aquaflow

Eigenschappen

VoorkeurslabelaquaflowEen concept van duurzaam waterbeheer om hemelwater in waterdoorlatende straatvlakken te bergen, te zuiveren, te infiltreren, vertraagd af te voeren of te hergebruiken.
DefinitieEen conceptMentale representatie van een soort ding. van duurzaamKwalificatie van activiteiten en ontwikkelingen, die enerzijds voorzien in de behoefte van de huidige generatie, maar anderzijds niet leiden tot beperkingen voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater. om hemelwater in waterdoorlatende straatvlakken te bergen, te zuiveren, te infiltrerenHet intreden van water aan het grondoppervlak., vertraagd af te voeren of te hergebruiken.
Toelichting op definitieBij aquaflowEen concept van duurzaam waterbeheer om hemelwater in waterdoorlatende straatvlakken te bergen, te zuiveren, te infiltreren, vertraagd af te voeren of te hergebruiken. wordt onder de doorlatende bestrating (10 cm) een vlijlaagEen tussenlaag in de bekledingsconstructie met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen die in verband zijn geplaatst. (5cm) en geotextielEen vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies. aangebracht. Daaronder wordt speciale wegfundatie (grof gebroken natuurlijk gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling.) aangebracht (35 cm) op een onderlaag van folie of geotextielEen vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies.. In de open structuur van de wegfundatie zorgen microben voor de verwerking van onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. koolwaterstoffen. Bij gesloten verharding kan ook via puttenVerticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en om beluchting en ventilatie mogelijk te maken regenwaterWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. naar de open structuur van de wegfundatie worden geleid.

AquaflowEen concept van duurzaam waterbeheer om hemelwater in waterdoorlatende straatvlakken te bergen, te zuiveren, te infiltreren, vertraagd af te voeren of te hergebruiken. is een merknaam en wegenbouwkundig systeem om regenwaterWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. te bergen, zuiveren en vertraagd af te voeren. Dit systeem wordt ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. aangeduid als de waterbergende wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen..

Om water in de wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. te kunnen bergen wordt de wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. voorzien van een speciale waterpasserende- of poreuze bestrating. Hierdoor kan het hemelwater wegzakken in een wegfundering met 40% holle ruimteHet begrip ruimte kan worden beschouwd als het meest centrale begrip van de sociale geografie als wetenschap., die als waterbuffer dient (vergelijkbaar met een slootAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat.). Direct onder de bestrating passeert het water een vlijlaagEen tussenlaag in de bekledingsconstructie met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen die in verband zijn geplaatst. van fijn hardsteensplit 2-6mm, waarin zware metalenMetallische elementen met een atoomgewicht groter 5 gr/cm3. worden afgevangen en gebonden. Het direct daaronder liggen filterdoek filtert koolwaterstoffen uit het hemelwater. Deze kunnen door bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. worden afgebroken.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23307&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Aquaflow

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aquaflowEen concept van duurzaam waterbeheer om hemelwater in waterdoorlatende straatvlakken te bergen, te zuiveren, te infiltreren, vertraagd af te voeren of te hergebruiken.Breder
  • waterbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aquaflowEen concept van duurzaam waterbeheer om hemelwater in waterdoorlatende straatvlakken te bergen, te zuiveren, te infiltreren, vertraagd af te voeren of te hergebruiken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aquaflowEen concept van duurzaam waterbeheer om hemelwater in waterdoorlatende straatvlakken te bergen, te zuiveren, te infiltreren, vertraagd af te voeren of te hergebruiken.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg