abundantie

Eigenschappen

VoorkeurslabelabundantieHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.
DefinitieHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. en/of gedurende een bepaalde tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. waarneemt.
SynoniemabundantiesHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.
Toelichting op definitieMate waarin een bepaald soort organisme of groep van organismenLevend biologisch wezen. voorkomt.

Ecologische normenAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.. Deeladvies III: beschrijving van de parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter.. Gezondheidsraad, RapportManagementproduct waarmee een momentopname wordt verstrekt van de status van bepaalde aspecten van het project. no. 89/21, den Haag, 1989.

Het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. abundantieHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt. (talrijkheid) is in het vegetatiekundig onderzoekMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit. aan levensgemeenschappenVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven. een maat voor het voorkomen van soorten op een bepaalde oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. of in een bepaald volume.[1]

Als abundantiemaat kan gebruikt worden: - dichtheid: aantal individuen per oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. of volume,
- frequentie: het percentage van het totale aantal deelmonsters, waarbinnen de soort is aangetroffen,
- bedekking: een maat voor de verticale projectieEen kaartprojectie is een methode om het gebogen oppervlak van de Aarde over te brengen op een vlakke kaart. Als wordt afgezien van de afplatting van de Aarde, is dit wiskundig een afbeelding van een boloppervlak of een deel daarvan op een plat vlak. van de plantenDe plantenwereld van een regio. op de bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen.,
- biomassaDe gezamenlijke hoeveelheid aan levende materie voorkomend in een bepaalde levensgemeenschap of een onderdeel hiervan.: meestal drooggewicht van de bovengrondse spruit of de gehele plantDe plantenwereld van een regio., maar het kan ook geschat worden uit het versgewicht,

- relatieve abundantieHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.: percentage voor soortsabundantie van het totaal van abundantiesHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt. voor alle soorten.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-44ff623b-b4e5-4ccd-9f59-a53ae2c6092d, https://nl.wikipedia.org/wiki/Abundantie_(ecologie)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
abundantieHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.Breder
  • vegetatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
abundantieHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
abundantieHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg