AP001-Referentie Applicatie Componenten

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > AP001-Referentie Applicatie Componenten
AP001-Referentie Applicatie Componenten
ApplicationComponent Aanwezigheid- en toegangscontrole- component Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. Toelichting: De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten". (ApplicationComponent) Archiefbeheercom- ponent ApplicationComponent Authenticatie component ApplicationComponent Archiefportaalcom- ponent ApplicationComponent Archiefregistratiec- omponent ApplicationComponent Architectuurcomp- onent ApplicationComponent Assetmanagementcomponent ApplicationComponent Afvalwaterzuiverin- gbeheersysteem component ApplicationComponent Waterkeringbehee- rsysteem component ApplicationComponent Watersysteembeh- eersysteem component ApplicationComponent Baliecomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent ApplicationComponent Bestekkencompo- nent Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda's, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuurinformatie- component ApplicationComponent Beveiliging- en privacycomponent ApplicationComponent API Gateway component Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent ApplicationComponent Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing. (ApplicationComponent) Calamiteitenzorgc- omponent Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert. (ApplicationComponent) Contractbeheerco- mponent ApplicationComponent Data-laad-en- transformatiecom- ponent (ETL) ApplicationComponent Data- warehousecompo- nent ApplicationComponent Digikoppeling adapter component ApplicationComponent Digitaal ontwerpencompo- nent (CAD) ApplicationComponent Digitale- handtekeningcom- ponent ApplicationComponent Documentbeheer- component ApplicationComponent Documentcreatiec- omponent ApplicationComponent Documentregistrat- iecomponent Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent ApplicationComponent Elektronische ServiceBus (ESB) component ApplicationComponent Enterprise Data Hub (EDH) component Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Systeem voor financiëel management, administratie en budgetbeheersing. (ApplicationComponent) Financieel component ApplicationComponent Fotogrammetrisch component ApplicationComponent Gebouwinstallatie- component ApplicationComponent Gegevens portaalcomponent ApplicationComponent Gegevensbeschrij- vingscomponent ApplicationComponent Gegevensdistribut- iecomponent ApplicationComponent Gegevensmagazij- ncomponent ApplicationComponent Generiek Zaakafhandelcom- ponent ApplicationComponent Geo-gegevens beheer en analysecomponen- t (GIS) Systeem voor het registreren van eigendommen van de gemeente en registratie van de gebruikers van die eigendommen. (ApplicationComponent) Vastgoed- en grondzakenregistr- atiecomponent ApplicationComponent Helpdeskcompon- ent De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen. (ApplicationComponent) Identiteit- en autorisatieregistrat- ie-component Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente). (ApplicationComponent) Intranetcomponent ApplicationComponent IT- objectencompone- nt ApplicationComponent Kantoorautomatis- eringcomponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercom- ponent ApplicationComponent Ketenpartner- portaalcomponent Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencompon- ent ApplicationComponent KLIC-component ApplicationComponent Linked Data component ApplicationComponent Loggingcomponent ApplicationComponent Managementinfor- matiecomponent ApplicationComponent Medewerker- registratiecompon- ent ApplicationComponent Mediamonitor- en webcarecompone- nt ApplicationComponent Message Queueing (MQ) Component ApplicationComponent Meldingen incidenten en calamiteitencomp- onent Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap (ApplicationComponent) MijnWaterschap component ApplicationComponent Mobiele inspectie component ApplicationComponent Mobiele toezicht en handhaving component ApplicationComponent Notificatierouterin- gcomponent ApplicationComponent Open Data Portaalcomponent ApplicationComponent Open Informatie Portaal component Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten. (ApplicationComponent) Outputmanageme- ntcomponent Ondersteuning HR processen (ook wel: personeelsinformatiesysteem). (ApplicationComponent) Personeelsinform- atiecomponent ApplicationComponent Planning en control component ApplicationComponent Procesautomatise- ringcomponent Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalogus- component ApplicationComponent Projectmanageme- ntcomponent Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM. (ApplicationComponent) Relatiebeheercom- ponent (CRM) ApplicationComponent Ruimtelijke planvorming component ApplicationComponent Salarisadministrat- ie en- verwerkingcompo- nent ApplicationComponent Samenwerkingsc- omponent ApplicationComponent Scanning-en- imagingcomponent Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering (ApplicationComponent) Schouwcompone- nt Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. Toelichting: De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting: (ApplicationComponent) Sonderingen- en boringregistercom- ponent Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D) Toelichting: (ApplicationComponent) Tekeningenbehee- rcomponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. Toelichting: De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder. (ApplicationComponent) Terugmeldingen- registratiecompon- ent Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting: (ApplicationComponent) Tijd- en meetreekscompo- nent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. Toelichting: De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecom- ponent Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels. (ApplicationComponent) Toepasbareregels- beheercomponent Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. Toelichting: (ApplicationComponent) Veiligheidsmanag- ementcomponent Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomp- onent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencom- ponent Component voor het beheren van voorraden. Toelichting: Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbeheerc- omponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). Toelichting: (ApplicationComponent) Water- en bodembeheercom- ponent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen. Toelichting: De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem. (ApplicationComponent) Webcontentpublic- atie- en beheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc. (ApplicationComponent) Zaakregistratieco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus". (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogu- scomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. Toelichting: De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content. (ApplicationComponent) Zoekmachinecom- ponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheerc- omponent Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren (via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)). (ApplicationComponent) BPM-engine- component ApplicationComponent Klantgeleidingcom- ponent ApplicationComponent Klanttevredenheid- component ApplicationComponent Mobiele meldingencompon- ent ApplicationComponent Robot Process Automatisering component ApplicationComponent Laboratorium Informatie Management component Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregistrati- e-component Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuïtei- tsbeheercompone- nt Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties (ApplicationComponent) Bedrijfsmiddelenb- eheer-en- configuratiecomp- onent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencomp- onent Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercompon- ent Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. (ApplicationComponent) Data-analyse & datascience component Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging, toegangspassen beheer, paslezer beheer etc (ApplicationComponent) Fysiek-en- omgevingsbeveilig- ingscomponent Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden. (ApplicationComponent) Geo-gegevens analysecomponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompone- nt Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW) (ApplicationComponent) Inspectiecompone- nt Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. (ApplicationComponent) Kascomponent Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingco- mponent Component voor het beheersen risico's (ApplicationComponent) Risicobeheersings- component Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheerco- mponent Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhandelc- omponent Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices (ApplicationComponent) Serviceregisterco- mponent Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Softwarelicentieb- eheercomponent Component voor ontwikkeling van software (ApplicationComponent) Softwareontwikkel- component Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompon- ent Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematching- component Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatie- component Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinst- allatiecomponent Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbehe- ercomponent Deze svg is op 29-04-2023 03:08:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-04-2023 03:08:07 CEST
Legenda
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view AP001-Referentie Applicatie Componenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-b0ca5550-c759-9762-e9e6-6ddb1779e655
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : AP001-Referentie Applicatie Componenten
Documentatie  : Waterschap Hunze en Aa's
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)