pas toe of leg uit beleid


Eigenschappen

Voorkeurslabelpas toe of leg uit beleid
DefinitieSommige belangrijke open standaarden worden te weinig gebruikt, waardoor onze digitale samenleving kwetsbaar, inefficiënt of niet toegankelijk is voor iedereen. Daarom geldt voor deze standaarden het 'Pas toe of leg uit'-beleid. De verplichting geldt voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties. Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt het gebruik van de ‘Pas toe of leg uit’-standaarden als een dringend advies.
Synoniempas toe of leg uit-beleid, pas toe of leg uit - beleid, 'pas toe of leg uit'-beleid
Toelichting op definitiePas toe

‘Pas toe’ betekent dat op het moment dat u ICT aanschaft (een dienst of en product), u de 'Pas toe of leg uit'-lijst moet raadplegen. Wanneer de aanschaf valt onder een toepassingsgebied dat voorkomt op deze lijst, moet u die standaard toepassen. Een ICT-dienst of ICT-product valt vaak onder verscheidene toepassingsgebieden. Hierdoor zijn meestal meerdere standaarden relevant voor uw uitvraag. De verplichting geldt overigens pas bij een aanschafwaarde van €50.000 of meer.

Leg uit
Afwijken van het gebruik van de voorgeschreven standaarden mag alleen als een dergelijke dienst of product in onvoldoende mate wordt aangeboden, onvoldoende veilig of zeker functioneert of om een andere reden die van bijzonder gewicht is. De afwijking en de reden daarvan moeten beschreven worden in de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag. Dit is de betekenis van ‘leg uit’.

Definities

  • ICT-dienst of ICT-product is een dienst of product ingericht om de uitwisseling van gegevens of archivering digitaal te doen verlopen en welke bij aanschaf een waarde vertegenwoordigt van ten minste € 50.000;
  • Aanschaf is een complex van handelingen dat leidt tot het rechtmatig gebruik van een ICT-dienst of een ICT-product en dat resulteert in een overeenkomst met een derde, of dat leidt tot de ontwikkeling van die dienst of dat product door de Staat der Nederlanden.
Exacte overeenkomsthttps://www.forumstandaardisatie.nl/node/229
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
pas toe of leg uit beleidBreder
pas toe of leg uit beleidBron van
pas toe of leg uit beleidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verplichte standaarden (Begrip)Gerelateerdpas toe of leg uit beleid
Rdf.jpg