Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


skos:definition (skos | Simple Knowledge Organization System (SKOS))

Showing 250 pages using this property.
A
Waterschap Hunze en Aa's  +
Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie  +
Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statistische informatie aan te kunnen leveren aan het waterschap  +
Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om verantwoordingsinformatie aan te leveren.  +
Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om statusinformatie en andere informatie mbt. lopende zaken bij te kunnen werken.  +
Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen  +
Functionaliteit voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument.  +
Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van processen  +
Functionaliteit voor het aanmaken van een terugmelding door geautoriseerde gebruikers  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens.  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens.  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van meetpuntgegevens.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van tekeningen  +
Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten.  +
Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd.  +
Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.  +
Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen.  +
Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken.  +
De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd.  +
Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden.  +
Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.  +
Functionaliteit voor het analyseren en evalueren van het verloop van (groepen) processen.  +
Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld door grote hoeveelheden data te doorzoeken op verbanden of signalen.  +
Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens  +
Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. Toelichting: De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".  +
Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten.  +
Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging.  +
Het op basis van objectief bewijsmateriaal onderzoeken en analyseren van de uitvoering van het gestelde beleid om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria die de organisatie heeft opgesteld voor de uitvoering van de primaire en ondersteunende processen.  +
Functionaliteit waarmee een ketenpartner zich kan authentiseren bij het portaal  +
Functionaliteit voor het configureren van zaken op basis van een zaaktype. Nieuwe zaken worden op basis van de inhoud van het bijbehorende zaaktype voorzien van mijlpalen, resultaattypen, doorlooptijden etc.  +
Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening.  +
B
5-9-2019 Richard ouder versie na accord WILMA dan deze verwijderen  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/BegroeidTerreindeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/FunctioneelGebied  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kunstwerkdeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OnbegroeidTerreindeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F674  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWaterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F941  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWegdeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OngeclassificeerdObject  +
https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OverigBouwwerk  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Pand  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Plaatsbepalingspunt  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Scheiding  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Spoor  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Tunneldeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F675  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wegdeel  +
Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren (via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)).  +
Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).  +
Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie  +
Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie  +
Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer  +
Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties  +
Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin.  +
Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy.  +
Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden.  +
Functionaliteit voor het beheren van persoonlijke voorkeuren  +
Functionaliteit voor het beheren van gearchiveerde informatieobjecten. Hieronder valt functionaliteit voor het tonen van overzichten, functionaliteit voor waardering en selectie, opschoning en vernietiging. De daadwerkelijke opslag van documenten en dossiers vindt plaats via de gedeelde generieke functie 'Duurzaam opslaan en ontsluiten van informatieobjecten '.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens over (water)bodemsamenstelling.  +
Functionaliteit waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap.  +
Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. Bijv. het bijhouden van modellen waarin, met behulp van architectuurelementen zoals functies, services en componenten, de huidige of gewenste situatie wordt beschreven.  +
Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende grondlagen)  +
Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende grondlagen)  +
Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten  +
Functionaliteit voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen.  +
Functionaliteit voor het aannemen, behandelen en terugmelden van klachten en meldingen Klachten en meldingen kunnen afkomstig zijn van inwoners, bedrijven of medewerkers.  +
Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap.  +
Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes.  +
Functionaliteit voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen .  +
Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door het waterschap worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, waterbeheerprogramma, melding, educatie. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd.  +
Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening planvorming, waterbeheerprogramma, peilbesluiten, projectbesluiten en overige ruimtelijke visies.  +
Functionaliteit voor het beheren en publiceren van webcontent.  +
Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen.  +
Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.  +
De bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven.  +
Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten.  +
Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download.  +
Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download.  +
Functionaliteit om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming. Bijvoorbeeld raadsbesluiten, notulen, agenda's van de Algemene raadsvergaderingen, etc. Informatie is beschikbaar in de vorm van tekst, beeld en geluid.  +
De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden.  +
Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda's, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund.  +
Functionaliteit voor het beveiligen van het berichtenverkeer  +
Functionaliteit voor het beveiligen van gegevens  +
Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen.  +
C
De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet.  +
Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing.  +
Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer  +
Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.  +
