Het Internationale Stelsel van Eenheden

Eigenschappen

VoorkeurslabelHet Internationale Stelsel van EenhedenDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI.
AfkortingSIDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI.
DefinitieDe eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. van het Internationale StelselHet geheel van afspraken of regels e.d. van een systeem, geordend geheel van dingen, samenstel van delen. van eenheden, internationaal aangeduid als SIDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI..
SynoniemSI-stelselDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI.
Toelichting op definitieHet Internationale Stelsel van EenhedenDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI. (Frans: Système international d'unités) of SI-stelselDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI. is het metrieke stelsel van uniforme internationale standaardeenheden voor het metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid. van bijvoorbeeld afstand, massa, snelheid en temperatuur.

Het werd op 11 oktober 1960 ingevoerd en wordt beheerd door het Bureau international des poids et mesures in Sèvres (Frankrijk). De Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) beveelt SIDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI. in alle talenTaal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht. Deze boodschap kan gesproken zijn of via tekens (geschreven taal en gebarentaal). aan als afkorting voor dit eenhedenstelsel.

Het SIDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI. is bedoeld om internationaal gemakkelijk gegevens te kunnen uitwisselen. Oorspronkelijk hadden veel landenEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. verschillende maatstelsels. Het stelsel is de wettelijke standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. in de Europese UnieDe Europese Unie (EU) is een uit 27 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland).. Alle eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. en maten van producten die op de markt gebracht worden, moeten in dit stelsel uitgedrukt worden. In het Verenigd Koninkrijk blijft het gebruik van de imperiale eenheden voor massa en lengte echter geoorloofd, hoewel de Britse overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. al in 1976 uitgebreide campagnes voerde om het metrische stelsel in te voeren. In Nederland werd het gebruik van dit stelsel in beroepHet in het kader van een wettelijke bevoegdheid vragen van een voorziening tegen een besluit bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen (administratief beroep), dan wel bij een administratieve rechter., handel en onderwijs in 1978 wettelijk verplicht gesteld door de IJkwet (in 2006 vervangen door de Metrologiewet).

Het SIDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI. vormt een samenhangend geheel. Het is opgebouwd rond een aantal basiseenheden, die in combinatie met elkaar afgeleide SI-eenheden vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek.. Door deze samenhang wordt het gebruik van constanten bij het omrekenen van bijvoorbeeld lengte, breedte en hoogte naar oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. en gewicht zo veel mogelijk beperkt.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24752&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/SI-stelsel
Afbeelding van260px-SI_base_unit.svg.png
De zeven SI-basiseenhedenHet eenhedensysteem SI definieert zeven SI-basiseenheden, ook wel SI-grondeenheden genoemd. Dit zijn fundamentele eenheden voor natuurkundige grootheden. Alle andere SI-eenheden zijn producten van machten van deze basiseenheden. en hun onderlinge afhankelijkheid. Met de klok mee vanaf boven: seconde (tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.), kilogram (massa), molHoeveelheid stof van een systeem dat exact 6,022 140 76 × 1023 elementaire entiteiten bevat, welk getal, uitgedrukt in de eenheid mol-1, de vaste numerieke waarde van de constante van Avogadro NA is en het getal van Avogrado wordt genoemd. (hoeveelheid stofZeer kleine droge deeltjes.), candelaWetenschappelijke benaming van kaars. (lichtsterkte), kelvinEenheid van thermodynamische temperatuur, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de constante van Boltzmann k, die is vastgesteld op 1,380 649 × 10-23, uitgedrukt in de eenheid J•K-1, waarbij J•K-1 gelijk is aan kg•m2•s-2•K-1 en de kilogram, de meter en de seconde volgen uit h, c en de cesiumfrequentie. (temperatuur), ampère (elektrische stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater.), meter (lengte).
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Het Internationale Stelsel van EenhedenDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI.Breder
  • systeem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Het Internationale Stelsel van EenhedenDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Het Internationale Stelsel van EenhedenDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI.Gerelateerd
  • SI-basiseenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • abstracte begrippen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • eenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • stelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
fysieke eenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdHet Internationale Stelsel van EenhedenDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI.
Rdf.jpg