Eigenschap:Toelichting op definitie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Toelichting op de definitie (Nederlandstalig)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 50 pages using this property.
0
Op het dak van het waterschapsgebouw in Veendam staat een 06-GPS referentiestation.  +
Op het dak van het waterschapsgebouw in Veendam staat een 06-GPS referentiestation. In totaal vormen 43 referentiestations het landelijk dekkende netwerk van 06-GPS. Op deze locaties zijn GNSS-antennes zodanig gemonteerd dat er een vrije horizon is en dus alle satellieten in zicht kunnen worden waargenomen. Daarnaast staat alle apparatuur binnen een gebouw op een afgeschermde, beveiligde plaats. De 06-GPS referentiestations staan op een onderlinge afstand van gemiddeld 40 kilometer gepositioneerd. Om tot aan de grens een goede dekking te kunnen garanderen is er in samenwerking met zowel Duitse als Belgische overheidsinstanties overeengekomen om GPS data van stations in het grensgebied met elkaar uit te wisselen.  +
1
(bron: Delta wateren / Aquo)  +
(bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
Bron: SUF-OW.  +
( Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron; SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW/Aquo)  +
Bron: SUF-OW.  +
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement 'afstand in 1D-vak'. * 1d-bodemsprong * 1d-brugpijler * 1d-duiker * 1d-gemaal * 1d-hevel * 1d-krooshek * 1d-kunstwerk-algemeen * 1d-schuifstuw * 1d-stuwduiker * 1d-stuw  +
Bron: SUF-OW  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: GUW, aangepast door SUF-OW / Aquo)  +
(bron: SUF-OW / Aquo)  +
Bron: SUF-OW  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
(bron: SOBEK / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
Bron: SUF-OW  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
A
Bron: Adventus Wegen  +
Het makkelijkste voorbeeld van een absoluut is het eigendomsrecht. De eigenaar van een zaak kan zijn recht tegenover eenieder handhaven.  +
Het AHN bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.  +
(bron: Aquo) <br/> <br/> De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme. De ANWB is lid van de Fédération Internationale de l'Automobile. (bron: Wikipedia)  +
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. De verordening verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995, deze sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. Voor opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie geldt aparte privacywetgeving. (Wikipedia)  +
Door deze entiteit is het mogelijk relaties te leggen tussen algemene bepalingen en de individuele vergunningen waarin zij voorkomen. Zo kan ook de invloed van wijzigingen in regelgeving op het huidige vergunningenbestand worden bepaald.Per bepaling in vergunning kan gerelateerd worden aan het paragraafnummer van een wettekst.De relaties worden gelegd tijdens het tot stand komen van de vergunning. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot het opnemen van tekst of een verwijzing naar een bestandsnaam van een tekst, zodat automatisch (delen van) vergunningen kunnen worden gegenereerd.  +
Het Amerdiep maakt deel uit van een stelsel van beken, dat gezamenlijk de Drentsche Aa wordt genoemd. Het Amerdiep ontspringt in het gebied Holmers-Halkenbroek, gelegen tussen de boswachterijen Grolloo en Hooghalen. De beek stroomt in noordwaartse richting dwars door dit gebied. Vervolgens stroomt de beek langs Amen, de plaats waaraan de beek haar naam heeft ontleend, langs Ekehaar om bij Schieven samen te vloeien met het Anreeperdiep. Vanaf dit punt wordt de beek het Deurzerdiep genoemd. Het Amerdiep is grotendeels gekanaliseerd. In de buurt van Amen is de oorspronkelijk loop van het Amerdiep weer te volgen. De Drentse natuuractivist Jan Tuttel bedacht voor dit gebied De Acht van Amen, een wandelroute van Staatsbosbeheer door het beekdal van het Amerdiep. (bron: Wikipedia)  +
Het kanaal kent diens oorsprong in een veenbeek die gebruikt werd bij de ontginningen die in de 18e eeuw waren begonnen. In de loop van de 19e eeuw werd de veenbeek omgezet naar een kanaal. Het kanaal werd uiteindelijk doorgetrokken naar Annen. Daar kreeg het dorp een eigen haven. Eind 19e eeuw en begin 20ste eeuw was er sprake van scheepvaart over het kanaal, dat in verbinding stond met het Grevelingskanaal in Annerveenschekanaal. Het betrof dan wel een bescheidde scheepvaart. Het kan ook wel beschouwd worden als zijtak van Grevelingskanaal. Het water van de Annerveense Mond ligt hoger dan het water van het Hunze. Omdat de waters elkaar kruiste lag er op de kruising een aquaduct. Het water van de Hunze werd op die manier onder de Annerveensche Mond geleid. In eerste deel van de tweede helft van de twintigste eeuw werden de waterwegen in het gebied aangepast, de loop van het kanaal werd aangepast. Aan de kant van Annen werd het kanaal deels gedempt en deels versmald. De haven van Annen was dan al ijsbaan geworden en herinnert de Havenstraat aldaar nog aan de haven die er ooit lag. Het aquaduct verdween ook en werd aan de oostkant vervangen door een afwateringssysteem. Het oostelijke deel van het kanaal heeft diens breedte behouden, waardoor het ook als een brede sloot kan worden beschouwd. Het stroom door Annerveenschekanaal en Nieuw-Annerveen.  +