af-/aanvoervak

Eigenschappen

Voorkeurslabelaf-/aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.
AfkortingOAFEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.
DefinitieEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter..
Synoniemaf- en aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters., af-/aanvoervakkenEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters., af- en aanvoervakkenEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters., afvoervak en aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters., af en aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters., af en aanvoervakkenEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.
Toelichting op definitieDe hydraulische parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. waarover in de bovenstaande definitie wordt gesproken, betreffen ondermeer: de bodembreedteAanwijzing voor de (streef)breedte op bodemniveau., het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP., de stroomsnelheidDe gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte, de taludhelling, het verhangHet verhang is het relatieve hoogteverschil van een watergang, uitgedrukt in m/km (meter per kilometer, derhalve een dimensieloos getal). en de natte oppervlakteOnder de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een leiding en/of vak.. Aan de hand van deze parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. zal een zekere dimensionering van het water plaatsvinden. Hierdoor ontstaan er leidingvakkenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten. waarbinnen de hydraulische parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. met een zekere marge constant worden geacht. De te beschouwen functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.-afhankelijke, door knooppunten begrensde vakkenSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.Een vak is een virtuele aanduiding van de onderverdeling in de lengte- en, indien van toepassing, de dwarsrichting van objecten/infrastructuur. kunnen overspringend zijn ten opzichte van vakkenSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.Een vak is een virtuele aanduiding van de onderverdeling in de lengte- en, indien van toepassing, de dwarsrichting van objecten/infrastructuur. die toehoren aan een andere benadering van het water voor bijvoorbeeld onderhoud of peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.. De onderdelen met betrekking tot het profiel van een afvoervak behoren tot de entiteitConcreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen. profielDoorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.. De afvoersituatie die als maatgevend wordt beschouwd, wordt beschreven met het gegevenselementEen getypeerde eenheid van gegevens waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd. Omschrijving maatgevende afvoerDe afvoer, die 1 à 2 keer per jaar wordt bereikt of overschreden.. Vaak wordt hiervoor een percentage gebruikt (100% of 50%).Een hoofdwatergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen. die (indirect) water ontvangt via een inlaatsysteem. BodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak. ligt boven inlaatpeil.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/09d1f035-d8e0-410d-a6b6-5fdac3496021
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29508&type=term
Afbeelding vantype hoofdwatergangen / vakken
Type hoofdwatergangenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen. / vakkenSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.Een vak is een virtuele aanduiding van de onderverdeling in de lengte- en, indien van toepassing, de dwarsrichting van objecten/infrastructuur..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
af-/aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.Breder
  • hoofdwatergang (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
af-/aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
af-/aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.Gerelateerd
  • hydro object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
af-/aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aanvoergebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdaf-/aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.
afvoervak (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdaf-/aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.
afwateringseenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdaf-/aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.
natte omtrek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdaf-/aanvoervakEen aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters.
Rdf.jpg