Functionaliteit voor het configureren van de bronsystemen die terugmeldingen kunnen ontvangen. Onderdeel van de configuratie is de wijze waarop terugmeldingen gerouteerd kunnen worden naar de bronhouder (Webservice, mail, ...)  +
Configuren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen.  +
Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers.  +
Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers.  +
Functionaliteit voor het configureren van de informatiesystemen die logrecords mogen aanmaken.  +
Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert.  +
Functionaliteit voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. Een duurzaam archiefformaat is bijv. PDF/A.  +
D
Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit.  +
Functionaliteit voor het definiëren (aanmaken en configureren) van bedrijfsprocessen.  +
Functionaliteit voor het ontsluiten van aangemaakte logrecords naar geautoriseerde gebruikers.  +
Functionaliteit voor het ontsluiten van gegevens  +
Functionaliteit van het naar andere applicaties (en de gebruikerstoepassing) ontsluiten van ingezamelde en opgeslagen gegevenssets, bijvoorbeeld tbv. het genereren van managementinformatie.  +
Functionaliteit voor het ontsluiten van open data.  +
Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten.  +
Functionaliteit voor het digitaliseren van papieren documenten. Functionaliteit om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan.  +
Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die voor de afnemers zijn ingesteld.  +
Functionaliteit voor het distribueren van gegevens naar afnemers.  +
Functionaliteit voor het beheren van de administratie van (de opslag van) informatieobjecten en hun metagegevens. Omvat ook het leveren van managementinfo en het aanpassen van bewaartermijnen.  +
Het doorvertalen van het bestuursakkoord in een meerjarenafspraak. Hierin wordt afgesproken welke programma's nodig zijn voor het wenselijk geachte beleid en welke gevolgen deze programma"s hebben voor de financiën.  +
Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten.  +
E
Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren.  +
F
Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd.  +
Systeem voor financiëel management, administratie en budgetbeheersing.  +
Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen.  +
Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer.  +
Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging, toegangspassen beheer, paslezer beheer etc  +
G
Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.  +
Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.  +
Functionaliteit voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product.  +
Functionaliteit voor het genereren en uitgeven van unieke zaakaanduidingen  +
Functionaliteit voor het genereren van berichten met betrekking tot afspraken naar klanten (burgers of bedrijven).  +
Functionaliteit voor het genereren van documenten  +
Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.  +
H
Het zorgdragen van intern beheer en onderhoud van gebouwen, facilitaire zaken, goederenafhandeling en bedrijfshulpverlening,  +
I
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Bak  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Bord  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Buurt  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/GebouwInstallatie  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Inrichtingselement  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Installatie  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kast  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Mast  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OpenbareRuimte  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OverigeScheiding  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Paal  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Put  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/RegistratiefGebied  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Sensor  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Stadsdeel_wijk  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Straatmeubilair  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/VegetatieObject  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterinrichtingselement  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterschap  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Weginrichtingselement  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wijk_buurt  +
De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen.  +
Functionaliteit voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevesting na indiening.  +
Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van het waterschap publiek verantwoord kan worden.  +
https://www.begrippenxl.nl/archixl/nl/page/?uri=https%3A%2F%2Fbegrippen.archixl.nl%2Farchixl%2Fnl%2Fpage%2FInformatiemodel  +
Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening.  +
Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.  +
Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.  +
Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.  +
Functionaliteit voor het vragen van input voor op te stellen beleid.  +
Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW)  +
Functionaliteit voor het integreren/relateren van gegevens die zijn verzameld uit de diverse bronsystemen.  +
Functionaliteit voor het integreren van gegevenssets.  +
Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente).  +
Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar interne afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangs en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen  +
Functionaliteit voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van intern gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO).  +
Functionaliteit voor het inwinnen en verzamelen van open data uit verschillende bronnen.  +
Functionaliteit voor het inzamelen en in een gewenst formaat transformeren van gegevens uit diverse bronsystemen.  +
J
Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.  +
K
Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.  +
Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.  +
Het identificeren en selecteren van partners ten behoeve van (keten)samenwerking op strategisch niveau. Dit kan volgen uit de doorvertaling van het bestuursakkoord, als het voor realisatie van de daarin gestelde langetermijndoelen nodig is samen te werken met partners.  +
Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen.  +
Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering. Bijvoorbeeld door klanten bij het verlaten van het waterschapshuis via een touchpanel te laten scoren hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening.  +
L
Functionaliteit voor het loggen van het berichtenverkeer  +
Functionaliteit voor het loggen van gegevensgebruik  +
M
Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen.  +
Het opstellen en vastleggen van samenwerkingsafspraken met gekozen samenwerkingspartners.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en beheren van templates op basis waarvan documenten gegenereerd worden  +
Functionaliteit voor het definiëren en tonen van rapportages op basis van de beschikbare dataset(s).  +
Functionaliteit van het maken en tonen van trendanalyses op de ontwikkeling van dataset's in de tijd.  +
Functionaliteit voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak.  +
Functionaliteit voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.  +
Functionaliteit voor het toevoegen van metadata aan documenten. Bijvoorbeeld auteur, aanmaakdatum of onderwerp.  +
Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap  +
