werkingsgebied

Eigenschappen

VoorkeurslabelwerkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.
DefinitieEen geografisch gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak., gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinatenEen coördinaat is een getal dat wordt gebruikt om de plaats van een punt aan te geven., waarop regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.
SynoniemwerkingsgebiedenEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.
Toelichting op definitieEen werkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen. is onderdeel van de regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. in de nieuwe waterschapsverordeningVerordening van een waterschap of hoogheemraadschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken.De waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Per waterschap is er 1 waterschapsverordening.. Die regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. bestaan straks uit juridische regeltekst en werkingsgebiedenEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.. Het betreft hier een (ruimtelijk) gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. waarop een juridische regelBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. betrekking heeft. Dit betekent dat specifieke regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. alleen gelden binnen de grenzen van een bepaald gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.. Het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. wordt voornamelijk gebruikt binnen het Digitaal Stelsel OmgevingswetHet Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket..


Het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object. is ook een werkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen., maar het kan ook om andere gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. gaan waar bepaalde regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. gelden ter bescherming van het watersysteemSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Waterwet). Denk bijvoorbeeld aan regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. over de activiteit uitbreiden van verhardingen in een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. met weinig waterbergingHet volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond.Als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.. Een werkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen. kan dus een specifiek gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. binnen het beheergebied van het waterschap zijn, maar het kan ook het gehele beheergebied van het waterschap zijn (de regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. uit de waterschapsverordeningVerordening van een waterschap of hoogheemraadschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken.De waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Per waterschap is er 1 waterschapsverordening. zijn dan op het gehele gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. van toepassing). De werkingsgebiedenEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen. (en bijbehorende voorschriftenHandeling met algemene draagwijdte komende van een andere autoriteit dan het parlement.) kunnen visueel worden weergegeven via het Digitaal Stelsel OmgevingswetHet Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket.. De geografische begrenzing van deze werkingsgebiedenEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen. kan regelmatig wijzigen als gevolg van projectenSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. van derden of door het waterschap zelf.


Zoals uit het voorgaande blijkt, is een beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object. een type werkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.. De hiervoor gebruikte uitsnede bij het beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object., is hierna ook weergegeven ter visualisatie van een werkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.. Bij een werkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen. is (zijn) de locatieAanduiding van de geografische plaats van een object.(s) van de activiteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).(en) dan van belang om de juiste juridische regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. naar voren te halen in het Digitaal Stelsel OmgevingswetHet Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/werkingsgebied
Afbeelding vanUitsnede kaart geel gemarkeerd.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
werkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
werkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.Gerelateerd
  • beperkingengebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
werkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
  • OmgevingswetDe Omgevingswet is een wetsvoorstel van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Het wetsvoorstel beoogt een verregaande vereenvoudiging van het huidige stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht), door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. (Let op: pagina bestaat niet.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Digitaal Stelsel Omgevingswet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwerkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.
beperkingengebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwerkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.
legger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwerkingsgebiedEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.
Rdf.jpg