Actueel Hoogtebestand Nederland

Eigenschappen

VoorkeurslabelActueel Hoogtebestand NederlandHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.
AfkortingAHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.
DefinitieHet Actueel Hoogtebestand NederlandHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. (AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.
Toelichting op definitieHet AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meterEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie..

Organisaties zoals de waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd., de provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. voor waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen wordt bepaald of het water voldoende van het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. kan stromen, hoe hoog het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. in de slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat. mag zijn, het water in rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., uiterwaarden en slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat. voldoende kan worden afgevoerd en of de dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. nog hoog en sterk genoeg zijn.

Het AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoudWerksoort waarbij het er om gaat de bestaande functionaliteit van het hoofdwegennetwerk en het functioneren van de watersystemen in kwalitatieve en kwantitatieve zin in stand te houden en de handhaving van wet- en regelgeving voor de instandhouding daarvan (klassieke waterstaatswetgeving). van dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water., het maken van bestekkenDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. voor groot onderhoudMaatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. te verlengen., 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. Ook gemeentenHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders., bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilandenTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien. oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.
Voorbeeldhttps://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/, https://www.ahn.nl/postcodetool?origin=/common-nlm/postcodetool.html
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25632&type=term, https://www.ahn.nl
Afbeelding vanDTM AHN3 Veendam

DTMEen digitaal terreinmodel (afgekort DTM) is een techniek die in de hydrografie gebruikt wordt om gegevens te presenteren. DTM geeft een driedimensionale weergave van het opnamegebied. (hoogtemodel van maaiveld, zonder gebouwen en vegetatie) van AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.

DSM AHN3 Veendam

DSMDigitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerken weer geeft. van AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Actueel Hoogtebestand NederlandHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.Breder
  • digitaal hoogtemodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • lidar (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Actueel Hoogtebestand NederlandHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Actueel Hoogtebestand NederlandHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.Gerelateerd
  • lidar (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • referentievlak (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
standaardafwijking (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdActueel Hoogtebestand NederlandHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.
Rdf.jpg