Eigenschap:Toelichting op definitie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Toelichting op de definitie (Nederlandstalig)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
A
Daarnaast wordt het gebruikt voor het ontwikkelen van import en export bestanden of interfaces. Als elke database in zijn gegevensmodel rekening houdt met de Aquo-modellen, dan kunnen gegevens uit de ene database eenvoudig conform Aquo worden uitgewisseld met een andere database. Het betreft de volgende modellen: * IMWA * IM Metingen * IMWA Waterveiligheid * IMWA Normen * IMWA Watersysteem * IMWA Kern  +
Met ArcGIS Pro kunt u gegevens verkennen, visualiseren en analyseren; 2D-kaarten en 3D-scènes maken; en deel uw werk op uw ArcGIS Online of ArcGIS Enterprise-portaal. In tegenstelling tot ArcGIS Desktop, worden de ArcCatalog- en ArcMap-functionaliteiten benaderd via dezelfde applicatie, meestal via het Catalog-paneel. De grafische vereisten voor ArcGIS Pro zijn aanzienlijk hoger dan voor ArcGIS Desktop om de verbeterde visualisatie te ondersteunen. ArcGIS Pro ondersteunt ook gestroomlijnde workflows waarbij het gebruik van ArcGIS Online nodig is om feature lagen te publiceren en te gebruiken. ArcGIS Pro 1.0 is uitgebracht in januari 2015. ArcGIS Pro 2.6 werd uitgebracht in juli 2020. Opgemerkt toegevoegde functies zijn onder meer: - Voxel-lagen <br/> - Traceer netwerken <br/> - Interactieve geschiktheidsanalyse met behulp van de nieuwe Suitability Modeler <br/> - Grafische lagen <br/> - Pakketaanpassing <br/> - Link analyse <br/> - Project herstel <br/>  +
ArcGIS Server wordt doorgaans on-premise ingezet binnen de service-oriented architecture (SOA) van de organisatie of off-premise in een cloud computing- omgeving. ArcGIS Server-services bieden mapping- en GIS-mogelijkheden via ArcGIS Online voor Esri Web- en clienttoepassingen, zoals ArcGIS Desktop, ArcLogistics, de ArcGIS.com Viewer, ArcGIS Explorer , ArcGIS Explorer Online, ArcGIS Viewer for Flex , ArcGIS Mapping for SharePoint , Esri Business Analyst Online (BAO) en applicaties gebouwd met ArcGIS voor iOS of BAO voor iOS. Talrijke applicaties van derden hebben ook een licentie om ArcGIS Server-services te gebruiken. Met ArcGIS Server-extensies kan GIS-functionaliteit die beschikbaar is binnen een subset van ArcGIS Desktop- extensies worden geïmplementeerd als webservices. ArcGIS Server-extensies omvatten 3D, Ruimtelijk, Geostatistisch, Netwerk, Geoportaal, Beeld, Gegevensinteroperabiliteit, Workflowbeheer en Schema's.  +
Een feed wordt over het algemeen gegenereerd door een contentmanagementsysteem of weblog en heeft een datastructuur van XML. Nieuwe artikelen bijvoorbeeld worden in een aantal regels samengevat en vergezeld van een titel en deeplink waar de gebruiker vervolgens meer informatie kan lezen. Atom is een open standaard die zowel een XML-gebaseerde websyndicatie voor onder meer weblog, nieuwssite en webmail levert als een HTTP-gebaseerd protocol voor bewerken op afstand van op Atom gebaseerde weblogs.  +
B
De Basisregistratie Personen (BRP) is een samenvoeging van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Voor operationele zaken over de BRP gaat u naar de website van de RvIG. U vindt hier onder andere informatie over aansluiten, producten en diensten, terugmelden, kwaliteitszorg en gebruikersoverleggen. Bronhouder: Bronhouders voor ingezetenen: gemeenten (wet BRP, art. 1.4). Bronhouders voor niet-ingezetenen: de minister is verantwoordelijk.  +
Voor het relateren van de WOZ-waarde aan een onroerende zaak is er aan de ene kant de (van een BAG-adres afgeleide) aanduiding van een onroerende zaak en aan de andere kant de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden. Verder wordt vastgelegd voor welke belanghebbende de WOZ-waarde van betekenis is. De NAW-gegevens van deze belanghebbende zijn vastgelegd mede door een relatie naar de BRP of het Handelsregister. Er zijn ook belanghebbenden die niet in één van deze registraties zijn vastgelegd.  +
Laagste punt van de duiker in de buis. De hoogte wordt bij een duiker zowel aan de bovenstroomse zijde als benedenstroomse zijde gemeten.  +
Vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk aan vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW), dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht geworden is. Het BW heeft een gelaagde structuur. Per rechtsgebied zijn eerst algemene regels opgenomen en vervolgens meer specifieke regels. De indeling in boeken is als volgt: 1. Personen- en familierecht <br/> 2. Rechtspersonen (Nederlands rechtspersonenrecht) <br/> 3. Vermogensrecht in het algemeen <br/> 4. Erfrecht <br/> 5. Zakelijke rechten <br/> 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht <br/> 7. Bijzondere overeenkomsten <br/> 7A. Bijzondere overeenkomsten; vervolg <br/> 8. Verkeersmiddelen en vervoer <br/> 10. Internationaal privaatrecht <br/> Een gepland Boek 9 betreffende de rechten op voortbrengselen van de menselijke geest werd niet ingevoerd omdat deze rechten steeds meer internationaal worden geregeld. Betwijfeld wordt of het ooit nog tot invoering zal komen. De gelaagde structuur is met name goed te zien in het vermogensrecht, waartoe Boek 3, 5, 6, 7, 7a en 8 behoren. Overigens kan ook Boek 4 deels tot het vermogensrecht gerekend worden. Om de gelaagdheid te verduidelijken een voorbeeld. De arbeidsovereenkomst heeft een eigen zeer uitgebreide wettelijke regeling in titel 10 van Boek 7. Het is ook een overeenkomst, dus zijn, voor zover daar in titel 10 van boek 7 niet van wordt afgeweken, ook de regels met betrekking tot de overeenkomst in het algemeen, titel 5 van Boek 6, van toepassing. Het tot stand brengen van een overeenkomst is een rechtshandeling, dus heeft ook de regeling van de rechtshandeling in titel 2 van Boek 3 invloed op de arbeidsovereenkomst. Verder schept de arbeidsovereenkomst verbintenissen, dus ook de eerste titel van Boek 6, het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht is van toepassing. Een aanduiding als "Artikel 3:92 BW" betekent: artikel 92 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.  
C
Denk daarbij aan gegevens over de watergangen (sloten, kanalen enzovoort) en de waterkeringen (bijvoorbeeld dijken). De gegevens worden gepubliceerd via PDOK (publieke dienstverlening op de kaart). Met CDL komen de waterschappen de afspraak na dat zij via één kanaal op dezelfde wijze informatie aanbieden. De waterschappen moeten overigens een deel van deze informatie wettelijk verplicht aanleveren. De werking van CDL is gebaseerd op geaccepteerde standaarden zoals DAMO, IMWA en Geography Markup Language (GML). Het uitwisselen van gegevens loopt via services. CDL vervangt na oplevering de huidige geovoorziening.  +
D
Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen modelleren. Het softwarepakket is ontwikkeld voor vakspecialisten en niet-specialisten, variërend van modelleurs / consultants, technici en aannemers tot beleidsmakers en bestuurders die betrokken zijn bij ontwerp, uitvoering en beheer. <br/> <br/> Wind, golven en stroming vormen onze kust. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt de druk verder toe. Om veilig te kunnen wonen in het kustgebied, hebben we effectief kust- en zeebeheer nodig. Kustprocessen vormen echter niet de enige bedreiging. We moeten ons ook beschermen tegen overtollig rivierwater, maar we hebben de rivieren ook nodig voor transport, irrigatie, energie, koeling, recreatie, milieubescherming en voor onze drinkwatervoorziening. Ontwerp en beheer worden daardoor steeds complexer en vragen om een integrale aanpak. Als antwoord op deze uitdagingen heeft Deltares een krachtig simulatiesoftwarepakket ontwikkeld: D-HYDRO Suite, een pakket dat speciaal is gericht op kustgebieden, estuaria, rivieren en landelijk & stedelijk gebied.  +
Het opgeloste deel wordt meestal verkregen door filtratie. Als Aquo-parameter is dit de chemische stof ‘Nanorg’ met de hoedanigheid ‘Nnf.  +
