Eigenschap:Voorkeurslabel

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Voorkeurslabel in Nederlandse taal (skos:prefLabel). Naamgeving bij voorkeur in kleine letters en enkelvoud.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 500 pages using this property.
1
1% norm  +
1d-alfanumerieke-constante  +
1d-bodemsprong  +
1d-brugpijler  +
1d-constante  +
1d-duiker  +
1d-dwarsprofiel  +
1d-dwarsprofiel-lijn  +
1d-functie(t)  +
1d-hevel  +
1d-interne randvoorwaarde  +
1d-knooppunt  +
1d-kunstwerk  +
1d-oppervlaktewatermodel  +
1d-randknooppunt  +
1d-randvoorwaarde  +
1d-rekenpunt  +
1d-schematisatiepunt  +
1d-schuifstuw  +
1d-segmentpunt-relatie  +
1d-startwaarde  +
1d-stuurwaarde  +
1d-stuw  +
1d-stuw-uitgebreid  +
1d-stuwduiker  +
1d-tijdreeks  +
1d-uitvoerpunt  +
1d-uitvoerwaarde  +
1d-vak afstand  +
A
ANW begrippen  +
ARAN meting  +
Actueel Hoogtebestand Nederland  +
Algemene bepalingen regelgeving, wet en verordening  +
Algemene wet bestuursrecht  +
Amerdiep  +
Apache Tomcat  +
Apache webserver  +
Apollo Essentials  +
Aquo-kit  +
Aquo-model  +
Aquo-standaard  +
ArcGIS Online  +
ArcGIS Pro  +
ArcMap  +
Arcgis  +
Arcgis Server  +
Atom  +
AutoCAD  +
B
B-Flo  +
Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen  +
Basisregistratie Kadaster  +
Basisregistratie Personen  +
Basisregistratie water  +
Basisregistraties Adressen en Gebouwen  +
Bedrijfsvergelijkingen  +
Beidou  +
Beleid, Projecten & Laboratorium  +
Benningsloot  +
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren  +
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water  +
Bestand bodemgebruik  +
Bestuursrecht  +
Binnenonderkant buis  +
Binnenvaart in beeld begrippen  +
Boelo Luitjen Tijdenskanaal  +
C
CBNL begrippen  +
CBS begrippen  +
CEMT-classificatie  +
CROW begrippen  +
Cascading Style Sheets  +
Centraal Bureau voor de Statistiek code  +
Chemical Entities of Biological Interest  +
Computer-aided design  +
Cross Origin Resource Sharing  +
D
D-Hydamo begrippen  +
DAMO Afvalwaterketen  +
DAMO Algemeen  +
DAMO Systeem  +
DAMO Watersysteem  +
DAMO begrippen  +
DAMO objectenhandboek  +
DEEP  +
DIV Hunze en Aa's begrippen  +
DON opgelost organisch stikstof  +
DSO begrippen  +
DT-riool  +
DWA perceelaansluitleiding  +
Data Afspraken Modelmatig Ondersteunt  +
Data Protection Impact Assessment  +
Datastromen  +
De Biks  +
De Witte Molen  +
Delta  +
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  +
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie  +
Deltaplan Waterveiligheid  +
Deltaprogramma begrippen  +
Differentiële Global Navigation Satellite System  +
Differentiële Global Position System  +
Digitaal Stelsel Omgevingswet  +
Distributed denial of service aanval  +
Documentaire Informatie Voorziening  +
Drents Plateau  +
Dublin Core  +
Duitse hardheid  +
E
EEQ17b-estradiol equivalenten  +
ERDAS IMAGINE File Format  +
Ecopedia begrippen  +
Enhanced Compression Wavelet  +
Enhanced Compression Wavelet versie 2  +
Enhanced Compression Wavelet versie 3  +
Ensie begrippen  +
Erdas Imagine  +
Erfgoedwet  +
Esfenvaleraat  +
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s  +
Europese richtlijn  +
F
Fivelingopeil  +
Friesche Veen  +
G
GEMET begrippen  +
GEMMA Online begrippen  +
GLONASS  +
GRASS GIS  +
GWSW begrippen  +
Gegevens Knooppunt Groningen  +
Gegevensknooppunt Waterschappen  +
Gemeenschappelijk landbouwbeleid  +
General Packet Radio System  +
Geohydrologie  +
Geonetwork  +
Geonovum begrippen  +
Geoserver  +
Getal van Froude  +
Global Positioning System  +
Google Chrome  +
H
HWA perceelaansluitleiding  +
HWA perceelaansluitleiding  +
Helpdesk Water begrippen  +
Het Internationale Stelsel van Eenheden  +
Het Waterschapshuis  +
Hexagon  +
Human Machine Interface  +
Hunsingopeil  +
Hunze en Aa's Eigen Informatiesysteem  +
HyDAMO validatietool  +
