milieueffectrapportage


Eigenschappen

Voorkeurslabelmilieueffectrapportage
AfkortingM.E.R.
DefinitieProcedure in de Wet Milieubeheer waarmee het milieubelang een volwaardige plaats krijgt in de besluitvorming over activiteiten of plannen met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu.
Publieksvriendelijke toelichtingDe verplichting om een milieueffectrapport op te laten stellen. Milieueffectrapportage is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Synoniemmilieueffectrapportages, m.e.r., milieueffecten rapportage, milieueffecten rapportages
Toelichting op definitieMilieueffectrapportages zijn beleidsplannen waarbij in beeld wordt gebracht wat de milieugevolgen van een besluit zijn voordat het besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het milieueffectrapport. Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. (Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures 2013-2014 / Selma van Velsen, Frank Arents, Henk de Vries) Milieueffectrapportage (afkorting m.e.r.) behelst het in beeld brengen van de milieugevolgen van een (overheids-)besluit voordat het besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het milieueffectrapport (MER). Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Dit kan variëren van een vergunning die aangevraagd wordt voor de bouw van een chemische fabriek tot de aanleg van infrastructuur zoals een hogesnelheidslijn of de uitbreiding van een luchthaven. Dergelijke rapporten worden op veel plaatsen in de wereld gebruikt bij besluitvorming, vaak aangeduid als Environmental impact assessment. De overheid die het besluit moet nemen of de vergunning moet verlenen kan het MER bij haar afwegingen gebruiken. Waartoe de overheid verplicht is, wat er in het MER moet staan en wanneer en hoe er MER gebruikt wordt in de besluitvorming, verschilt per land. In Nederland is de procedure wettelijk vastgelegd.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-83440982-a6b5-439c-baab-ef66b080b1c5, https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieueffectrapportage, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/549a5172-b5ae-4619-8c1f-c8273f283ca0
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
milieueffectrapportageBreder
milieueffectrapportageBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
milieueffectrapportageplicht (Begrip)Gerelateerdmilieueffectrapportage
Rdf.jpg