Eigenschap:Label

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
A
AP001-Referentie Applicatie Componenten  +
AP004-Applicatiefuncties  +
AP005-Applicatie(sub)functies  +
API Gateway component  +
Aanleveren van informatie  +
Aanleveren van statistische informatie  +
Aanleveren van verantwoordingsinformatie  +
Aanleveren van zaakinformatie  +
Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren van processen  +
Aanmaken van documenten  +
Aanmaken zaak  +
Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van meetpunten  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van tekeningen  +
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken  +
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten  +
Aansluitconstructie  +
Aanvragen van producten en diensten  +
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent  +
Administratieve ondersteuning  +
Afdelingshoofd BPL  +
Afdelingshoofd PFB  +
Afdelingshoofd SW  +
Afdelingshoofd VVW  +
Afhandelen klantcontact  +
Afrekenen van producten en diensten  +
Afsluiter  +
Afsluitmiddel  +
Afsprakenbeheercomponent  +
Afvalwaterzuivering  +
Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component  +
AfvoerAanvoergebied  +
Afvoergebied Aanvoergebied  +
Afwerkingslaag  +
Agenderen van zaken  +
Aggregatie Objecten  +
Agressieregistratie-component  +
Analyseren processen  +
Analyseren van gegevens  +
Analyseren van geo-gegevens  +
Anker  +
Ankerveld  +
Anonimiseren van documenten  +
Aquaduct  +
Aquo standaard  +
ArcGIS Desktop  +
Archiefbeheercomponent  +
Archiefportaalcomponent  +
Archiefregistratiecomponent  +
Architectuurcomponent  +
Archiveren van informatieobjecten  +
Archiveren van vergadering en besluiten  +
Assetmanagementcomponent  +
Auditen  +
Authenticatie component  +
Authenticeren ketenpartner  +
Automatisch configureren van zaken  +
Automatisering  +
B
BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel  +
BF001-Bedrijfsfuncties  +
BGT / IMGEO  +
BGT / IMGEO  +
BGT/BegroeidTerreindeel  +
BGT/FunctioneelGebied  +
BGT/Kunstwerkdeel  +
BGT/OnbegroeidTerreindeel  +
BGT/OndersteunendWaterdeel  +
BGT/OndersteunendWegdeel  +
BGT/OngeclassificeerdObject  +
BGT/Overbruggingsdeel  +
BGT/OverigBouwwerk  +
BGT/Pand  +
BGT/Plaatsbepalingpunt  +
BGT/Scheiding  +
BGT/Spoor  +
BGT/Tunneldeel  +
BGT/Waterdeel  +
BGT/Wegdeel  +
BO001-Organisatie Waterschap Hunze en Aa's  +
BO002-Management Team Waterschap Hunze en Aa's  +
BP001-Bedrijfsprocessenmodel  +
BP001-Overzicht processen Beheren gegevens  +
BP002-Bedrijfs- en werkprocessenmodel  +
BP002-Beheren Beheerregister Watersysteem  +
BP003-Beheren Beheerregister Waterkering  +
BP003-Procesverantwoordelijke  +
BP004-Beheren Beheerregister Afvalwaterzuivering  +
BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen  +
BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen  +
BP007-Beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  +
BP008-Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
BPL  +
BPM-engine-component  +
Baliecomponent  +
Basisregistratie  +
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)  +
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  +
Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent  +
Basisregistratie Kadaster (BRK)  +
Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
Basisregistratie Personen (BRP)  +
Basisregistratie Topografie (BRT)  +
Beantwoorden van zoekvragen  +
Beantwoorden van zoekvragen  +
Bedienen  +
Bedienen  +
Bedienen waterregulerend kunstwerk  +
Bedieningsplicht  +
Bedrijfscontinuïteitsbeheercomponent  +
Bedrijfsmiddelenbeheer-en-configuratiecomponent  +
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)  +
Behandelen aanvraag product of dienst  +
Behandelen melding- of vergunningaanvraag  +
Behandelen meldingen incidenten en calamiteiten  +
Behandelen mutatiemelding objecten  +
Behandelen terugmelding  +
Beheer en onderhoud van installaties  +
Beheer en onderhoud van keringen  +
Beheer en onderhoud van kunstwerken  +
Beheer en onderhoud van kunstwerken  +
Beheer en onderhoud van leidingen  +
Beheer en onderhoud van watergangen  +
Beheer en onderhoud van zuiveringen  +
Beheer van afvalwatersysteem  +
Beheer van waterkering  +
Beheer van watersysteem  +
Beheerregister  +
Beheerregister Afvalwaterketen  +
Beheerregister Waterkering  +
Beheerregister Watersysteem  +
Beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  +
Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)  +
Beheren Basisregistraties  +
Beheren Basisregistraties  +
Beheren Kernregistraties  +
Beheren Kernregistraties  +
Beheren Open Data  +
Beheren Open Data  +
Beheren Registratie Afvalwaterzuivering  +
Beheren Registratie Waterkeringen  +
Beheren Registratie Watersysteem  +
Beheren automatisering  +
Beheren en exploiteren van grond-eigendommen  +
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen  +
Beheren en inwinnen van geometrische gegevens  +
Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren  +
Beheren financien  +
Beheren gearchiveerde informatieobjecten  +
Beheren gegevens  +
Beheren gegevens  +
Beheren gegevensafspraken  +
Beheren gegevenskwaliteit  +
Beheren huisvesting  +
Beheren informatie en archief  +
Beheren informatisering  +
Beheren metadata  +
Beheren personeel  +
Beheren tijd- en meetreeksen  +
Beheren van (water)bodem en grondstromen  +
Beheren van afspraken  +
Beheren van architectuurmodellen  +
Beheren van boringen  +
Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen  +
Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen  +
Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen  +
Beheren van documenten  +
Beheren van eformulieren  +
Beheren van klachten en meldingen  +
Beheren van klantcontacten  +
Beheren van managementinformatie  +
Beheren van peilbuizen  +
Beheren van procesautomatisering  +
Beheren van processen  +
Beheren van producten en diensten  +
Beheren van ruimtelijke plannen  +
Beheren van sonderingen  +
Beheren van webcontent  +
Beheren van zaken  +
Beheren veiligheid  +
Bekleding Constructie  +
Belastingencomponent  +
Belastingheffen  +
Belastingheffing  +
Benadert  +
Benadert  +
Benadert  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen  +
Beoordelen waterkering  +
Berekenen van tijd- en meetreeksen  +
Bergingsgebied  +
Beschermingszone  +
Beschikbaarstellen van informatieobjecten  +
Beschikbaarstellen van informatieobjecten  +
Beschikbaarstellen van informatieproducten  +
Besluitvormingsproces transparantie  +
Bestekkencomponent  +
Bestorting  +
Bestrijden calamiteit  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturende functies  +
Besturing  +
Bestuurinformatiecomponent  +
Bestuurlijk overleg en besluitvorming  +
Bestuurskundige  +
Beveiligen van berichtenverkeer  +
Beveiligen van gegevens  +
Beveiliging- en privacycomponent  +
Bezwaar- en beroepcomponent  +
Bijzonder Waterkerende Constructie  +
Bijzondere Gebieden  +
Bodembescherming  +
Bodemlaag  +
Bodemval  +
Bolesian  +
Booronderzoek  +
Boorprofiel  +
Boring  +
Boring  +
Boring uitgevoerd  +
Brug  +
C
Calamiteitenzorg  +
Calamiteitenzorgcomponent  +
Calimiteitenzorg  +
Callcentercomponent  +
Communicatie  +
Configureren bronhouders  +
Configureren distributieregels  +
Configureren van abonnementen  +
Configureren van abonnementen  +
Configureren van bronnen en afnemers  +
Configureren van bronnen en afnemers  +
Configureren van loggingbronnen  +
Contractbeheercomponent  +