Eigenschap:Label

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
A
AP001-Referentie Applicatie Componenten  +
AP004-Applicatiefuncties  +
AP005-Applicatie(sub)functies  +
API Gateway component  +
Aanleveren van informatie  +
Aanleveren van statistische informatie  +
Aanleveren van verantwoordingsinformatie  +
Aanleveren van zaakinformatie  +
Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren van processen  +
Aanmaken van documenten  +
Aanmaken zaak  +
Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van meetpunten  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van tekeningen  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken  +
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten  +
Aansluitconstructie  +
Aanvragen van producten en diensten  +
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent  +
Administratieve ondersteuning  +
Afdelingshoofd BPL  +
Afdelingshoofd PFB  +
Afdelingshoofd SW  +
Afdelingshoofd VVW  +
Afhandelen klantcontact  +
Afrekenen van producten en diensten  +
Afsluiter  +
Afsluitmiddel  +
Afsprakenbeheercomponent  +
Afvalwaterzuivering  +
Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component  +
AfvoerAanvoergebied  +
Afvoergebied Aanvoergebied  +
Afwerkingslaag  +
Agenderen van zaken  +
Aggregatie Objecten  +
Agressieregistratie-component  +
Analyseren processen  +
Analyseren van gegevens  +
Analyseren van geo-gegevens  +
Anker  +
Ankerveld  +
Anonimiseren van documenten  +
Aquaduct  +
Aquo standaard  +
ArcGIS Desktop  +
Archiefbeheercomponent  +
Archiefportaalcomponent  +
Archiefregistratiecomponent  +
Architectuurcomponent  +
Archiveren van informatieobjecten  +
Archiveren van vergadering en besluiten  +
Assetmanagementcomponent  +
Auditen  +
Authenticatie component  +
Authenticeren ketenpartner  +
Automatisch configureren van zaken  +
Automatisering  +
B
BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel  +
BF001-Bedrijfsfuncties  +
BGT / IMGEO  +
BGT / IMGEO  +
BGT/BegroeidTerreindeel  +
BGT/FunctioneelGebied  +
BGT/Kunstwerkdeel  +
BGT/OnbegroeidTerreindeel  +
BGT/OndersteunendWaterdeel  +
BGT/OndersteunendWegdeel  +
BGT/OngeclassificeerdObject  +
BGT/Overbruggingsdeel  +
BGT/OverigBouwwerk  +
BGT/Pand  +
BGT/Plaatsbepalingpunt  +
BGT/Scheiding  +
BGT/Spoor  +
BGT/Tunneldeel  +
BGT/Waterdeel  +
BGT/Wegdeel  +
BO001-Organisatie Waterschap Hunze en Aa's  +
BO002-Management Team Waterschap Hunze en Aa's  +
BP001-Bedrijfsprocessenmodel  +
BP001-Overzicht processen Beheren gegevens  +
BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel  +
BP002-Beheren Beheerregister Watersysteem  +
BP003-Beheren Beheerregister Waterkering  +
BP003-Procesverantwoordelijke  +
BP004-Beheren Beheerregister Afvalwaterzuivering  +
BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen  +
BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen  +
BP007-Beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  +
BP008-Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
BPL  +
BPM-engine-component  +
Baliecomponent  +
Basisregistratie  +
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)  +
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  +
Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent  +
Basisregistratie Kadaster (BRK)  +
Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
Basisregistratie Personen (BRP)  +
Basisregistratie Topografie (BRT)  +
Beantwoorden van zoekvragen  +
Beantwoorden van zoekvragen  +
Bedienen  +
Bedienen  +
Bedienen waterregulerend kunstwerk  +
Bedieningsplicht  +
Bedrijfscontinuïteitsbeheercomponent  +
Bedrijfsmiddelenbeheer-en-configuratiecomponent  +
