algen

Eigenschappen

VoorkeurslabelalgenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.
DefinitieEen of meercellige fotoautotrofe organismenLevend biologisch wezen..
SynoniemalgEen of meercellige fotoautotrofe organismen., wierEen of meercellige fotoautotrofe organismen., wierenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.
Toelichting op definitieMet begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. van de zogenoemde cyanobacteriënDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld., die chlorofyl en andere gekleurde pigmenten bevatten. Zij leven meestal in water en zijn in staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. om hun celmateriaal op te bouwen door fotosynthese.

AlgenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. of wierenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. (oude wetenschappelijkeWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. naam: Algae) is een informele verzamelnaam voor een grote, diverse groep organismenLevend biologisch wezen.. De tot de algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. gerekende soorten, inclusief de soorten van de blauwwierenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen., hebben een botanische naam, dus een formele naam volgens de International CodeTekens zijn geen losstaande elementen, maar maken deel uit van een groter geheel. We kunnen dan ook een structuur, een systeem ontdekken in de opbouw van de tekens. Zo'n systeem van tekens noemen we een code, een verzameling afspraken met een bepaalde structuur, waarbij de relatie wordt gelegd tussen tekens en symbolen. of Nomenclature for algae, fungi, and plants.

Algensoorten hebben gemeenschappelijk dat ze, net als plantenDe plantenwereld van een regio., hun energie halen uit zonlicht waarbij ze tegelijkertijd zuurstofeen kleur-, reuk- en smaakloos gas dat voor 21 volumeprocent voorkomt in de dampkringlucht, als elektronenacceptor onontbeerlijk voor de ademhaling van mensen en dieren. Nodig bij aërobe processen. produceren. Veel algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. hebben een vergelijkbare morfologieGeomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert., maar zijn evolutionair gezien weinig verwant. Een voorgestelde definitie stelt dat algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. "het groene pigment chlorofyl bevatten voor fotosynthese, en geen steriele (niet aan de voortplanting deelnemende) laag cellen hebben die om hun gameten is gelegen". Deze definitie is niet sluitend, omdat deze de kranswieren uitsluit.

De meeste algensoorten leven in waterige milieus, maar ze komen ook voor op steenachtig substraat, op boomschors en in mutualistische symbiose met schimmels: de zogenaamde korstmossen. Vrijwel alle algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. betrekken hun energie uit zonlicht (ze zijn fotoautotroof), maar sommige soorten vullen hun energiebehoefte aan door koolstofChemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt, symbool C, atoomnummer 6. op te nemen uit organisch materiaal, deze soorten zijn mixotroof. Enkele eencellige wierenEen of meercellige fotoautotrofe organismen., veel euglenofyten en dinoflagellaten, hebben gedurende de evolutie het vermogenVermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. verloren zelf energie uit lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid. om te zetten en zijn vrijwel volledig afhankelijk geworden van de externe aanvoerHet door middel van een werk of langs natuurlijke weg halen of laten stromen van water naar een oppervlaktewaterlichaam uit een ander oppervlaktewaterlichaam. van energieEnergie is een fundamentele natuurkundige grootheid, dat is een meetbare eigenschap van een natuurkundig verschijnsel. Een algemeen geldige korte definitie is niet mogelijk omdat van de vele soorten fysische verschijnselen, thermisch, mechanisch, straling, chemisch, enz. energie op veel verschillende manieren gemeten wordt. Al deze metingen hebben gemeen dat de resultaten uitgedrukt kunnen worden in dezelfde natuurkundige eenheid.; deze soorten zijn heterotroof.

AlgenEen of meercellige fotoautotrofe organismen., in het bijzonder de prokaryotische Cyanobacteria (blauwalgenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.), behoren tot de oudste organismenLevend biologisch wezen. op aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel.. Vermoedelijk zijn de eerste plantenDe plantenwereld van een regio. uit zoetwateralgen geëvolueerd. Fossielen van algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. uit het Vindhyagebergte zijn gedateerd op een ouderdom van 1,6 tot 1,7 miljard jaar. Over de vraag of blauwwierenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen. welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. of niet tot de algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. moeten worden gerekend, lopen de meningen uiteen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23240&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Algen
Afbeelding vangroene algen


krooseneend1579xswb.jpg

AlgenEen of meercellige fotoautotrofe organismen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.Breder
  • organisme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.Gerelateerd
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
algenbloei (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederalgenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.
algendrijflaag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederalgenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.
cyanobacteriën (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederalgenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.
draadalgen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederalgenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.
Rdf.jpg