aquaduct

Eigenschappen

VoorkeurslabelaquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.
AfkortingKAQEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.
DefinitieEen kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. waarmee een waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. in een open constructieWat door construeren ontstaan is. over een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. of andere waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. wordt gevoerd.
SynoniemaquaductenEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.
Toelichting op definitieMeestal een constructieWat door construeren ontstaan is. in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van een open bak over een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. of andere waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat..

Van A-nummer tot Zweepmast, C.RGetal, dat eenduidig overeenkomt met een punt op een rechte lijn. Deze rechte wordt de getallenas, getallenlijn, getallenrechte of reële rechte genoemd. Zo kunnen we ons intuïtief de verzameling van de reële getallen, die wordt genoteerd als R en soms het continuüm wordt genoemd, voorstellen..O.W., maart 1995.

KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf., waarmee een waterwegEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd. door een bakvormige constructieWat door construeren ontstaan is. over een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen., spoorweg, waterwegEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd., leidingHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. of terreinverdieping wordt geleid. 

Een aquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd. (Latijn: aquaeductus: waterleidingbuis of samenstel van buizen waardoor drinkwater toegevoerd wordt) is een brugCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. voor een waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. (sprengEen spreng is een door mensen gegraven of verlegde beek. Sprengen komen veel voor op de Veluwe en werden gebruikt voor de aandrijving van watermolens, voor het maken van papier en/of voor water voor de wasserijen., rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., kanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport.) of waterleidingbuis of samenstel van buizen waardoor drinkwater toegevoerd wordt, waarbij andere verkeersstromen onder het water door worden geleid.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-6585b3d2-4bdb-47f0-92c7-848342417393, https://nl.wikipedia.org/wiki/Aquaduct_(watergang)
Afbeelding van390px-Aquaduct_Veluwemeer_%281%29.jpg

AquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd. Veluwemeer.

390px-Aquaduct_Loenen_Gelderland_JPG.jpg
De Loenense Molenbeek en de Stroobroekse BeekEen natuurlijke smalle waterloop zonder getij. kruisen elkaar via een betonnen aquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd. nabij Loenen.

- NOG EIGEN FOTO VAN AQUADUCT TOEVOEGEN NABIJ WOUDBLOEM -
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.Breder
  • kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aquaduct (Symbool)GerelateerdaquaductEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.
Rdf.jpg


Symbolen

 Afbeelding van
aquaduct
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode53.png