Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


skos:definition (skos | Simple Knowledge Organization System (SKOS))

Showing 100 pages using this property.
A
Waterschap Hunze en Aa's  +
Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie  +
Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statistische informatie aan te kunnen leveren aan het waterschap  +
Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om verantwoordingsinformatie aan te leveren.  +
Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om statusinformatie en andere informatie mbt. lopende zaken bij te kunnen werken.  +
Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen  +
Functionaliteit voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument.  +
Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van processen  +
Functionaliteit voor het aanmaken van een terugmelding door geautoriseerde gebruikers  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens.  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens.  +
Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van meetpuntgegevens.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van tekeningen  +
Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken  +
Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten.  +
Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd.  +
Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.  +
Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen.  +
Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken.  +
De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd.  +
Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden.  +
Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.  +
Functionaliteit voor het analyseren en evalueren van het verloop van (groepen) processen.  +
Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld door grote hoeveelheden data te doorzoeken op verbanden of signalen.  +
Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens  +
Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. Toelichting: De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".  +
Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten.  +
Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging.  +
Het op basis van objectief bewijsmateriaal onderzoeken en analyseren van de uitvoering van het gestelde beleid om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria die de organisatie heeft opgesteld voor de uitvoering van de primaire en ondersteunende processen.  +
Functionaliteit waarmee een ketenpartner zich kan authentiseren bij het portaal  +
Functionaliteit voor het configureren van zaken op basis van een zaaktype. Nieuwe zaken worden op basis van de inhoud van het bijbehorende zaaktype voorzien van mijlpalen, resultaattypen, doorlooptijden etc.  +
Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening.  +
B
5-9-2019 Richard ouder versie na accord WILMA dan deze verwijderen  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/BegroeidTerreindeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/FunctioneelGebied  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kunstwerkdeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OnbegroeidTerreindeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F674  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWaterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F941  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWegdeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OngeclassificeerdObject  +
https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OverigBouwwerk  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Pand  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Plaatsbepalingspunt  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Scheiding  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Spoor  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Tunneldeel  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F675  +
https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wegdeel  +
Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren (via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)).  +
Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).  +
Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie  +
Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie  +
Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer  +
Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties  +
Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin.  +
Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy.  +
Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden.  +
Functionaliteit voor het beheren van persoonlijke voorkeuren  +
Functionaliteit voor het beheren van gearchiveerde informatieobjecten. Hieronder valt functionaliteit voor het tonen van overzichten, functionaliteit voor waardering en selectie, opschoning en vernietiging. De daadwerkelijke opslag van documenten en dossiers vindt plaats via de gedeelde generieke functie 'Duurzaam opslaan en ontsluiten van informatieobjecten '.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens over (water)bodemsamenstelling.  +
Functionaliteit waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap.  +
Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. Bijv. het bijhouden van modellen waarin, met behulp van architectuurelementen zoals functies, services en componenten, de huidige of gewenste situatie wordt beschreven.  +
Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende grondlagen)  +
Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende grondlagen)  +
Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten  +
Functionaliteit voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen.  +
Functionaliteit voor het aannemen, behandelen en terugmelden van klachten en meldingen Klachten en meldingen kunnen afkomstig zijn van inwoners, bedrijven of medewerkers.  +
Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap.  +
Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes.  +
Functionaliteit voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen .  +
Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door het waterschap worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, waterbeheerprogramma, melding, educatie. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd.  +
Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening planvorming, waterbeheerprogramma, peilbesluiten, projectbesluiten en overige ruimtelijke visies.  +
Functionaliteit voor het beheren en publiceren van webcontent.  +
Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen.  +
Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.  +
De bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven.  +
Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten.  +
Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download.  +
Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download.  +
Functionaliteit om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming. Bijvoorbeeld raadsbesluiten, notulen, agenda's van de Algemene raadsvergaderingen, etc. Informatie is beschikbaar in de vorm van tekst, beeld en geluid.  +
De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden.  +
Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda's, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund.  +
Functionaliteit voor het beveiligen van het berichtenverkeer  +
Functionaliteit voor het beveiligen van gegevens  +
Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen.  +
C
De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet.  +
Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing.  +
Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer  +
Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.  +
Functionaliteit voor het configureren van de bronsystemen die terugmeldingen kunnen ontvangen. Onderdeel van de configuratie is de wijze waarop terugmeldingen gerouteerd kunnen worden naar de bronhouder (Webservice, mail, ...)  +
Configuren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen.  +
Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers.  +
Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers.  +
Functionaliteit voor het configureren van de informatiesystemen die logrecords mogen aanmaken.  +
Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert.  +