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)  +
Behandelen aanvraag product of dienst  +
Behandelen melding- of vergunningaanvraag  +
Behandelen meldingen incidenten en calamiteiten  +
Behandelen mutatiemelding objecten  +
Behandelen terugmelding  +
Beheer en onderhoud van installaties  +
Beheer en onderhoud van keringen  +
Beheer en onderhoud van kunstwerken  +
Beheer en onderhoud van kunstwerken  +
Beheer en onderhoud van leidingen  +
Beheer en onderhoud van watergangen  +
Beheer en onderhoud van zuiveringen  +
Beheer van afvalwatersysteem  +
Beheer van waterkering  +
Beheer van watersysteem  +
Beheerregister  +
Beheerregister Afvalwaterketen  +
Beheerregister Waterkering  +
Beheerregister Watersysteem  +
Beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  +
Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
Beheren Basisregistraties  +
Beheren Basisregistraties  +
Beheren Kernregistraties  +
Beheren Kernregistraties  +
Beheren Open Data  +
Beheren Open Data  +
Beheren Registratie Afvalwaterzuivering  +
Beheren Registratie Waterkeringen  +
Beheren Registratie Watersysteem  +
Beheren automatisering  +
Beheren en exploiteren van grond-eigendommen  +
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen  +
Beheren en inwinnen van geometrische gegevens  +
Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren  +
Beheren financien  +
Beheren gearchiveerde informatieobjecten  +
Beheren gegevens  +
Beheren gegevens  +
Beheren gegevensafspraken  +
Beheren gegevenskwaliteit  +
Beheren huisvesting  +
Beheren informatie en archief  +
Beheren informatisering  +
Beheren metadata  +
Beheren personeel  +
Beheren tijd- en meetreeksen  +
Beheren van (water)bodem en grondstromen  +
Beheren van afspraken  +
Beheren van architectuurmodellen  +
Beheren van boringen  +
Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen  +
Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen  +
Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen  +
Beheren van documenten  +
Beheren van eformulieren  +
Beheren van klachten en meldingen  +
Beheren van klantcontacten  +
Beheren van managementinformatie  +
Beheren van peilbuizen  +
Beheren van procesautomatisering  +
Beheren van processen  +
Beheren van producten en diensten  +
Beheren van ruimtelijke plannen  +
Beheren van sonderingen  +
Beheren van webcontent  +
Beheren van zaken  +
Beheren veiligheid  +
Bekleding Constructie  +
Belastingencomponent  +
Belastingheffen  +
Belastingheffing  +
Benadert  +
Benadert  +
Benadert  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen waterkering  +
Berekenen van tijd- en meetreeksen  +
Bergingsgebied  +
Beschermingszone  +
Beschikbaarstellen van informatieobjecten  +
Beschikbaarstellen van informatieobjecten  +
Beschikbaarstellen van informatieproducten  +
Besluitvormingsproces transparantie  +
Bestekkencomponent  +
Bestorting  +
Bestrijden calamiteit  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturing  +
Bestuurinformatiecomponent  +
Bestuurlijk overleg en besluitvorming  +
Bestuurskundige  +
Beveiligen van berichtenverkeer  +
Beveiligen van gegevens  +
Beveiliging- en privacycomponent  +
Bezwaar- en beroepcomponent  +
Bijzonder Waterkerende Constructie  +
Bijzondere Gebieden  +
Bodembescherming  +
Bodemlaag  +
Bodemval  +
Bolesian  +
Booronderzoek  +
Boorprofiel  +
Boring  +
Boring  +
Boring uitgevoerd  +
Brug  +
C
Calamiteitenzorg  +
Calamiteitenzorgcomponent  +
Calimiteitenzorg  +
Callcentercomponent  +
Communicatie  +
Configureren bronhouders  +
Configureren distributieregels  +
Configureren van abonnementen  +
Configureren van abonnementen  +
Configureren van bronnen en afnemers  +
Configureren van bronnen en afnemers  +
Configureren van loggingbronnen  +
Contractbeheercomponent  +
Controller  +
Converteren informatieobject naar duurzaam formaat  +
Coupure  +
D
DAMO  +
Data-analyse & datascience component  +
Data-laad-en-transformatiecomponent (ETL)  +
Data-laad-en-transformatiecomponent (ETL)  +
Data-warehousecomponent  +
Definiëren processen  +
Delen loggegevens  +
Delen van basisgegevens  +
Delen van gegevenssets  +
Delen van open data  +
Delen van tijd- en meetreeksen  +
Digikoppeling adapter component  +
Digitaal ondertekenen documenten  +
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)  +
Digitale-handtekeningcomponent  +
Digitaliseren van documenten  +
Distribueren en synchroniseren van gegevens  +
Distribueren van gegevens  +
Documentbeheercomponent  +
Documentbeheercomponent  +
Documentcreatiecomponent  +
Documenteren van beheer van informatieobjecten  +
Documentregistratiecomponent  +
Doorstroomopening  +
Doorvertalen Bestuursakkoord  +
Drainagebuis  +
Drainageput  +
DuikerSifonHevel  +
Duurzaam opslaan en ontsluiten van informatieobjecten  +
E
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent  +
Elektronische ServiceBus (ESB) component  +
Enterprise Data Hub (EDH) component  +
Evalueren  +
Evalueren calamiteit  +
Extraheren, Transleren en Laden van gegevens  +
F
FME Desktop  +
Facilitair reserveer- en uitleencomponent  +
Financieel component  +
Financien  +
Flexibele Waterkering  +
Formateren en routeren van procesoutput  +
Fotogrammetrisch component  +
Fysiek-en-omgevingsbeveiligingscomponent  +
G
GG04-Overzicht basis- en kernregistraties  +
GWSW  +
Gebouwinstallatiecomponent  +
Gegevens portaalcomponent  +
Gegevensbeheer  +
Gegevensbeheer  +
Gegevensbeschrijvingscomponent  +
Gegevensdistributiecomponent  +
Gegevensmagazijncomponent  +
Geleiden van klanten  +
Gemaal  +
Genereren unieke zaakaanduidingen  +
Genereren van berichten mbt afspraken  +
Genereren van documenten  +
Generiek Zaakafhandelcomponent  +
Geo-gegevens analysecomponent  +
Geo-gegevens beheer en analyse component (GIS)  +
Geo-gegevens beheer en analyse component (GIS)  +
GeoTechnisch Archief (GTA)  +
GeoWeb  +
Grondopbouw  +
H
Helpdeskcomponent  +
Hexagon Smart M.Apps  +
Huisvesting  +
Hydraulische Randvoorwaarde  +
HydroObject  +
HydroObject Groepering  +
I
IBA  +
IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610  +
IM02-Legger  +
IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO  +
IM07-Metamodel DAMO  +
IMGEO/Bak  +
IMGEO/Bord  +
IMGEO/Buurt  +
IMGEO/GebouwInstallatie  +
IMGEO/Inrichtingselement  +
IMGEO/Installatie  +
IMGEO/Kast  +
IMGEO/Mast  +
IMGEO/OpenbareRuimte  +
IMGEO/OverigeScheiding  +
IMGEO/Paal  +
IMGEO/Put  +
IMGEO/RegistratiefGebied  +
IMGEO/Sensor  +
IMGEO/Stadsdeel  +
IMGEO/Straatmeubilair  +
IMGEO/VegetatieObject  +
IMGEO/Waterinrichtingselement  +
IMGEO/Waterschap  +
IMGEO/Weginrichtingselement  +
IMGEO/Wijk  +
IMWA  +
IN04-Ontsluiting basis- en kerngegevens  +
IT-objectencomponent  +
Identiteit- en autorisatieregistratie-component  +
Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging  +
Informatie- en archiefbeheer  +
Informatiemodel  +
Informatiemodel Adressen en Gebouwen (IMBAG)  +
Informatiemodel Archeologie (IMSIKB0102)  +
Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)  +
Informatiemodel Bodembeheer (IMSIKB0101)  +
Informatiemodel Geluid  +
Informatiemodel Geo (BGT / IMGEO)  +
Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)  +
Informatiemodel Kadaster (IMBRK)  +
Informatiemodel Metingen (IMMetingen)  +
Informatiemodel Natuur (IMNA)  +
Informatiemodel Ondergrond (IMBRO)  +
Informatiemodel Openbare orde en Veiligheid (IMOOV)  +
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012)  +
Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW)  +
Informatiemodel TOP10NL (IMTOP)  +
Informatiemodel Water (IMWA)  +
Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV)  +
Informatisering  +
Inkoop- en contractmanagement  +
Inkoopcomponent  +
Inningencomponent  +
Input vragen voor beleid  +
Inrichtingselementen kering  +
Inspecteren waterkering  +
Inspectiecomponent  +
Inspectieput  +
Integreren van gegevens  +
Integreren van gegevens  +
Intranetcomponent  +
Invloedslijn  +
Invorderen belasting  +
Inwinnen  +
Inwinnen  +
Inwinnen  +
Inwinnen  +
Inwinnen en routeren van notificaties  +
Inwinnen gegevens  +
Inwinnen van gegevens  +
Inwinnen van open data  +
Inzamelen en transformeren van gegevens  +
J
JOIN  +
Juridische ondersteuning  +
K
KIWIS  +
KLIC-component  +
KRW Oppervlaktewaterlichaam Stilstaand  +
KRW Oppervlaktewaterlichaam Stromend  +
KRWObjecten  +
Kabel  +
Kantoorautomatiseringcomponent  +
Kascomponent  +
Kathodische Bescherming  +
Kenmerkende Profiellijn  +
Kennisbeheercomponent  +
Kernopbouw  +
Kernregistratie  +
Kernregistratie Assetmanagement  +
Kernregistratie Tijd- en Meetreeksen  +
Kernregistratie booronderzoek, peilbuizen en sonderingen  +
Ketenpartner-portaalcomponent  +
Keur  +
Kiezen partners samenwerking  +
Kistdam  +
Klachten- en meldingencomponent  +
Klantgeleidingcomponent  +
Klanttevredenheidcomponent  +
Klanttevredenheidsmeting en analyse  +
Kunstmatige Intelligentie-component  +
Kunstwerk  +
Kwaliteitgegevens  +
Kwantiteitgegevens  +
Kwelscherm  +
L
Laboratorium Informatie Management component  +
Legger  +
Legger Watersysteem  +
Legger Waterveiligheid  +
Leiding  +
Leidingsegment  +
Leveren gegevensproducten  +
Lijnvormig Element  +
Linked Data component  +
Loggen van berichtenverkeer  +
Loggen van gegevensgebruik  +
Loggingcomponent  +
Loost Op Rioleringsgebied  +
Lozingspunt  +
M
Machine learning data  +
Maken afspraken samenwerking  +
Maken en beheren templates  +
Maken en tonen van rapportages  +
Maken en tonen van trendanalyses  +
Maken van afspraken  +
Maken van bestekken  +
Management Team  +
Managementinformatiecomponent  +
Managementinformatiecomponent  +
Mantelbuis  +
Medewerker-registratiecomponent  +
Mediamonitor- en webcarecomponent  +
Meetgegeven gepubliceerd  +
Meetgegeven geregistreerd  +
Meetgegeven gevalideerd  +
Meetgegeven ontvangen  +
Meeting Profiel Lijn  +
Meeting Profiel Punt  +
Meetinstrument  +
Meetlocatie  +
Meetlocatie Profiel  +
Meetnet  +
Meetpunt  +
Meldingen incidenten en calamiteitencomponent  +
Message Queueing (MQ) Component  +
Metadateren documenten  +
Meting  +
Meting kwantiteit  +
MijnWaterschap component  +
Mobiele inspectie component  +
Mobiele meldingen component  +
Mobiele toezicht en handhaving component  +
Modelleren van gegevens  +
Monitoren en Analyseren  +
Monitoren en Analyseren  +
Monitoren en Analyseren  +
Monitoren en loggen van procesuitvoering  +
Monitoren processen  +
Monitoren van berichtenverkeer  +
Monitoren van gegevens  +
Monitoren zaken  +
Mutatie beheerobject ontvangen  +
Mutatie beheerobject verwerkt  +
Mutatie geregistreerd in Landelijke Voorziening BGT  +
Mutatiemelding  +
N
NEN 3610  +
NEN 3610  +
NEN 3610  +
NEN3610/FunctioneelGebied  +
NEN3610/Gebouw  +
NEN3610/GeoObject  +
NEN3610/GeografischGebied  +
NEN3610/Inrichtingselement  +
NEN3610/Kunstwerk  +
NEN3610/Leiding  +
NEN3610/PlanologischGebied  +
NEN3610/RegistratiefGebied  +
NEN3610/Spoorbaan  +