afschuiving

Eigenschappen

VoorkeurslabelafschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt.
DefinitieVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie. en eventueel andere lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). langs het taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. plaatsvindt.
SynoniemafschuivingenVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt.
Toelichting op definitieEen van de faalmechanismen is het evenwichtsdraagvermogen, bij overschrijding vindt afschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt. plaats.

Afschuiven is het verschijnsel dat een deel van een taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. van een grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. langs een meestal halfcirkelvormig glijvlak naar beneden schuift en zo een ernstige verzwakking van het grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. tot gevolg heeft. Een grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. is een uit grond bestaande verhevenheid, bijvoorbeeld een dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water., aarden vestingwal, landhoofdEen landhoofd, ook wel bruggenhoofd, vormt de overgang van een grondlichaam naar een brug, sluis of viaduct.. Wanneer het grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. een barrière vormt tegen het waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., kan afschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt. tot een dijkdoorbraak leiden.

Als de gronddeeltjes voldoende wrijving hebben, kan een evenwichtstoestand ontstaan en vindt geen afschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt. plaats.

Afschuiven, waarbij de samenhang (cohesieDe wederzijdse aantrekking tussen de fijne gronddeeltjes van sommige grondsoorten, waardoor deze bij elkaar worden gehouden tot een vaste massa zonder externe krachten.) van de gronddeeltjes verzwakt of verbroken wordt, kan o.m. veroorzaakt worden door: - teveel water dringt in het grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging., bijvoorbeeld bij langdurige hevige regenval - teveel water stroomt over het grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging., waardoor de gronddeeltjes aan de voet van het binnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk. (aan de landzijde) hun samenhang verliest - teveel water vindt een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. onder het grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. door; dit wordt pipingDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades. genoemd, er loopt kwelwaterIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. onder de dijk door - langdurige droogte verbreekt de samenhang tussen de deeltjes: het poriënwater dat aan de samenhang van de grond bijdraagt, is in deze situatie grotendeels verdwenen - de massa op het grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. is ter plaatse te hoog waardoor (langzaam) water uit het grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. wordt geperst en de samenhang van de deeltjes verandert, bv. bij aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. voor zwaar verkeer op een dijk die daar niet voor bedoeld is

- de samenhang van de deeltjes is te gering, bijvoorbeeld bij een zandlichaam met een dunne laag veenGrondsoort die grotendeels bestaat (ontstaan is) uit afgestorven plantenresten. met grasEen profielverdediging met behulp van graszoden. (bij een zandlichaam zonder veenachtige toplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie., bv. bij wegenaanleg, is geen sprake van afschuiven van een pakket grond maar van wegspoelen van de toplaagBuitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie.).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-163e3811-5f31-45c7-b008-dd55076e27ab, https://www.joostdevree.nl/shtmls/afschuiven.shtml
Afbeelding van20-0.png


afschuiven_2_situatie_voor_en_na_afschuiven_www_dijkversterkingbas_nl_small.jpg

afbeelding_frombase64_1.jpeg

AfschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt.Breder
  • erosie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt.Gerelateerd
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpgMet betrekking tot een dijkdoorbraak door afschuivingVerzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt. is een interessante opmerking van o.m. Deltares: "De kans dat een dijk bezwijkt is voor een aantal faalmechanismen te verminderen door de dijk te verbreden. Het afschuiven van een taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. hoeft niet tot bezwijken van de dijk te leiden als de dijk zo breed is dat er een voldoende breed stuk blijft staan. Een een bredere dijk is een betere dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.."
afschuiven_4_erosie_hellingsproces_afschuiven_e_d_http_users_telenet_be_geowisvlio.jpg

Figuur-31-Faalmechanismen-die-kunnen-leiden-tot-het-bezwijken-van-dijken.png