Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


skos:definition (skos | Simple Knowledge Organization System (SKOS))

Showing 50 pages using this property.
0
Organisatie met een landelijk netwerk van referentiestations die satelliet waarnemingen doorsturen naar een rekencentrum. De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt.  +
Een 06-GPS referentiestation is onderdeel van het 06-GPS netwerk en zorgt ervoor dat afwijkingen bij de positiebepaling (met GPS) gereduceerd worden.  +
1
Een wetland wordt in de conventie van Ramsar beschouwd als internationaal belangrijk als het regelmatig meer dan 20.000 watervogels herbergt of als er regelmatig minstens 1 % van de individuen van een geografische populatie van één of meer watervogelsoorten aanwezig is (het zogenaamde 1 % -criterium).  +
Alfanumerieke constante.  +
Meta-informatie over de berekening met een 1D-oppervlaktewatermodel.  +
1D-Kunstwerk waarmee een abrupt verschil in bodemhoogte in de stroomrichting in een waterloop wordt weergegeven.  +
Een geschematiseerde weergave van een of meerdere brugpijler(s) die dwars op de stroomrichting in een waterloop is/zijn gesitueerd.  +
Waarde van een toestandsvariabele.  +
Een geschematiseerde weergave van een duiker.  +
De stroomvoerende breedte en de totale breedte op het betreffende niveau in het dwarsprofiel.  +
Set gegevens waarmee de denkbeeldige doorsnijding van een 1D-vak of gedeelte daarvan, eventueel samengesteld als geschematiseerd gemiddelde van een of meerdere actuele en/of historische dwarsprofielen, wordt vastgelegd.  +
De gegevens waarmee een cirkelvormig dwarsprofiel wordt beschreven.  +
De gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.  +
De gegevens waarmee een trapeziumvormig dwarsprofiel wordt beschreven.  +
De parameters waarmee een tijdfunctie wordt beschreven.  +
De parameters waarmee een functie van de uitvoerwaarden van een rekenpunt wordt beschreven.  +
De informatie voor het berekenen van de afvoer (lozing) uit een op het netwerk afwaterend gebied. De lozing wordt in een 1D-schematisatiepunt aan de schematisatie toegevoegd.  +
Een geschematiseerde weergave van een gemaal.  +
Een geschematiseerde weergave van een hevel.  +
De interne randvoorwaarde, opgelegd door een 1D-Kunstwerk.  +
Een virtueel punt dat de begrenzing vormt van een of meer 1D-vakken.  +
1D-Schematisatiepunt waar een kunstwerk in een 1D-vak is gesitueerd.  +
Een aan/-afvoerpunt van een kunstwerk.  +
1D-Schematisatiepunt waar water van buiten het model wordt toegevoegd aan een 1D-vak. Indien de hoeveelheid negatief is, wordt water onttrokken.  +
Een ééndimensionaal oppervlaktewatermodel.  +
De gegevens voor het beschrijven van de relatie tussen debiet en waterstand.  +
Een 1D-knooppunt dat de begrenzing vormt van een enkel 1D-vak.  +
De informatie voor het berekenen van de toestandsvariabelen in de 1D-randknooppunten.  +
Een virtueel punt in een 1D-vak waarin de wiskundige vergelijking die de waterbeweging (of stoftransport) beschrijft wordt opgelost.  +
Meta-informatie over de schematisatie van het 1D-oppervlaktewatermodel.  +
punt op een 1D-vak waar interne randvoorwaarden, zoals waterstanden, debieten, stofconcentraties, vrachten of meteogegevens worden gespecificeerd.  +
Een geschematiseerde weergave van een beweegbare schuif, die dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.  +
Rekeneenheid van het waterkwaliteitsmodel. Een 1D-segment omvat een of meer 1D-vakken of gedeelten daarvan. De eigenschappen van een 1D-segment zijn over de gehele lengte gelijk. De eigenschappen van inliggende 1D-vakken, zoals dwarsprofielgegevens worden.  +
Punt in een 1D-vak dat de begrenzing vormt van een of meer segmenten. In een 1D-segment kunnen splitsingen of samenvoegingen van (gedeelten van) 1D-vakken voorkomen. In die gevallen wordt het 1D-segment door meer dan twee 1D-segmentpunten begrensd.  +
De relatie waarmee geregistreerd wordt welke segmentpunten een segment begrenzen. Een segmentpunt kan de grens vormen van meer segmenten.  +
De waarden van de toestandsvariabelen op een 1D-rekenpunt bij het begin van de berekening.  +
De informatie voor het sturen van een 1D-kunstwerk.  +
Een geschematiseerde weergave van een constructie met een vaste drempel of een beweegbare klep. De klep dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.  +
Een geschematiseerde weergave van een constructie met een vaste drempel en een vaste of beweegbare schuif c.q. klep. De schuif/klep dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.  +
Een geschematiseerde weergave van een stuwduiker.  +
De waarden van een toestandsvariabele, vastgelegd als een tijdreeks.  +
Een 1D-rekenpunt waarvan de resultaten van de berekening worden weggeschreven.  +
De instelling van een uitvoerpunt tijdens een berekening.  +
Een verzameling 1D-uitvoerpunten gelegen langs een aaneengesloten deel van de schematisatie.  +
De berekende waarden waarin de waarden van de toestandsvariabelen op een 1D-uitvoerpunt zijn vastgelegd.  +
rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel. In een 1D-vak kunnen verschillende 1D-rekenpunten, 1D-schematisatiepunten en 1D-dwarsprofielen voorkomen  +
De afstand tussen een punt in een 1D-vak en de beginknoop van het 1D-vak, gemeten langs de verbindingslijn tussen begin- en eindknoop van het vak. De langste afstand in een 1D-vak is gelijk aan de lengte van het 1D-vak.  +
Een entiteit waarin is vastgelegd welke 1D-vakken behoren tot een 1D-uitvoertraject.  +
5
Periodieke beoordeling van de veiligheid en sterkte van een dijkring.  +
A
Meting van de kwaliteit van de verharding d.m.v. Automatic Road Analyzer.  +