HyperText Markup Language  +
Hypertext Transfer Protocol  +
I
IBA Klasse I  +
IFV begrippen  +
IM Metingen  +
IMBRT begrippen  +
IMGEO begrippen  +
IMKAD begrippen  +
IMWA Normen  +
IMWA begrippen  +
Image Station Automatic Elevations Extended  +
Image Station Manager  +
Individuele Behandeling Afvalwater duiker  +
Informatie- en communicatie technologie  +
Informatiehuis Water  +
Informatiemodel Water  +
Informatiemodel Water Normen  +
Informatiemodel Water Waterveiligheid  +
Infra Wiki begrippen  +
Inlaat met vlotterunit  +
Inspire begrippen  +
Internationale Organisatie voor Standaardisatie  +
Internet of things  +
J
Java  +
Johannes Kerkhovenpolder  +
K
Kaderrichtlijn Water  +
Kaderrichtlijn Water maatregel  +
Kaderrichtlijn Water monitoring locatie grondwater  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam  +
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam vlak  +
Kaderrichtlijn Water stroomgebied district  +
Kaderrichtlijn Water waterlichaam  +
Kennisgebied  +
Kerstvloed  +
Koning Willem-Alexanderkanaal  +
L
Laboratorium Waterschap Hunze en Aa's  +
Laboratoriuminformatiebeheersysteem  +
Landelijk Grondwater Register  +
Leiding 2  +
Looner Diep  +
M
MIM begrippen  +
MY-LEX Overheid  +
Map Exchange Document  +
Masterplan Kaden  +
Metamodel Informatie Modellering  +
Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer  +
Microsoft Edge  +
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.   +
Modelbuilder  +
N
NAP-daling  +
NAP-punt  +
NCS  +
NDVI methode  +
NEN 2660  +
NEN 2660-1  +
NEN 3610 - Linked Data  +
NEN3610:2011  +
NH4+(-N) ammonium  +
NLCS  +
NORA begrippenkader  +
Nationaal Water Model  +
Natura 2000-gebied  +
Natuurnetwerk Nederland  +
Nederlands Woordenboek begrippen  +
Nederlands recht  +
Nederlandse Norm  +
Nederlandse grootte eenheid  +
Noordelijkbelastingkantoor begrippen  +
O
OBS begrippen  +
Odoornerzijtak  +
Oldambt peil  +
Omgevingsverordening  +
Oosterdiep  +
Open Geospatial Consortium  +
Oracle database  +
Oude Zeesluis Delfzijl  +
P
POP3 subsidie  +
Passive Integrated Transponder  +
Polyetheen  +
PostGIS  +
ProcessPro  +
Provinciaal Omgevingsplan  +
Publieke Dienstverlening Op de Kaart  +
Publiekrecht  +
Python  +
Q
QGIS  +
R
Real Time Kinematic  +
Really Simple Syndication  +
Recht van de Europese Unie  +
Recht van opstal  +
Regionale Energiestrategie  +
Reynoldsgetal  +
Rijksdriehoekscoördinaten  +
Rijksvaarweg  +
Runde  +
S
SDO_geometry  +
SI-basiseenheid  +
SOBEK  +
Scheepvaartverkeerscentrum  +
Schoon Water  +
Sentinel-1  +
Simple Knowledge Organization System juridische extensie  +
Simple Knowledge Organization System thes  +
Smart M.App  +
Software as a Service  +
Spatial Data Infrastructure  +
Spatial Modeler  +
Staf en directie  +
Stelselcatalogus begrippen  +
Stelselpedia gemeente Amsterdam begrippen  +
Stereo Analyst voor ArcGIS  +
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse  +
Styled Layer Descriptor  +
T
Topconsortia voor Kennis en Innovatie  +
Tweede Algemene Waterpassing  +
V
Van Dale begrippen  +
Verantwoordelijk  +
Volkert-Bakker methode  +
W
WVO  +
Waardering Onroerende Zaken object  +
Waddeneilanden  +
Waddenzee  +
Waterbeheerprogramma Hunze & Aa's begrippen  +
Waterschap Limburg begrippen  +
Waterschapspeil  +
Web Coverage Service  +
Web Feature Service  +
Web Map Tile Service  +
Web Processing Service  +
WebGIS Publisher  +
Wereldwijd web  +
Werkpakket  +
Westerkwartierpeil  +
Wet Open overheid  +
Wet basisregistratie grootschalige topografie  +
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken  +
Wet ruimtelijke ordening  +
Wet van Bernoulli  +
Wiki  +
Wiki Noodmaatregelen Waterkeringen begrippen  +
WikiWoordenboek begrippen  +
Willemsvaart  +
Wilma begrippen  +
Winschoterpeil  +
Witterdiep  +
Z
Zeehavenkanaal  +
Zeeweringen wiki  +
a
aan/afslagregeling  +
aanbevolen standaard  +
aandeel waarde bebouwd  +
aandrijving  +
aandrijving en bewegingswerk elektrohydraulisch  +
aandrijving en bewegingswerk mechanisch  +
aangifte  +
aangifte procedure  +
aanlandige wind  +
aanleg  +
aanname  +
aannemer  +
aanslag  +
aanslag type  +
aanslagbiljet bedrag  +
aanslagregel  +
aansluitconstructie  +
aansluiting  +
aansluitleiding  +
aantasting  +
aantoonbaarheidsgrens  +
aanvaardbare dagelijkse dosis  +
aanvang condities ijking  +
aanvaring  +
aanvoergebied  +
aanvoergemaal  +
aanvoersloot  +
aanvoervak  +
aanvraag vergunning  +
aanvragen  +
aanvullende waterbehoefte  +
aanwakkeren  +
aanwas  +
aanzegging  +
aanzichttekening  +
aardewerk  +
aardgasleiding  +
aardkorst  +
aardlaag  +
aarvederkruid  +
abductie (filosofie)  +
abrasie  +
absolute waterdruk  +
absoluutheid  +
abstract object  +
abstracte klasse  +
abstractie  +
abundantie  +
achtergrondwaarde  +
achterloopsheid  +
actie  +
actief biologisch beheer  +
actief bodembeheer  +
actief object  +
actief slibinstallatie  +
actieve entiteit  +
actieve gronddruk  +
actieve gronddrukcoëfficiënt  +
actieve sound navigation and ranging  +
activiteit  +
activiteit per stap per rechtsverhouding  +
actueel risico  +
actuele gebruiksfunctie  +
additionele berging  +
adhesie  +
administratief gebied  +
administratief voorschrift  +
administratieve grens waterschap  +
adresseringssysteem  +
adsorptie  +
adsorptiecomplex  +
adventus  +
advies  +
adviesaanvraag  +
af en aanvoergemaal  +
af-/aanvoergebied  +
afbeelding  +
afbraak  +
afdeling  +
afgeleide  +
afkoppelen  +
afmeerconstructie  +
afnameverplichting  +
afplatting van de Aarde  +
afrastering  +
afrondfout  +
afscheider  +
afslag  +
afslagpeil pomp gemaal  +
afslagprofiel  +
afslibbaar  +
afsluiter  +
afsluiter model  +
afsluiterput  +
afsluitstuk  +
afstand  +
afstand tot nulpunt waterkering  +
afstandsaanduiding knooppunt  +
afstandsbediening  +
afstandspaal  +
afstroming  +
aftapput  +
afvalstof  +
afvalwater  +
afvalwater  +
afvalwaterstroom  +
afvalwaterzuiveringsbeheer  +
afvoer tussen de oevers  +
afvoercapaciteit  +
afvoerduurlijn  +
afvoeren  +
afvoeren van water  +
afvoerfrequentie  +
afvoergebied aanvoergebied  +
afvoergebied aanvoergebied  +
afvoerkromme  +
afvoerpunt  +
afvoersysteem  +
afvoervak  +
afvoerverlooplijn  +
afwateringseenheid  +
afwijkend streefpeil  +
agger  +
aggregatietoestand  +
aggregeren  +
agrarisch terrein  +
akte van levering  +
alarmering  +
alarmeringspeil  +
alfadeeltje  +
algemeen bestuur van het waterschap  +
algemene maatregel van bestuur  +
algemene regels grondwateronttrekking  +
algenbloei  +
alias  +
alleenwerker  +
alluvium  +
along track fout  +
ambivalentie  +
ambtenaar  +
amebiase  +
ammoniak  +
ampere  +
anabolisme  +
anadroom  +
analyse  +
analysemethode  +
analyserende instantie  +
analysevariant  +
anaërobe tank  +
anion  +
ankerplaats  +
anode  +
anorganisch stikstof  +
anorganische stof  +
anticiperend onderzoek  +
antigraafgaas  +
antoniem  +
antropogeen  +
antropogene ramp  +
appendage  +
appendagekelder  +
applicatie  +
applicatiebeheer  +
applicatiegebeurtenis  +
application programming interface  +
aquaduct  +
aquaflow  +
aquatisch ecosysteem  +
aquiclude  +
aquifuge  +
aquitard  +
architectuur  +
architectuurbeschrijving  +
are  +
areometer  +
artesisch water  +
artesische boring  +
artesische bron  +
artesische omstandigheden  +
asfalt  +
aspiratielucht  +
assetmanagement  +
assetmanagementbeleid  +
associatie  +
associatie rol  +
astronomisch getij  +
atmosferische depositie  +
atmotroof  +
attribuutsoort  +
autecologie  +
authentieke akte  +
automatic terrain extraction  +
automatische bediening  +
automatisering  +
autotroof  +
auxiliary file  +
auxotroof  +
avilastic  +
axiaalpomp  +
b
b-mesosaproob  +
baai  +
bacterie  +
bagger  +
baggerdikte  +
baggeren  +
baggerindustrie  +