afwateringseenheid

Eigenschappen

VoorkeurslabelafwateringseenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.
AfkortingGFEEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.
DefinitieEen gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. dat een (hydrologische) relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. heeft met een afvoervak.
SynoniemafwateringseenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak., afwaterende eenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak., afwaterende eenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak., knooppuntgebiedEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak., knooppuntgebiedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.
Toelichting op definitieUit de definitie volgt dat het onderscheid dat gemaakt wordt tussen een afvoergebied en een afwateringseenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak. bepaald wordt door de (hydrologische) relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. die het met een afvoervak heeft. Met andere woorden, tussen een afvoergebied en een afvoervak is geen direct aanwijsbare relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.. Ieder vakSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.Een vak is een virtuele aanduiding van de onderverdeling in de lengte- en, indien van toepassing, de dwarsrichting van objecten/infrastructuur. heeft zijn eigen afwateringseenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.. Alle afwateringsgebiedenEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd. die samen afwateren op een peilregulerend kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. samen een peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24741&type=term, http://www.aquolex.nl/html5/?id=34318&type=term
Afbeelding vanschema afwaterende eenheden, peilgebieden en bemalingsgebied

Schema afwaterende eenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak., peilgebiedenEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. en bemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd..
Alle afwaterende eenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak. die samen afwaterende op een stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., in de primaire watergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen.Oppervlaktewater dat van overwegend belang is voor de waterbeheersing., vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. een peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd..

Alle peilgebiedenEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. die gezamenlijk afwateren op een gemaal vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. samen een bemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd..
Werkinstructiehttp://projecten/wiki/SitePages/Normblad%20Afwaterende%20eenheden.aspx

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afwateringseenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.Breder
  • afvoergebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afwateringseenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afwateringseenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.Deel van
  • peilgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • watersysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afwateringseenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.Gerelateerd
  • af-/aanvoervak (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afwateringseenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg