AP004-Applicatiefuncties

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > AP004-Applicatiefuncties
AP004-Applicatiefuncties
Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationFunction) Aanleveren van informatie Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationFunction) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren van processen Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd. (ApplicationFunction) Aanvragen van producten en diensten Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationFunction) Afrekenen van producten en diensten Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Archiveren van informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens ApplicationFunction Beheer van watersysteem ApplicationFunction Beheer van waterkering ApplicationFunction Beheer van afvalwatersysteem Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin. (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van grond- eigendommen Functionaliteit waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap. (ApplicationFunction) Beheren van afspraken Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening planvorming, waterbeheerprogramma, peilbesluiten, projectbesluiten en overige ruimtelijke visies. (ApplicationFunction) Beheren van ruimtelijke plannen Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationFunction) Beheren van documenten Functionaliteit voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationFunction) Beheren van eformulieren Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap. (ApplicationFunction) Beheren van klantcontacten Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationFunction) Beheren van managementinfor- matie Functionaliteit voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationFunction) Beheren van processen Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door het waterschap worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, waterbeheerprogramma, melding, educatie. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationFunction) Beheren van producten en diensten Functionaliteit voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationFunction) Beheren van webcontent Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen. (ApplicationFunction) Beheren van zaken Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Beschikbaarstelle- n van informatieobjecten Functionaliteit om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming. Bijvoorbeeld raadsbesluiten, notulen, agenda's van de Algemene raadsvergaderingen, etc. Informatie is beschikbaar in de vorm van tekst, beeld en geluid. (ApplicationFunction) Besluitvormingspr- oces transparantie Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationFunction) Digitaal ondertekenen documenten Functionaliteit voor het digitaliseren van papieren documenten. Functionaliteit om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationFunction) Digitaliseren van documenten Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die voor de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaanen ontsluiten van informatieobjecten ApplicationFunction Extraheren, Transleren en Laden van gegevens Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationFunction) Formateren en routeren van procesoutput Functionaliteit voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationFunction) Geleiden van klanten Functionaliteit voor het genereren van documenten (ApplicationFunction) Genereren van documenten Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar interne afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangs en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering. Bijvoorbeeld door klanten bij het verlaten van het waterschapshuis via een touchpanel te laten scoren hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening. (ApplicationFunction) Klanttevredenheid- smeting en analyse Functionaliteit voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationFunction) Maken van afspraken Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners en bedrijven. Via burgerparticipatie worden bewoners uit het gebied samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanburgerparticip- atie Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. Bij digitaal samenwerken kunnen zowel ambtenaren als niet-ambtenaren betrokken zijn. (ApplicationFunction) Ondersteunen vandigitaal samenwerken Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanfactuur en declaratieindiening Functionaliteit voor het ondersteunen van handhaving op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanhandhaving Functionaliteit voor het ondersteunen van toezicht op naleving van regels (ApplicationFunction) Ondersteunen vantoezicht Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen Waterwet en Keur (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverleni- ng Functionaliteit voor het maken van ontwerpen ten behoeve van de inrichting van de ruimte, zoals inrichting, (ApplicationFunction) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen Functionaliteit voor het doen meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WIBON en het verwerken van gegevens daarvan (ApplicationFunction) Ondersteunen vangrondroeren enKLIC-meldingen Functionaliteit voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (ApplicationFunction) Maken van bestekken Functionaliteit voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten (manier, wijze van aanvraag). (ApplicationFunction) Publiceren producten en diensten Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van basisgegevens Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten. (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten Functionaliteit voor het registreren en delen van tekeningen. (ApplicationFunction) Registreren en delen van tekeningen Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van basis- en kerngegevens Deze functionaliteit registreert en deelt de beschrijving over beschikbare basis- en kerngegevens. Het component helpt om inzicht en overzicht te houden over welke gegevens er beschikbaar zijn en de onderlinge relaties tussen de gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevensbeschrijv- ingen Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationFunction) Registreren en delen van kerngegevens Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services Deze functionaliteit registreert en ontsluit metagegevens over beschikbare services (bijv. aanroepadres, parameters, functies). Het component helpt om overzicht te houden over welke services, in welke vorm, aanwezig zijn en kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van hoe geavanceerd het systeem is biedt het ontwikkelaars en applicaties mogelijkheden om aan de hand van beschikbare services te kunnen gebruiken. (ApplicationFunction) Registreren en delen van servicebeschrijvin- gen Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit interne kern- en procesregistraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van terugmeldingen Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaaktypen Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens, zaaktypen en documenten. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van het waterschap (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken). (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaken Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationFunction) Routeren en transformeren van berichten Functionaliteit waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Functionaliteit waarmee ingelanden de onderhoudsplicht van een watergang kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. Ingelanden kunnen digitaal de gegevens omtrent onderhoud van een watergang waarvoor hij/zij onderhoudsplichtig is inzien. (ApplicationFunction) Tonen onderhoudsplicht watergangen Functionaliteit voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationFunction) Tonen van (web)content Functionaliteit voor het transformeren en integreren van gegevens. (ApplicationFunction) Transformeren en integreren van linked gegevens Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare gegevens te duiden. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van open data is te vinden op http://data.overheid.nl (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Functionaliteit waarmee open informatie worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Tonen van open informatie Functionaliteit voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationFunction) Ondersteunen vangebouw-, ruimte- en locatietoegang Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. Bijv. het bijhouden van modellen waarin, met behulp van architectuurelementen zoals functies, services en componenten, de huidige of gewenste situatie wordt beschreven. (ApplicationFunction) Beheren van architectuurmodel- len Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanbaliedienstverl- ening Component voor het ondersteunen tijdens calamiteitensituaties (ApplicationFunction) Ondersteunen calamiteitenzorg ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationFunction) Beheren en implementeren van beveiligingsmaatr- egelen Functionaliteit voor het afhandelen van bezwaren en beroepen (ApplicationFunction) Ondersteunen vanbezwaar- en beroep Functionaliteit voor het beheren van gegevens over (water)bodemsamenstelling. (ApplicationFunction) Beheren van (water)bodem en grondstromen ApplicationFunction Ondersteunen vancontracten- en SLA beheer Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. Bij facilitaire middelen kan het gaan om gebouwgebonden voorzieningen zoals ruimtes of parkeerplaatsen, maar ook om middelen waarbij veiligheidsapsecten van belang zijn zoals pasjes of sleutels voor toegang tot gebouwen of ruimtes. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanuitlenen facilitaire middelen Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationFunction) Ondersteunen helpdeskwerkzaa- mheden Functionaliteit voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanIT- objectenbeheer Functionaliteit om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen vaninkoop en contractmanagem- ent Functionaliteit voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers. (ApplicationFunction) Publiceren van informatie voor medewerkers Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationFunction) Ondersteunen vankantoorautom- atisering Functionaliteit voor het aannemen, behandelen en terugmelden van klachten en meldingen Klachten en meldingen kunnen afkomstig zijn van inwoners, bedrijven of medewerkers. (ApplicationFunction) Beheren van klachten en meldingen Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens. (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergege- vens Functionaliteit voor het kunnen geven van bedrijfsadviezen en bieden van bedrijfsondersteuning (ApplicationFunction) Ondersteunen vanbedrijfsadvies en ondersteuning Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanbaliedienstverl- ening Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via een call-center. (ApplicationFunction) Ondersteunen vancallcenterwerk- zaamheden Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen vankennisbeheer Functionaliteit om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationFunction) Ontsluiten van kennis Functionaliteit voor het beheren van medewerkers (ApplicationFunction) Ondersteunen vanpersoneelsma- nagement Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanplanning en control ApplicationFunction Beheren van procesautomatiser- ing Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten, programma's of portfolio. (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationFunction) Ondersteunen vansalarisadminis- tratie en verwerking Functionaliteit voor het aan bezoekers van de website beschikbaar stellen van relevante social media feeds. Dit kunnen eigen (waterschap of bestuur,..) feeds zijn, maar ook een selectie van andere interessante feeds behoort tot de mogelijkheden. (ApplicationFunction) Publiceren social media feeds Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende grondlagen) (ApplicationFunction) Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationFunction) Ondersteunen vantijdregistratie Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. Naast het generieke functionaliteit voor het beheren van risico's is er specifieke functionaliteit voor (extra) informatiebeveiliging en de relatie met partners in het veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's Functionaliteit voor het publiceren van officiële waterschaps bekendmakingen. (ApplicationFunction) Publiceren van bekendmakingen Functionaliteit voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanverkiezingen Functionaliteit voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationFunction) Ondersteunen vanvooraadbeheer Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie (ApplicationFunction) Beantwoorden vanzoekvragen ApplicationFunction Registreren en delen van tijd- en meetreeksen Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregistrati- e-component ApplicationFunction Ondersteunen vanregistreren agressiegevallen Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. Toelichting: De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content. (ApplicationComponent) Zoekmachinecom- ponent AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 02-05-2023 04:11:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-05-2023 04:11:44 CEST
Legenda
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view AP004-Applicatiefuncties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-e93d5050-cad3-34a4-6e58-5a49ec63b736
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : AP004-Applicatiefuncties
Elementen  : 
Relaties  :