Het opgeloste deel wordt meestal verkregen door filtratie.Als Aquo-parameter is dit de chemische stof ‘Norg’ met de hoedanigheid ‘Nnf. Het kan berekend worden uit de som van de chemische stoffen NO2, NO3 en NH4 met de hoedanigheid ‘nf’ (na filtratie).  +
Data op orde betekent dat gegevens op basis van standaarden beschikbaar zijn. Daarmee geven de waterschappen invulling aan de ambitie die is vastgesteld in het Bestuursakkoord Water, de Baseline Basis op Orde en de Ambitie op het Delen van Data. Hiermee benadrukken zij het strategisch belang en de waarde van data en informatie. De afnemers zijn hierdoor in staat om de data ook daadwerkelijk te gaan gebruiken voor het uitvoeren van een taak. Het Programma Datastromen opereert landelijk, verbindt en helpt waterschappen bij het invullen van de bestuurlijke ambitie, om klaar te zijn voor de ‘open data’-toekomst en aan te sluiten bij de sector. Wij zorgen dat álle beschikbare gegevens over de beheergebieden van de waterschappen snel én gestandaardiseerd beschikbaar zijn voor iedereen. Wij helpen data van de waterschappen te vertalen naar een uniforme taal, binnen de standaarden die er zijn. Zodat de waterschappen gezamenlijk data kunnen uitwisselen. Dit doen wij door een voorziening te ontwikkelen, softwareoplossingen aan te bieden en te helpen om deze technisch te implementeren. Ook monitoren wij op kwaliteit, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en uitwisselbaarheid van de data.  +
Delta bestaat uit diverse modellen, gemaakt met de spatial modeler, waarmee middels geo-analyses, remote sensing en AI, veranderingen in het terrein kunnen worden opgespoord. Delta is een hulpmiddel om de kernregistraties (DAMO) en basisregistraties (BGT / BAG)actueel te krijgen en actueel te houden. De input van Delta bestaat uit de volgende producten: * Beeldmateriaal via HWH: RGB en CIR ortho luchtfoto's & afgeleide producten, true pixel luchtfoto, puntenwolken, DSM uit puntenwolken, changefile, AHN (DEM & Lidar). * Satellietbeelden (NSO) * Kernregistratie * Basisregistratie <br/> Per jaar verandert gemiddeld 15% van het grondgebied van een willekeurige gemeente, waterschap of provincie, maar handmatig speuren naar veranderingen is tijdrovend en kostbaar. Het actueel, betrouwbaar en compleet bijhouden van basisregistraties en andere kernregistraties is nodig om zeker te kunnen zijn dat u slimme beslissingen kan nemen. Met slimme data automatisering kunt u eenvoudig en efficiënt beheer uitvoeren in een Nederlandstalige interface. Visualiseer veranderingen overzichtelijk voor analyse in slechts een paar klikken.  +
In tegenstelling tot RTK wordt alleen gebruik gemaakt van codemetingen, waardoor de nauwkeurigheid blijft steken op 20 tot 50 centimeter. <br/> <br/> DGPS (differential global positioning system) is een systeem dat differentiaalcorrecties berekent om de positienauwkeurigheid van gps te verbeteren. Het maakt gebruik van een referentieontvanger waarvan de positie bekend is. Bij de referentieontvanger worden de verschillen tussen de bekende positie en de met GPS berekende positie berekend, waarna de afwijkingen naar andere ontvangers verzonden worden. De berekende posities van die ontvangers worden vervolgens gecorrigeerd, waardoor een nauwkeurigheid van ongeveer 2 meter behaald kan worden. <br/> Referentieontvangers zijn over de hele wereld geplaatst en zenden over de radiobakens van zee- en kustvaart een gemoduleerd correctiesignaal tussen 283,5 en 325 kHz uit. De correctiesignalen zijn te herkennen aan een uniek identificatienummer dat met de correcties wordt meegezonden. De International Association of Lighthouse Authorities (IALA) is de organisatie die voor de wereldwijde keten van MF-radiobakens zorgt. <br/> Voor speciale toepassingen, zoals bij bouwprojecten, zijn door privébedrijven (met vergunning) vaste of tijdelijke netwerken van referentiestations geïnstalleerd. Deze maken RTK mogelijk, hetgeen tot nauwkeurigheid van enkele centimeters leidt. <br/> Nederland beschikt voor navigatie over drie publieke DGPS-referentieontvangers, in Hoek van Holland, Vlieland en in Gilze en Rijen. Door de kracht van de zenders van de referentieontvangers kunnen met name Hoek van Holland en Gilze en Rijen landinwaarts ontvangen worden. (Bron: Wikipedia)<br/> <br/> Positiesysteem gebruik makend GPS en een speciaal opgesteld referentiestation voor XY bepaling. (bron: Aquo)  +
