akkerland

Eigenschappen

VoorkeurslabelakkerlandTerrein voor de verbouw van gewassen.
DefinitieTerreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water. voor de verbouw van gewassenGewassen, vaste planten en struiken.Een gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt..
Synoniemakker, akkers, akkerlanden
Toelichting op definitieEen akker, akkerlandTerrein voor de verbouw van gewassen. of bouwlandGrond in cultuur gebracht met als doel voortbrenging en verbouw van seizoengewassen, bestemd voor dierlijke en/of menselijke consumptie. is een landschapselementEen landschapselement is een onderdeel van het landschap dat als een vrij homogeen deel van het totale beeld wordt ervaren. met bewerkte grond waarop cultuurgewassen zoals graan, aardappelen of suikerbieten worden verbouwd. Het woord akker is verwant aan het Latijnse "ager". Het Latijnse woord voor landbouwer is "agricola" een samenstelling van "ager(akker) en "colo" (bebouwen/bewerken).

Een akker kan begrensd worden door andere landschapselementenEen landschapselement is een onderdeel van het landschap dat als een vrij homogeen deel van het totale beeld wordt ervaren. zoals percelenEen perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelfde eigendomsrecht. akkerlandTerrein voor de verbouw van gewassen., slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat., wegenAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. of afrasteringenKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden.. Afrasteringen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld palen met ijzerdraad of prikkeldraad, heggen of houtwallen.

In gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. met intensieve landbouw waar de meeste overige landschapselementenEen landschapselement is een onderdeel van het landschap dat als een vrij homogeen deel van het totale beeld wordt ervaren. zijn verwijderd, kunnen van de akkerrandenEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen. een faunarand gemaakt worden om wilde plantenDe plantenwereld van een regio. en zo ook de insecten en vogels een betere kans te geven om te overleven.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://ont.cbnl.org/cb/def/CB01175, https://nl.wikipedia.org/wiki/Akker_(landbouw)
Afbeelding van390px-6272.Ezinge.Suttum.Hardeweer.Feerwerd_Trekker_Landbouw_ploeg_ploegen.jpg
Het ploegen van een akker.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
akkerlandTerrein voor de verbouw van gewassen.Breder
  • agrarisch terrein (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
akkerlandTerrein voor de verbouw van gewassen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
akkerrand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanakkerlandTerrein voor de verbouw van gewassen.
Rdf.jpg