dukdalf

Eigenschappen

VoorkeurslabeldukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden.
DefinitieZware, houten paalconstructie in een havenEen tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. die dient om aan te merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. of om de vaargeulHet deel van de (breedte van de) bodem van de vaarweg dat voor de scheepvaart door baggeren op een bepaalde minimale diepte gehouden moet worden. aan te duiden.
SynoniemdukdalvenZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden.
Toelichting op definitieRechtopstaande paal, al dan niet voorzien van schoorpalen, in een waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., voor het vastleggen van schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water.. Veelal voorzien van beschermvlakken en aan- en afmeervoorzieningenEen plek gelegen in een vaarweg, bedoeld voor aanmeren van schepen of vaartuigen, niet zijnde woonschepen, voor een bepaalde periode. (bolders, haalpennen). Zwaarder geconstrueerd dan een meerpaalPaal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd..

Een dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden. is een in het vaarwater staande zware paal of constructieWat door construeren ontstaan is. waar vaartuigen aan vastgelegd kunnen worden.

Een dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden. was van oudsher een constructieWat door construeren ontstaan is. van meestal vier houten palen of een staketsel voor een riviersplitsing, brugCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. of sluisEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.. Een dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden. staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. vaak aan het begin van het remmingwerkConstructie langs de opstelruimte en wachtruimte bedoeld voor het afmeren van schepen.. Remming dient om schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. zonder schade aan het kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. of averij aan het schipElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. de versmalling van de waterwegEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd. in te geleiden. Hij kan ook gebruikt worden om een schipElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. aan af te merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater..

Tegenwoordig is het niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. noodzakelijk dat hout wordt gebruikt voor de constructieWat door construeren ontstaan is.. Een dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden. kan ook van één of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. stalen buizenEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. zijn gemaakt.

Een dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden. kan worden omschreven als een compact remmingwerkConstructie langs de opstelruimte en wachtruimte bedoeld voor het afmeren van schepen., bestaande uit palen die onderling zijn verbonden en van bolders zijn voorzien.

Een enkele paal noemt men meerpaalPaal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24685&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dukdalf, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB01939
Afbeelding van260px-Dukdalf_%28klassiek%29.jpg

Klassieke dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden. in de Waalhaven

260px-Dukdalf_%28modern%29.jpg

Moderne dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden. in het Merwedekanaal

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden.Breder
  • afmeerconstructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
dukdalfZware, houten paalconstructie in een haven die dient om aan te meren of om de vaargeul aan te duiden.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
  • civiele techniek (Collectie)
  • recreatie (Collectie)
  • vaarwegbeheerDe zorg voor het in stand houden van de scheepvaartwegen, de daartoe behorende kunstwerken en de daarlangs gelegen oevers en overwerken, zoals geregeld in de provinciale scheepvaartwegenverordering. (Let op: pagina bestaat niet.)
  • zeevaartkunde (Collectie)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg