.
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/GevaarlijkeStof, https://www.aquo.nl/index.php/Id-e8724c28-abbb-4255-95c3-60ed5e602103, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevaarlijke_stoffen
Afbeelding vanNieuwe%20CLP-gevaar%20symbolen.jpg

pillar_transport-gevaarlijke-stoffen_symbolen_1250_1047705034.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gevaarlijke stofBreder
gevaarlijke stofBron van
gevaarlijke stofLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
prioritaire stof (Begrip)Bredergevaarlijke stof
Rdf.jpg