BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel
BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel
Grouping Besturende functies BusinessProcess Programmeren Het opstellen van een in aantallen uitgewerkt plan voor toekomstige activiteiten, ten behoeve van leiding en controle; kwantitatieve uitwerking van een actieprogramma dat in een bepaalde periode uitgevoerd moet worden. (BusinessProcess) Opstellen Jaarplan Het opstellen van een plan waarin staat hoeveel geld je denkt te ontvangen en uit te geven voor een vastgelegde periode (1 jaar). Een begroting is een middel dat het waterschap ertoe machtigt uitgaven te doen en ontvangsten te verrichten. (BusinessProcess) Opstellen jaarbegroting Het doorvertalen van de begroting en het jaarplan naar de capaciteitsbelasting voor wat betreft personeel en huisvesting. (BusinessProcess) Opstellen Strategische personeelsplannin- g Het opstellen en vastleggen van samenwerkingsafspraken met gekozen samenwerkingspartners. (BusinessProcess) Maken afspraken samenwerking BusinessProcess Opstellen Informatiebedrijfs- voeringsplan Het vaststellen van een meerjarenprogramma met bijbehorende begroting met als doel het gecontroleerd werken aan realisatie van een of meer doelen, initieel of bijstellend naar aanleiding van evaluatie. (BusinessProcess) Richting bepalen Het vaststellen van een meerjarenprogramma met bijbehorende begroting met als doel het gecontroleerd werken aan realisatie van een of meer doelen, initieel of bijstellend naar aanleiding van evaluatie. (BusinessProcess) Vaststellen Waterbeheerprogr- amma Het vaststellen van een integrale watervisie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn. (BusinessProcess) Vaststellen Watervisie Het doorvertalen van het bestuursakkoord in een meerjarenafspraak. Hierin wordt afgesproken welke programma's nodig zijn voor het wenselijk geachte beleid en welke gevolgen deze programma"s hebben voor de financiën. (BusinessProcess) Doorvertalen Bestuursakkoord Het identificeren en selecteren van partners ten behoeve van (keten)samenwerking op strategisch niveau. Dit kan volgen uit de doorvertaling van het bestuursakkoord, als het voor realisatie van de daarin gestelde langetermijndoelen nodig is samen te werken met partners. (BusinessProcess) Kiezen partners samenwerking BusinessProcess Evalueren Het op basis van continu of frequent gemeten indicatoren onderzoeken en analyseren in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Dit met als doel het nemen van maatregelen om afwijkingen van die beoogde doelstellingen bij te sturen. Hieronder valt ook het monitoren van de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, maar ook het monitoren van de sturende processen zelf. (BusinessProcess) Monitoren en Analyseren Het op basis van objectief bewijsmateriaal onderzoeken en analyseren van de uitvoering van het gestelde beleid om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria die de organisatie heeft opgesteld voor de uitvoering van de primaire en ondersteunende processen. (BusinessProcess) Auditen Het aan de gemeenschap of interne of externe toezichthouders toelichten van de prestaties en effecten van het gevoerde beleid en de hiervoor ingezette middelen. (BusinessProcess) Verantwoorden Grouping Primaire functies BusinessProcess Calimiteitenzorg BusinessProcess Voorbereiden calamiteit BusinessProcess Bestrijden calamiteit BusinessProcess Evalueren calamiteit BusinessProcess Uitvoeren Publieksdiensten BusinessProcess Onderhouden relaties BusinessProcess Afhandelen klantcontact BusinessProcess Behandelen meldingen incidenten en calamiteiten BusinessProcess Behandelen aanvraag product of dienst BusinessProcess Reguleren BusinessProcess Ontwikkelen regelingen, verordeningen en beleid BusinessProcess Behandelen melding- of vergunningaanvra- ag BusinessProcess Uitvoeren toezicht BusinessProcess UItvoeren handhaving BusinessProcess Toetsen plannen BusinessProcess Beheren gegevens BusinessProcess Ondersteunen Gegevensbeheer BusinessProcess Beheren Kernregistraties BusinessProcess Beheren Basisregistraties BusinessProcess Beheren Open Data BusinessProcess Ontwikkelen en realiseren BusinessProcess Onderhouden BusinessProcess Bedienen BusinessProcess Monitoren en Analyseren BusinessProcess Belastingheffen BusinessProcess Vaststellen heffing BusinessProcess Opleggen aanslag BusinessProcess Invorderen belasting BusinessProcess Verwerken bezwaar/beroep Grouping Ondersteunende functies BusinessProcess Uitvoeren inkoop- en contractmanagem- ent BusinessProcess Uitvoeren juridische ondersteuning BusinessProcess Beheren financien BusinessProcess Beheren informatieen archief BusinessProcess Uitvoeren communicatie BusinessProcess Beheren informatisering BusinessProcess Beheren veiligheid BusinessProcess Beheren automatisering BusinessProcess Ondersteunen administratie BusinessProcess Uitvoeren projectmanageme- nt BusinessProcess Beheren personeel BusinessProcess Beheren huisvesting Deze svg is op 27-04-2023 20:57:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 27-04-2023 20:57:10 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-b933d390-4955-f5b4-0f61-e75e39da46f0
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)