Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


skos:definition (skos | Simple Knowledge Organization System (SKOS))

Showing 126 pages using this property.
O
Functionaliteit voor het opslaan van de ingezamelde gegevenssets.  +
Het opstellen van een in aantallen uitgewerkt plan voor toekomstige activiteiten, ten behoeve van leiding en controle; kwantitatieve uitwerking van een actieprogramma dat in een bepaalde periode uitgevoerd moet worden.  +
Het doorvertalen van de begroting en het jaarplan naar de capaciteitsbelasting voor wat betreft personeel en huisvesting.  +
Functionaliteit voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar  +
Het opstellen van een plan waarin staat hoeveel geld je denkt te ontvangen en uit te geven voor een vastgelegde periode (1 jaar). Een begroting is een middel dat het waterschap ertoe machtigt uitgaven te doen en ontvangsten te verrichten.  +
Functionaliteit voor het orkestreren van berichten  +
Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten.  +
P
Functionaliteit voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquetes  +
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.  +
Ondersteuning HR processen (ook wel: personeelsinformatiesysteem).  +
Functionaliteit voor het kunnen raadplegen en krijgen van inzicht in politieke data. Bijvoorbeeld via het opvragen van een video- of audioverslag van een vergadering en het kunnen doorzoeken op bijvoorbeeld agendapunten, sprekers en partijen of het kunnen inzien van het stemgedrag van de raad of individuele raadsleden.  +
Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus.  +
Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten, programma's of portfolio.  +
Het ervoor zorgdragen dat projecten beheerst worden uitgevoerd.  +
Functionaliteit voor het aan inwoners of andere belangstellenden presenteren van allerhande (niet nader gespecificeerde) content.  +
Functionaliteit voor het aan belangstellenden presenteren van nieuwsberichten en blogs door en/of over de gemeente.  +
Functionaliteit voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten (manier, wijze van aanvraag).  +
Functionaliteit voor het aan bezoekers van de website beschikbaar stellen van relevante social media feeds. Dit kunnen eigen (waterschap of bestuur,..) feeds zijn, maar ook een selectie van andere interessante feeds behoort tot de mogelijkheden.  +
Functionaliteit voor het publiceren van officiële waterschaps bekendmakingen.  +
Functionaliteit voor het publiceren van officiële gemeentelijke bekendmakingen.  +
Functionaliteit voor het aan inwoners of andere belangstellenden tonen van evenementen (kalender) in de gemeente.  +
Functionaliteit voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers.  +
Functionaliteit voor het publiceren van regelgeving, bijvoorbeeld verordening  +
Functionaliteit voor het publiceren van vraag-antwoord combinaties. Bijvoorbeeld een set met veelgestelde vragen voor publicatie op de website.  +
R
Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens.  +
Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten.  +
Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van basis- en kerngegevens Deze functionaliteit registreert en deelt de beschrijving over beschikbare basis- en kerngegevens. Het component helpt om inzicht en overzicht te houden over welke gegevens er beschikbaar zijn en de onderlinge relaties tussen de gegevens.  +
Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties.  +
Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers.  +
Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevens  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt.  +
Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services Deze functionaliteit registreert en ontsluit metagegevens over beschikbare services (bijv. aanroepadres, parameters, functies). Het component helpt om overzicht te houden over welke services, in welke vorm, aanwezig zijn en kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van hoe geavanceerd het systeem is biedt het ontwikkelaars en applicaties mogelijkheden om aan de hand van beschikbare services te kunnen gebruiken.  +
Functionaliteit voor het registreren en delen van tekeningen.  +
Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit interne kern- en procesregistraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties.  +
Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens.  +
Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens, zaaktypen en documenten. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van het waterschap (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken).  +
Functionaliteit voor het aanmaken van een logrecord door een geautoriseerd informatiesysteem  +
Functionaliteit voor het registreren van gegevens  +
Functionaliteit voor het relateren van contactmomenten aan zaken  +
Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM.  +
Het vaststellen van een meerjarenprogramma met bijbehorende begroting met als doel het gecontroleerd werken aan realisatie van een of meer doelen, initieel of bijstellend naar aanleiding van evaluatie.  +
Component voor het beheersen risico's  +
Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.  +
Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten  +
Functionaliteit voor het routeren van ontvangen berichten naar de geconfigureerde endpoints (de ontvanger)  +
Functionaliteit voor het distribueren van notificaties naar relevante afnemers.  +
Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar de berichtenbox (inwoners en ondernemers).  +
Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar e-mailserver.  +
Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar een printer tbv. verzending per post  +
Functionaliteit voor het routeren van terugmeldingen over gerede twijfel aan de juistheid van gegevens naar de betreffende bronhouder.  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wegdeel  +
S
Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.  +
Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering  +
Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices  +
https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/e392aba9-de4f-46d8-af0c-f2e63b391514 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Sluis  +
Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. Toelichting: De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck.  +
Component voor het beheren van softwarelicenties  +
Component voor ontwikkeling van software  +
Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting:  +
Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting:  +
https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/5887ad2d-d7d3-435b-9d3a-6d8a5e946c42 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Stuw  +
Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.  +
Functionaliteit voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers.  +
T
Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D) Toelichting:  +
Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. Toelichting: De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder.  +
Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting:  +
Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting:  +
Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. Toelichting: De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten.  +
Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels.  +
Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld het toetsen van een nieuwe aanvraag aan de indieningsvoorwaarden.  +
Functionaliteit voor het toevoegen of relateren van klantcontacten aan een specifieke zaak waarop dit klantcontact betrekking heeft.  +
Functionaliteit voor het tonen van berichten vanuit de gemeente. Bij voorkeur zoals geboden door de berichtenbox burgers of bedrijven.  +
Functionaliteit waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl.  +
Functionaliteit voor het aan een bedrijf tonen van de over hem vastgelegde gegevens en functionaliteit voor het corrigeren en actualiseren hiervan.  +
Functionaliteit voor het aan een burger tonen van de over hem vastgelegde gegevens en functionaliteit voor het corrigeren en actualiseren hiervan. Bij voorkeur via Mijnoverheid.nl.  +
Functionaliteit voor het tonen van opgeslagen documenten op basis van zoekparameters en functionaliteit voor het bijwerken van deze documenten of de bijbehorende metadata. Voor het bewerken zelf zal meestal gebruik worden gemaakt van een KA-systeem.  +
Functionaliteit voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten.  +
Functionaliteit voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens  +
Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens.  +
Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens.  +
Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens.  +
Functionaliteit voor het aan burgers en bedrijven tonen van een overzicht van alle lopende en afgesloten zaken waarin hij betrokken is, alsmede de status en andere relevante gegevens over deze zaken. Voor burgers bij voorkeur via Mijnoverheid lopende zaken.  +
Functionaliteit waarmee ingelanden de onderhoudsplicht van een watergang kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. Ingelanden kunnen digitaal de gegevens omtrent onderhoud van een watergang waarvoor hij/zij onderhoudsplichtig is inzien.  +
Functionaliteit om gegevens te tonen over plaatsgevonden registratie en gebruik van vastgelegde gegevens  +
Functionaliteit voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven.  +
Functionaliteit waarmee open informatie worden ontsloten naar applicaties of apps.  +
Functionaliteit voor het tonen van standaard selecties op basis van de ingezamelde en geïntegreerde brondata.  +
Functionaliteit voor het transformeren en integreren van gegevens.  +
Functionaliteit voor het transformeren van berichten  +
Functionaliteit voor het transformeren van gegevens  +
Functionaliteit voor het desgewenst transformeren van ingewonnen open data  +
U
Functionaliteit voor het uitvoeren van instanties van gedefinieerde processen.Dit betreft zowel functionaliteit voor het automatisch uitvoeren van bepaalde processtappen als het routeren van taken in het proces langs de diverse betrokken medewerkers.  +
Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners  +
Functionaliteit voor het live uitzenden van vergaderingen.  +
V
Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers.  +
Functionaliteit voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag.  +
Systeem voor het registreren van eigendommen van de gemeente en registratie van de gebruikers van die eigendommen.  +
Functionaliteit voor het (digitaal) verslagleggen van tekst, beeld en geluid.  +
Het vaststellen van een meerjarenprogramma met bijbehorende begroting met als doel het gecontroleerd werken aan realisatie van een of meer doelen, initieel of bijstellend naar aanleiding van evaluatie.  +
Het vaststellen van een integrale watervisie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn.  +
Het bewaken dat de organisatie en arbeidsomstandigheden voldoen aan alle aspecten van veiligheid en bewaking.  +
Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. Toelichting:  +
Het aan de gemeenschap of interne of externe toezichthouders toelichten van de prestaties en effecten van het gevoerde beleid en de hiervoor ingezette middelen.  +
De bedrijfsfunctie Externe verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages.  +
Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.  +
Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.  +
Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)  +
Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen.  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van versiebeheer van tekeningen  +
Functionaliteit voor het vertalen van een bepaalde klantbehoefte naar een specifieke productvraag en bijbehorende eisen. Bijvoorbeeld een zoekveld dat leidt naar de top3 meest relevante producten of diensten op basis van een zoekterm.  +
Het ophalen van data uit een of meer bronnen, het volgens regels omzetten of combineren daarvan en het wegschrijven op een andere plaats. Bijvoorbeeld om verschillende soorten gegevens in te lezen in het gegevensmagazijn voor rapportage en analyse.  +
Functionaliteit voor het verwijderen van informatieobjecten. Een informatieobject uit een dossier waarin het was opgenomen worden verwijderd en (als het in geen enkel dossier meer is opgenomen) eventueel worden vernietigd. Plaatsgevonden verwijdering/vernietiging wordt met metagegevens gedocumenteerd.  +
Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare gegevens te duiden. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van open data is te vinden op http://data.overheid.nl  +
Het visualiseren van (big) data analyses in rapportages, dashboards, scorecards, grafieken, etc. ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie.  +
Het visualiseren van gegevens op kaarten al dan niet aangevuld met andere datasoorten ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie.  +
Het visualiseren van gegevens op kaarten al dan niet aangevuld met andere datasoorten ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie.  +
Functionaliteit om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen.  +
Component voor het beheren van voorraden. Toelichting: Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag.  +
W
Component voor het beheer van wachtwoorden  +
Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). Toelichting:  +
De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen.  +
De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen.  +
Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen. Toelichting: De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem.  +
Z
Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.  +
Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".  +
Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. Toelichting: De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content.  +