Functionaliteit voor het modelleren van gegevens.  +
Het op basis van continu of frequent gemeten indicatoren onderzoeken en analyseren in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Dit met als doel het nemen van maatregelen om afwijkingen van die beoogde doelstellingen bij te sturen. Hieronder valt ook het monitoren van de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, maar ook het monitoren van de sturende processen zelf.  +
Functionaliteit voor het monitoren en loggen van procesuitvoering  +
Functionaliteit voor het monitoren van de status van de diverse lopende processen. Onder andere om inzicht te krijgen in de lopende en afgesloten processen, de status van de lopende processen en de processen die uit de planning dreigen te gaan lopen.  +
Functionaliteit voor het monitoren van het berichtenverkeer  +
Functionaliteit voor het monitoren van gegevens  +
Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status.  +
N
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/FunctioneelGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23FunctioneelGebied  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Gebouw https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Gebouw  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/GeoObject https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23GeoObject  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/GeografischGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23GeografischGebied  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Inrichtingselement https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Inrichtingselement  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Kunstwerk  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Leiding https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Leiding  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/PlanologischGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23PlanologischGebied  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/RegistratiefGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23RegistratiefGebied  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Spoorbaan https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Spoorbaan  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Terrein https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Terrein  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Water https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Water  +
https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Weg https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Weg  +
Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.  +
O
Functionaliteit voor het offline betalen van producten en diensten.  +
Functionaliteit voor het onderhouden van relaties (klanten, leveranciers, etc.).  +
Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. Naast het generieke functionaliteit voor het beheren van risico's is er specifieke functionaliteit voor (extra) informatiebeveiliging en de relatie met partners in het veiligheidsdomein.  +
Component voor het ondersteunen tijdens calamiteitensituaties  +
Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken.  +
Functionaliteit voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc.  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies.  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies.  +
Functionaliteit voor het kunnen geven van bedrijfsadviezen en bieden van bedrijfsondersteuning  +
Functionaliteit voor het afhandelen van bezwaren en beroepen  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van bugerinitiatieven. Bijvoorbeeld het via een website bekend maken van bestaande burgerinitiatieven en het daarop kunnen stemmen, reageren en bijdragen.  +
Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners en bedrijven. Via burgerparticipatie worden bewoners uit het gebied samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via een call-center.  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. Bij digitaal samenwerken kunnen zowel ambtenaren als niet-ambtenaren betrokken zijn.  +
Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen.  +
Functionaliteit voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gebouwen, ruimtes en locaties.  +
Functionaliteit voor het doen meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WIBON en het verwerken van gegevens daarvan  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van handhaving op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen.  +
Functionaliteit om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken.  +
Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda.  +
Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels.  +
Functionaliteit voor het beheren van medewerkers  +
Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren.  +
Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking.  +
Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers.  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van toezicht op naleving van regels  +
Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. Bij facilitaire middelen kan het gaan om gebouwgebonden voorzieningen zoals ruimtes of parkeerplaatsen, maar ook om middelen waarbij veiligheidsapsecten van belang zijn zoals pasjes of sleutels voor toegang tot gebouwen of ruimtes.  +
Functionaliteit voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen.  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van versie- en wijzigingsbeheer op documenten. Hieronder valt functionaliteit als versioning en check-in en check-out (locking).  +
Functionaliteit voor het beheren van voorraden van producten.  +
Functionaliteit voor het ondersteunen van een intelligente vraag-antwoord dialoog waarin alle benodigde gegevens voor het kunnen aanvragen van een product of dienst worden verzameld. Met intelligent wordt bedoeld dat de getoonde vragen dynamisch worden getoond op basis van eerder ingevulde of reeds beschikbare informatie.  +
Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen Waterwet en Keur  +
Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status.  +
Functionaliteit voor het online beschikbaarstellen informatieobjecten.  +
Functionaliteit voor het online beschikbaarstellen informatieobjecten.  +
Functionaliteit voor het online betalen van producten en diensten.  +
Component voor het online kunnen betalen.  +
Functionaliteit om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten  +
Functionaliteit voor het ontvangen van berichten  +
Functionaliteit voor de generieke ontvangst en verwerking van notificaties van derden, bijvoorbeeld bronhouders, sectorale of landelijke knooppunten, landelijke bouwstenen of commerciële organisaties.  +
Functionaliteit voor het maken van ontwerpen ten behoeve van de inrichting van de ruimte, zoals inrichting,  +
Functionaliteit voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen. Bijvoorbeeld het opmaken van een bericht dat geschikt is voor verzending via de Berichtenbox of het opmaken van een brief die geprint kan worden.  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. Bijv. het opslaan of ontsluiten van een tekst-, foto- of videobestand.  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten. Metadata zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is de standaard voor metadatering voor decentrale overheden waarmee toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden wordt bevorderd.  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van identiteiten van subjecten (Identity Management)  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van toegangsrechten en regels (autorisatie en access management)  +