afvalwaterstroom

Eigenschappen

VoorkeurslabelafvalwaterstroomEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
AfkortingCASEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
DefinitieEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater. van afvalwater die al dan niet een lozingsobjectHet object (bijvoorbeeld gebouw, inrichting, vaartuig, rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug) dat systematisch lozing van aan het object gebonden afvalwater voortbrengt, waarbij het geloosde afvalwater al dan niet via werken op directe of indirecte wijze in het oppervlaktewater terechtkomt. verlaatEen aan weerszijden afsluitbaar kunstwerk waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht. en die bij verlatenEen aan weerszijden afsluitbaar kunstwerk waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht. van het lozingsobjectHet object (bijvoorbeeld gebouw, inrichting, vaartuig, rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug) dat systematisch lozing van aan het object gebonden afvalwater voortbrengt, waarbij het geloosde afvalwater al dan niet via werken op directe of indirecte wijze in het oppervlaktewater terechtkomt. valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreinigingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. oppervlaktewaterenHet grondoppervlak in principe bedekt met water..
SynoniemafvalwaterstromenEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Toelichting op definitieDe afvalwaterstromenEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. worden onderscheiden en genummerd of gecodeerd op het lozingsschema zoals dat voor het lozingsobjectHet object (bijvoorbeeld gebouw, inrichting, vaartuig, rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug) dat systematisch lozing van aan het object gebonden afvalwater voortbrengt, waarbij het geloosde afvalwater al dan niet via werken op directe of indirecte wijze in het oppervlaktewater terechtkomt. is samengesteld. Onderscheiden worden ondermeer de volgende soorten afvalwaterstromenEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.: huishoudelijk afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd., procesafvalwater, koelwater, bedrijfsafvalwaterAfvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is. en verontreinigd hemelwater. Dit kenmerkEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. wordt overigens bij de entiteitConcreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen. lozingBrengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam of brengen van water of stoffen op een zuiveringtechnisch werk.punt vastgelegd (zie gegevenselementEen getypeerde eenheid van gegevens waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd. soort geloosd waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29008&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afvalwaterstroomEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.Breder
  • stroomgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afvalwaterstroomEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afvalwaterstroomEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.Gerelateerd
  • locatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • lozingsobject (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • lozingspunt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • meetpunt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
waterketen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdafvalwaterstroomEen volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Rdf.jpg