AP001-Referentie Applicatie Componenten

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > AP001-Referentie Applicatie Componenten
AP001-Referentie Applicatie Componenten
ApplicationComponent Aanwezigheid- en toegangscontroleco- mponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. Toelichting: De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten". (ApplicationComponent) Archiefbeheercomp- onent ApplicationComponent Authenticatie component ApplicationComponent Archiefportaalcomp- onent ApplicationComponent Archiefregistratieco- mponent ApplicationComponent Architectuurcompo- nent ApplicationComponent Assetmanagementcomponent ApplicationComponent Afvalwaterzuiverin- gbeheersysteem component ApplicationComponent Waterkeringbeheer- systeem component ApplicationComponent Watersysteembehe- ersysteem component ApplicationComponent Baliecomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent ApplicationComponent Bestekkencompone- nt Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda's, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuurinformatiec- omponent ApplicationComponent Beveiliging- en privacycomponent ApplicationComponent API Gateway component Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent ApplicationComponent Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing. (ApplicationComponent) Calamiteitenzorgco- mponent Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert. (ApplicationComponent) Contractbeheercom- ponent ApplicationComponent Data-laad-en- transformatiecompo- nent (ETL) ApplicationComponent Data- warehousecompone- nt ApplicationComponent Digikoppeling adapter component ApplicationComponent Digitaal ontwerpencompone- nt (CAD) ApplicationComponent Digitale- handtekeningcompo- nent ApplicationComponent Documentbeheerco- mponent ApplicationComponent Documentcreatieco- mponent ApplicationComponent Documentregistrati- ecomponent Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent ApplicationComponent Elektronische ServiceBus (ESB) component ApplicationComponent Enterprise Data Hub (EDH) component Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Systeem voor financiëel management, administratie en budgetbeheersing. (ApplicationComponent) Financieel component ApplicationComponent Fotogrammetrisch component ApplicationComponent Gebouwinstallatiec- omponent ApplicationComponent Gegevens portaalcomponent ApplicationComponent Gegevensbeschrijvi- ngscomponent ApplicationComponent Gegevensdistributi- ecomponent ApplicationComponent Gegevensmagazijn- component ApplicationComponent Generiek Zaakafhandelcompo- nent ApplicationComponent Geo-gegevens beheer en analyse component (GIS) Systeem voor het registreren van eigendommen van de gemeente en registratie van de gebruikers van die eigendommen. (ApplicationComponent) Vastgoed- en grondzakenregistrati- ecomponent ApplicationComponent Helpdeskcomponen- t De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen. (ApplicationComponent) Identiteit- en autorisatieregistrati- e-component Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente). (ApplicationComponent) Intranetcomponent ApplicationComponent IT- objectencomponent ApplicationComponent Kantoorautomatiser- ingcomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomp- onent ApplicationComponent Ketenpartner- portaalcomponent Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencompone- nt ApplicationComponent KLIC-component ApplicationComponent Linked Data component ApplicationComponent Loggingcomponent ApplicationComponent Managementinform- atiecomponent ApplicationComponent Medewerker- registratiecomponen- t ApplicationComponent Mediamonitor- en webcarecomponent ApplicationComponent Message Queueing (MQ) Component ApplicationComponent Meldingen incidenten en calamiteitencompon- ent Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap (ApplicationComponent) MijnWaterschap component ApplicationComponent Mobiele inspectie component ApplicationComponent Mobiele toezicht en handhaving component ApplicationComponent Notificatieroutering- component ApplicationComponent Open Data Portaal component ApplicationComponent Open Informatie Portaal component Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten. (ApplicationComponent) Outputmanagemen- tcomponent Ondersteuning HR processen (ook wel: personeelsinformatiesysteem). (ApplicationComponent) Personeelsinformati- ecomponent ApplicationComponent Planning en control component ApplicationComponent Procesautomatiseri- ngcomponent Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalogusco- mponent ApplicationComponent Projectmanagemen- tcomponent Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomp- onent (CRM) ApplicationComponent Ruimtelijke planvorming component ApplicationComponent Salarisadministratie en - verwerkingcompon- ent ApplicationComponent Samenwerkingsco- mponent ApplicationComponent Scanning-en- imagingcomponent Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering (ApplicationComponent) Schouwcomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. Toelichting: De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting: (ApplicationComponent) Sonderingen- en boringregistercomp- onent Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D) Toelichting: (ApplicationComponent) Tekeningenbeheerc- omponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. Toelichting: De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder. (ApplicationComponent) Terugmeldingen- registratiecomponen- t Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting: (ApplicationComponent) Tijd- en meetreekscompone- nt Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. Toelichting: De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecomp- onent Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels. (ApplicationComponent) Toepasbareregelsb- eheercomponent Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. Toelichting: (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentcomponent Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcompon- ent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencompo- nent Component voor het beheren van voorraden. Toelichting: Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbeheerco- mponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). Toelichting: (ApplicationComponent) Water- en bodembeheercompo- nent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen. Toelichting: De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem. (ApplicationComponent) Webcontentpublica- tie- en beheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecom- ponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus". (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusc- omponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. Toelichting: De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content. (ApplicationComponent) Zoekmachinecomp- onent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheerco- mponent Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren (via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)). (ApplicationComponent) BPM-engine- component ApplicationComponent Klantgeleidingcomp- onent ApplicationComponent Klanttevredenheidc- omponent ApplicationComponent Mobiele meldingen component ApplicationComponent Robot Process Automatisering component ApplicationComponent Laboratorium Informatie Management component Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregistratie- component Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuïteit- sbeheercomponent Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties (ApplicationComponent) Bedrijfsmiddelenbe- heer-en- configuratiecompon- ent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencompon- ent Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercompone- nt Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. (ApplicationComponent) Data-analyse & datascience component Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging, toegangspassen beheer, paslezer beheer etc (ApplicationComponent) Fysiek-en- omgevingsbeveiligin- gscomponent Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden. (ApplicationComponent) Geo-gegevens analysecomponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponen- t Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW) (ApplicationComponent) Inspectiecomponen- t Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. (ApplicationComponent) Kascomponent Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcom- ponent Component voor het beheersen risico's (ApplicationComponent) Risicobeheersingsc- omponent Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheercom- ponent Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhandelco- mponent Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices (ApplicationComponent) Serviceregistercom- ponent Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Softwarelicentiebe- heercomponent Component voor ontwikkeling van software (ApplicationComponent) Softwareontwikkel- component Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponen- t Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematchingc- omponent Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatieco- mponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinstall- atiecomponent Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbehee- rcomponent Deze svg is op 06-10-2020 21:18:53 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 06-10-2020 21:18:53 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view AP001-Referentie Applicatie Componenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-b0ca5550-c759-9762-e9e6-6ddb1779e655
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : AP001-Referentie Applicatie Componenten
Documentatie  : Waterschap Hunze en Aa's
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)