afzanding

Eigenschappen

VoorkeurslabelafzandingDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden.
DefinitieDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden.
SynoniemafzandingenDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden., zandafgravingDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden., zandafgravingenDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden., zandgat, zandgaten, zandput, zandputten, zandwinput, zandwinputten, grindgat, grindgaten
Toelichting op definitiebronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: www.Het wereldwijde web (www), ook wel met de Engelse term "world wide web" aangeduid, maar meestal kortweg het web, houdt in: een aantal technische afspraken voor het wereldwijd over het internet aanbieden en verbinden van allerhande documenten en computertoepassingen; de verzameling documenten en toepassingen die wereldwijd volgens dit systeem over het internet worden aangeboden.vliz.be. (AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.)

Een zandgat, zandput, zandwinput of grindgat is een met water gevulde uitgraving in het landschap ten behoeve van de zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn.- en grindwinning. Ze zijn soms veertig meter diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. en er zijn winningsconcessies mogelijk tot zestig meter diepte. Dit in tegenstelling tot een kleiput, waar alleen de bovenlaag kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten. wordt afgegraven als grondstof voor bakstenen en dakpannen. Ze vervullen vaak een dubbelfunctie, bijvoorbeeld als recreatieplasEen recreatieplas is een kunstmatig meer dat door zandwinning is ontstaan., natuurgebied, waterbergingAls functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving. of slibdepot.

Aanduidingen zoals zandafgravingDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden. en zandgroeve, die vooral in Vlaanderen welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. gebruikt worden, hebben een iets andere betekenis dan zandgat: ze kunnen zowel naar natte als droge winning verwijzen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-c475b405-c3a4-45bd-bac8-8880525b41eb, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandgat, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/cbb33411-16eb-43d3-a6c2-aca106437737
Afbeelding vanzandafgraving Achterste plas Hoogersmilde
Zandafgraving Achterste plasNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang. Hoogersmilde.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afzandingDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden.Breder
  • landschapselement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afzandingDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afzandingDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden.Deel van
  • actief beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afzandingDe afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg