afvalwater

Eigenschappen

VoorkeurslabelafvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.
DefinitieWater dat na gebruik overblijft en biologischBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen., chemisch of thermisch is verontreinigdDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan..
SynoniemrioolwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.De waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt.
Toelichting op definitieWater dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en instellingen.

Alle water waarvan de houderPersoon die een zaak ten behoeve van een ander in zijn macht heeft, hetzij direct door zelf de zaak feitelijk onder zich te hebben, hetzij indirect door een ander de feitelijke macht te laten uitoefenen. zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (Opmerking: hieronder wordt dus ook afvloeiend regenwaterWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. begrepen) [NEN 3300:1996]

Water dat is samengesteld uit een willekeurige combinatie van water dat uit woningen of uit industriële of commerciële gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. wordt geloosd, afstromend hemelwater en water dat onbedoeld in de rioleringEen stelsel van (civiel)technische voorzieningen dat zich onder of boven het aardoppervlak bevindt, bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van afvalwater. binnendringt. [NENNEN is de afkorting van NEderlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de naam van het nauwe samenwerkingsverband van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) (gespecialiseerd in de normalisatie van elektrotechniek, informatietechnologie en telecommunicatie).-EN 752:2008] [EN 1085:2007, definitie 1010].
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquolex.nl/html5/?id=30136&type=term, http://www.aquolex.nl/html5/?id=30135&type=term, https://data.gwsw.nl/totaal/Afvalwater

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.Breder
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.Gerelateerd
  • rioolgemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • rioolwatertransportleiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • rioolwaterzuiveringsinstallatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
alkalisch afvalwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.
bedrijfsafvalwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.
effluent (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.
influent (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.
beluchten (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdafvalwaterWater dat na gebruik overblijft en biologisch, chemisch of thermisch is verontreinigd.
Rdf.jpg