E
Een vuistregel waarbij hormoonverstorende effecten kunnen optreden is de grens van 1 ng EEQ /l . Deze waarde is afgeleid van de zogenaamde PNEC (Predicted No Effect Concentration) voor 17-beta-estradiol in water (uit: STOWA, 2003). Deze concentratie is de indicatieve ‘veilige’ concentratie van het hormoon 17-beta-estradiol en van laboratorium onderzoek afgeleid. Beneden deze concentratie worden geen effecten verwacht.  +
G
Concreet komt het voorgaande erop neer dat als men software die onder de GPL is gepubliceerd wil verspreiden, daar de broncode bij zal moeten worden gevoegd. Deze broncode mag dan weer verder worden verspreid onder de GPL. Iedereen kan ervoor kiezen zijn of haar programma onder de voorwaarden van deze licentie te publiceren. Software die onder deze licentie wordt uitgegeven is vrij. Vaak wordt dit verkeerd geïnterpreteerd als gratis software, aangezien het Engelse woord voor vrij (free) ook gratis betekent. Met prijzen heeft de licentie echter weinig te maken: het gaat over rechten. Wel is het zo dat praktisch alle vrije software gratis te downloaden is en als men er toch voor moet betalen, men het recht heeft om de software zelf weg te geven of zelfs door te verkopen. De GNU General Public License is goedgekeurd volgens de Definitie van Vrije Culturele Werken. De GNU Lesser General Public License (of kortweg de LGPL) is een afgezwakte versie van de GPL die soepeler omgaat met het gebruik van software in software met een andere licentie. Deze verschilt met de GPL op het punt dat software die gebruikmaakt (als bibliotheek bijvoorbeeld) van LGPL-gelicenseerde software, zelf niet onder de LGPL hoeft te worden vrijgegeven (enkel de bibliotheek zelf).  +
GRASS GIS bevat meer dan 350 modules om kaarten en afbeeldingen weer te geven op monitor en papier; manipuleren van raster- en vectorgegevens, waaronder vectornetwerken; multispectrale beeldgegevens verwerken; en ruimtelijke gegevens maken, beheren en opslaan. Het wordt in licentie gegeven en vrijgegeven als gratis en open-source software onder de GNU General Public License (GPL). Het draait op meerdere besturingssystemen , waaronder OS X , Windows en Linux . Gebruikers kunnen communiceren met de softwarefuncties via een grafische gebruikersinterface (GUI) of door op GRASS in te pluggen via andere software zoals QGIS . Ze kunnen ook rechtstreeks met de modules communiceren via een op maat gemaakte shell die door de toepassing wordt gestart of door individuele modules rechtstreeks vanuit een standaardshell aan te roepen. De nieuwste stabiele releaseversie (LTS) is GRASS GIS 7, die sinds 2015 beschikbaar is Het GRASS Development Team is een multinationale groep bestaande uit ontwikkelaars op veel locaties. GRASS is een van de acht initiële softwareprojecten van de Open Source Geospatial Foundation . GRASS ondersteunt raster- en vectorgegevens in twee en drie dimensies. Het vectorgegevensmodel is topologisch , wat betekent dat gebieden worden gedefinieerd door grenzen en centroïden; grenzen kunnen binnen één laag niet overlappen. OpenGIS Simple Features daarentegen definieert vectoren vrijer, net zoals een vector-illustratieprogramma zonder geografische referentie dat doet. GRASS is ontworpen als een omgeving waarin tools worden uitgevoerd die specifieke GIS-berekeningen uitvoeren. In tegenstelling tot op GUI gebaseerde toepassingssoftware , krijgt de GRASS-gebruiker een Unix-shell te zien die een aangepaste omgeving bevat die de uitvoering van GRASS-opdrachten ondersteunt, de zogenaamde modules. De omgeving heeft een toestand die parameters bevat zoals het geografische gebied dat wordt bestreken en de kaartprojectie die wordt gebruikt. Alle GRASS-modules lezen deze status en krijgen bovendien specifieke parameters (zoals invoer- en uitvoerkaarten of waarden om te gebruiken in een berekening) wanneer ze worden uitgevoerd. De meeste GRASS-modules en -mogelijkheden kunnen worden bediend via een grafische gebruikersinterface (geleverd door een GRASS-module), als alternatief voor het manipuleren van geografische gegevens in een shell. De GRASS-distributie omvat meer dan 350 kernmodules. Op de website worden meer dan 100 door gebruikers gemaakte add-on-modules aangeboden. De bibliotheken en kernmodules zijn geschreven in C. Andere modules zijn geschreven in C, C ++ , Python , Unix-shell, Tcl of andere scripttalen. De modules zijn ontworpen onder de Unix-filosofie en kunnen daarom worden gecombineerd met Python of shell-scripting om complexere of gespecialiseerde modules door gebruikers te bouwen zonder kennis van C-programmering. Er is samenwerking tussen de projecten GRASS en Quantum GIS ( QGIS ). Recente versies van QGIS kunnen worden uitgevoerd binnen de GRASS-omgeving, waardoor QGIS kan worden gebruikt als een gebruikersvriendelijke grafische interface voor GRASS die meer lijkt op andere grafische GIS-software dan de shell-gebaseerde GRASS-interface.  
Zo kunnen de organisaties van elkaars kennis profiteren en komen gegevens op een laagdrempelige manier beschikbaar. Dit gebeurt met kaarten, grafieken en tabellen. Organisaties kunnen deze gegevens vervolgens zelfstandig gebruiken voor actuele onderwerpen, zoals leefbaarheid, wateroverlast, energietransitie, duurzaamheid, leegstand, omgevingsdomein, zorg en wonen. Drie functies Het GKG heeft drie functies, die aansluiten bij actuele regionale en landelijke ontwikkelingen en voorzieningen. Deze functies zijn: o Mijn omgeving, bestaande uit veel gestelde vragen op het gebied van de fysieke leefomgeving (waar zit wat?) o Antwoord op maat, hierbij krijgen bestuurder en beleidsmedewerkers antwoorden op specifieke vragen; o Data op maat, hierbij kunnen specialisten en materiedeskundigen de meest actuele gegevensbestanden voor eigen analyse naar zich toe halen.  +
Bij waterschap Hunze en Aa's wordt Geonetwork ingezet als Opendataportaal. Het is een gestandaardiseerde en gedecentraliseerde beheeromgeving voor ruimtelijke informatie die is ontworpen om toegang te bieden tot databases met georeferentie , cartografische producten en gerelateerde metadata uit verschillende bronnen, waardoor de ruimtelijke informatie-uitwisseling en het delen tussen organisaties en hun publiek wordt verbeterd, gebruikmakend van de capaciteiten van het internet . Met behulp van het Z39.50- protocol heeft het zowel toegang tot externe catalogi als stelt het zijn gegevens beschikbaar voor andere catalogusservices. Vanaf 2007 wordt OGC Web Catalog Service geïmplementeerd. GeoNetwork-interfaces Kaarten , inclusief die welke zijn afgeleid van satellietbeelden , zijn effectieve communicatiemiddelen en spelen een belangrijke rol in het werk van besluitvormers (bijv. Planners voor duurzame ontwikkeling en humanitaire en noodmanagers) die behoefte hebben aan snelle, betrouwbare en up-to-date gebruikers- vriendelijke cartografische producten als basis voor actie en om hun activiteiten beter te plannen en te volgen; GIS- experts die behoefte hebben aan het uitwisselen van consistente en bijgewerkte geografische gegevens; en ruimtelijke analisten die multidisciplinaire gegevens nodig hebben om voorlopige geografische analyses uit te voeren en betrouwbare voorspellingen te doen. Bij GeoNetwork zitten verschillende gerelateerde tools, waaronder GeoServer . GeoServer slaat geografische gegevens op, terwijl GeoNetwork verzamelingen van dergelijke gegevens catalogiseert.  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).