Nationaal Bestuursakkoord Water


Eigenschappen

VoorkeurslabelNationaal Bestuursakkoord Water
AfkortingNBW
DefinitieMet het NBW akkoord hebben de overheden vastgelegd op welke wijze, met welke middelen en langs welk tijdspad zij gezamenlijk de grote wateropgave voor Nederland in de 21e eeuw willen aanpakken.
Toelichting op definitieHet akkoord benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen en houden van het totale watersysteem. Het geeft aan welke instrumenten ingezet worden om de opgave te realiseren, welke taken en verantwoordelijkheden iedere partij daarbij heeft en hoe partijen elkaar in staat willen stellen hun taken uit te voeren.


In de aard en omvang van de nationale waterproblematiek doen zich structurele veranderingen voor. Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking maken een nieuwe aanpak in het waterbeleid noodzakelijk. In februari 2001 sloten daarom Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Daarmee werd de eerste stap gezet in het tot stand brengen van de noodzakelijke gemeenschappelijke aanpak. Twee jaar later worden de resultaten van die samenwerking en van voortschrijdende kennis en inzicht neergelegd in dit Nationaal Bestuursakkoord Water.
Exacte overeenkomsthttps://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/@176067/nationaal/https://nl.wikipedia.org/wiki/NBW
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Nationaal Bestuursakkoord WaterBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Nationaal Bestuursakkoord Water toetsing wateroverlast (Begrip)BrederNationaal Bestuursakkoord Water
Rdf.jpg