achtergrondwaarde

Eigenschappen

VoorkeurslabelachtergrondwaardeIn het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen.
DefinitieIn het kader van bodemverontreinigingStoffen of componenten in de bodem of het grondwater, die niet van natuurlijke herkomst zijn en een bedreiging voor de mens en/of het ecosysteem kunnen vormen. meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen.
SynoniemachtergrondwaardesIn het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen., achtergrondwaardenIn het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen.
Toelichting op definitieIn Vlaanderen is de achtergrondwaardeIn het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen. aan de hand van het Bodemdecreet vastgelegd. In Nederland wordt de achtergrondwaardeIn het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen. veelal door lokale en provinciale overhedenEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. vastgelegd, voor zover deze boven de streefwaarde ligt. Achtergrondwaarden zijn gedifferentieerd naar type substraat. De concentratieSterkte van een oplossing uitgedrukt in aantal massa eenheden per volume eenheid. van van nature voorkomende stoffen in afwezigheid van menselijke activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
Voorbeeldhttps://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/grondstromen/grondstromen-verschillende-milieuhygienische-indelingen-categorieen
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-19123635-a076-4aab-aafc-28601c8ea596
Afbeelding vanVerbanden tussen risico’s, bodemfunctie, bodemnormen en concentratiesSterkte van een oplossing uitgedrukt in aantal massa eenheden per volume eenheid. verontreinigende stoffen in de bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen..


grond_2-2.png

Relaties tussen geschiktheid van de bodem voor de functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen., bijbehorende beschermings/risiconiveaus en bijbehorende bodemnormen.

grond_2-3.png
RelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. tussen bodemconcentratiesConcentratie aan opgeloste of gesuspendeerde stoffen vlak boven de bodem van een water. en bodemnormen (landbodem)

grond_2-4.png

Overzicht normstelling voot het generieke en gebiedsspecifieke toetsingskader voor toepassing van grond en baggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte. in oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
achtergrondwaardeIn het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen.Breder
  • verontreiniging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
achtergrondwaardeIn het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
achtergrondwaardeIn het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg