Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


skos:definition (skos | Simple Knowledge Organization System (SKOS))

Showing 250 pages using this property.
A
Absoluut recht is recht van één tegenover allen, dus tegenover eenieder te handhaven. Absoluut recht is het tegenovergestelde van relatief recht.  +
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.  +
De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een Nederlandse verkeers-, vervoers-, en hulporganisatie.  +
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).  +
Bepalingen uit wetten, verordeningen en overige door het waterschap opgestelde en/of te doen naleven voorschriften, niet gericht op één specifiek subject.  +
De Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke. Dit gebied heet het bestuursrecht; een onderdeel daarvan is het bestuursprocesrecht.  +
Het Amerdiep is een van de bovenlopen van de Drentsche Aa in de Nederlandse provincie Drenthe.  +
Annerveensche Mond of Annerkanaal is een afwateringskanaal van een lengte van 3.94 kilometer in de Nederlandse provincie Drenthe. Het stroomt van het Grevelingskanaal tot aan de Hunze, waar het doodloopt. Aan de andere kant van de Hunze loopt het het water nog als kleiner water door in de richting van Annen, waar het verbonden wordt met de wateren Leiding 2 en 3.  +
Apache Log4j is een op Java gebaseerd hulpprogramma voor logboekregistratie dat oorspronkelijk is geschreven door Ceki Gülcü. Het maakt deel uit van de Apache Logging Services, een project van de Apache Software Foundation. Log4j is een van de vele Java-logging-frameworks.  +
Apache Spark is een open-source unified analytics-engine voor grootschalige gegevensverwerking.  +
Apache Tomcat is een opensource-webcontainer ontwikkeld door de Apache Software Foundation (ASF).  +
Apache HTTP Server is een opensourcewebserver voor Windows, macOS, Linux en andere Unix-achtige besturingssystemen. Apache HTTP Server wordt ook wel Apache of httpd genoemd.  +
Hexagon applicatie waarmee raster bestanden (o.a. ECW) kunnen worden geserveerd als WMS, WMTS en Rest service zonder dat eerst een tilecache aangemaakt moet worden. Dit heeft als grote voordeel dat bestanden direct als webservice beschikbaar komen.  +
Een application service provider (ASP) is een onderneming die via internet de mogelijkheid biedt om bedrijfssoftware te gebruiken, bijvoorbeeld een ERP-pakket.  +
De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus. Met de Aquo-kit kunnen waterbeheerders fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Waterbeheerders kunnen de Aquo-kit gebruiken voor zowel de KRW- als eigen rapportages.  +
Een Aquo-model is een informatiemodel en wordt onder andere gebruikt om te bepalen welke gegevens in een database aanwezig moeten zijn om datauitwisseling volgens de standaard mogelijk te maken.  +
Uniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.  +
ArcGIS Collector, een mobiele app voor het verzamelen van data, maakt het eenvoudig om nauwkeurige data in te winnen en terug te sturen naar het kantoor.  +
ArcGIS bevat internetmogelijkheden in alle Esri-softwareproducten. De diensten, geleverd via ArcGIS Online op www.arcgis.com, omvatten web-API's, gehoste kaart- en geoprocessing-diensten en een programma voor het delen van gebruikers.  +
ArcGIS Pro is een 64-bits GIS-software die de modernere versie is van ArcGIS Desktop, ontwikkeld door Esri.  +
ArcMap is de hoofdcomponent van Esri 's ArcGIS- suite van georuimtelijke verwerkingsprogramma's en wordt voornamelijk gebruikt om georuimtelijke gegevens te bekijken, bewerken, creëren en analyseren.  +
ArcGIS is de naam van gis software geproduceerd door Esri.  +
ArcGIS Server is de core server geografisch informatiesysteem (GIS) -software gemaakt door Esri . ArcGIS Server wordt gebruikt voor het maken en beheren van GIS-webservices, applicaties en gegevens.  +
ArchiMate is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers. De taal is gebaseerd op IEEE-standaard 1471. Sinds 2008 wordt ArchiMate als open standaard ondersteund en beheerd door The Open Group.  +
Astaat is een scheikundig element met symbool At en atoomnummer 85.  +
Atom is een soort webfeed, net als RSS. Webfeeds zorgen ervoor dat content van websites automatisch aan gebruikers wordt gepresenteerd als deze wordt aangepast of toegevoegd. De gebruiker hoeft dus niet steeds zelf de website te bezoeken.  +
AutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.  +
B
B-Flo is een amfibisch maai- en veegwerktuig.  +
De BIO is een gemeenschappelijk normenkader, gebaseerd op de internationale norm ISO 27001/2 voor de beveiliging van de informatie(systemen) van de overheid; een afgeleide van de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) 2017; een concretisering van een aantal normen tot verplichte overheidsmaatregelen.  +
De baseline bevat maatregelen die algemeen voorkomende informatiebeveiligingsrisico’s bij de waterschappen afdekken.  +
De Basisregistratie Grootschalige Topografie of BGT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid, geregeld in de Wet van 25 september 2013, houdende regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie), die op 1 januari 2016 in werking is getreden. In de BGT wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar voor alle gebruikers. De BGT vervangt hiermee de Grootschalige Basiskaart (GBKN) van Nederland.  +
Het Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.  +
De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.  +
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.  +
De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’.  +
De basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (schaal: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000). Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT).  +
De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende.  +
In de nog op te richten Basisregistratie Water wordt de waterinfrastructuur van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar voor alle gebruikers.  +
De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente.  +
Apparatuur met informatie verwerkende en of opslagcapaciteit, software die waarde vertegenwoordigt voor de organisatie en producten waarmee fysieke en of logische toegang tot ruimten en informatiesystemen verkregen kan worden.  +
Waterschappen verlenen een belangrijke dienst aan de samenleving. Zij zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water voor alle belanghebbenden in hun beheergebied. Waterschappen willen daarom transparant zijn en van elkaar leren om gezamenlijk te verbeteren.  +
Het Beidou-navigatiesysteem is een project van de Volksrepubliek China om een onafhankelijk satellietnavigatiesysteem te ontwerpen.  +
Afdeling Beleid, Projecten & Laboratorium  +
De Benningsloot is een afwateringskanaal en een voormalige grenssloot in de gemeente Midden-Groningen. Hij loopt vanaf Harkstede tot aan het Slochterdiep bij Schaaphok, als westgrens van het natuurgebied Rijpemaa. De knik in het dorpslint van Scharmer-Harkstede is terug te voeren op de vroegere loop van de Benningsloot.  +
Wet van 27 oktober 1965, houdende regelen omtrent de ontgrondingen.  +
Besluit van 30 november 2009, houdende regels ter uitvoering van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn water (Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009).  +
Het Bestand Bodemgebruik (BBG) is een door het CBS gepubliceerde digitale kaart van Nederland.  +
Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Het is onderdeel van het publiekrecht.  +
Hoogteligging t.o.v. NAP van de binnen-onderkant-buis van de leiding.  +
Biochemie is de natuurwetenschap op het raakvlak van biologie en scheikunde. Ze bestudeert de samenstelling, functies en interacties van moleculen die bijdragen aan de structuur en werking van levende organismen. Biochemici maken gebruik van de methodieken en terminologie van de scheikunde om verschillende aspecten en cellen en levende wezens te beschrijven en te verklaren.  +
Het B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen.  +
Het Burgerlijk Wetboek is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.  +
C
Indeling van binnenvaartschepen in een beperkt aantal standaardtypen.  +
Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS), stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina's los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen.  +
Alle gebieden hebben naast een naam ook een CBS-code. Deze is meestal opgebouwd uit 2, 3 of 4 cijfers. Bij internationale vastgestelde coderingen worden de cijfers voorafgegaan door de letters ‘NL’.  +
De centrale distributielaag (CDL) zorgt ervoor dat de gegevens van de waterschappen als een landelijk beeld worden gepresenteerd.  +
Een codering van de stof die herkenning mogelijk maakt van identieke stoffen met verschillende handelsnamen.  +
Chemical Entities of Biological Interest (ChEBI) is een vrij beschikbaar woordenboek van moleculaire entiteiten gericht op 'kleine' chemische verbindingen.  +
Citrix is een Amerikaans softwarebedrijf, gespecialiseerd in virtualisatie, netwerken en Software as a Service.  +
Computer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.  +
Cross Origin Resource Sharing is een mechanisme dat gebruik maakt van HTTP headers om een browser te laten weten dat een web applicatie die op domein A draait, toestemming heeft om toegang te krijgen tot geselecteerde bronnen en informatie van een server die op domein B draait.  +
D
De D-HYDRO Suite is de opvolger van Simona (Waqua, Triwaq) en Delft3D 4 voor toepassing op de Nederlandse markt. Deze suite is gebaseerd op een rijke historie sinds de eerste Rijkswaterstaat (RWS) modellen uit 1968. D-HYDRO Suite maakt het mogelijk om (twee-dimensionale) simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie.  +
Het datamodel ‘DAMO Afvalwaterketen’ maakt het voor waterschappen mogelijk om de gegevens over de afvalwaterketen uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO-database gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor het primaire proces.  +
Hieronder vallen algemene gegevens zoals Metadata en verwijzingen naar IMWA Geo-Object en de leggers.  +
Het datamodel ‘DAMO Keringen’ bestaat uit een gestandaardiseerd datamodel van de waterkering alsmede tools waarmee een database gecreëerd, gevuld en ontsloten wordt. Het maakt het voor de waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO-database gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor het eigen primaire proces.  +
DAMO-overzichtstabellen, beschikbaar voor de afnemers van DAMO Fysiek.  +
DAMO Watersysteem is het nieuwe gestandaardiseerde datamodel voor de watersysteemgegevens van de waterschappen. Het maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee is de verzamelde informatie gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor de eigen primaire bedrijfsprocessen.  +
Diagram van het object met de relaties naar andere objecten in DAMO.  +
Objectenhandboek van DAMO met daarin alle objecten die onderdeel uit maken van DAMO Watersysteem en DAMO Keringen.  +
DEEP staat voor Data science & Engineering Expert Programma.  +
Alle stikstof van anorganische oorsprong die in opgeloste vorm aanwezig is.  +
Drainage transportriool, gecombineerde grondwater-, hemelwaterafvoer en -infiltratie.  +
Alle stikstof van organische oorsprong die in opgeloste vorm aanwezig is.  +
Drainage transportriool, gecombineerde grondwater- en hemelwaterafvoer.  +
Transport van vuilwater vanaf het perceel.  +
DAMO Fysiek is de vertaling van het logische datamodel naar een fysieke realisatie inclusief de benodigde installatie- en upgrade procedure.  +
DAMO Logisch is het beschrijvende datamodel met alle definities van de objecten en attributen en is als dit objectenhandboek beschikbaar voor iedereen.  +
DAMO (of voluit: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven.  +
Een Data Protection Impact Assessment (afgekort: DPIA) is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt een DPIA voor sommige organisaties verplicht.  +
Data is de fundering van de besluitvorming binnen de waterschappen. De digitalisering versnelt en is onomkeerbaar. De waterschappen beschouwen informatie als onmisbare productiefactor. Het vraagt de waterschappen hun data op orde te hebben om ook in de toekomst hun taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.  +
De Biks is een poldermolen van de Onnerpolder en staat ten oosten van Onnen nabij het Drentsche Diep in de provincie Groningen.  +
De Witte Molen is een poldermolen bij het dorp Glimmen in de provincie Groningen.  +
Delta is een plugin op Erdas Imagine, ontwikkeld door Imagem om mutaties in het terrein op te sporen middels remote sensing technieken.  +
Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen en de gevolgen van klimaatverandering. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land.  +
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is opgesteld door de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), met als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.  +
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Dat kan onder meer door het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van onze bebouwde en landelijke gebieden. In het Deltaprogramma wordt hieraan gewerkt onder de noemer ‘ruimtelijke adaptatie’.  +
In het Deltaplan Waterveiligheid staan alle onderzoeken, maatregelen en voorzieningen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het plan is ingevuld voor de komende zes jaar en voor de zes jaar daarna op hoofdlijnen. Het biedt ook een doorkijk tot 2050.  +
Een nationaal plan ten behoeve van het ontwikkelen van een strategie voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland voor de lange termijn die economisch doelmatig is.  +
Het Deltaprogramma bevat maatregelen om op korte termijn de veiligheid van onze delta op orde te krijgen en biedt houvast voor de voorbereiding op de toekomst.  +
Wet van 8 mei 1958, Staatsblad 246, houdende de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamse waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden (laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 29 juni 1977, Staatsblad 415).  +
Het Deurzerdiep is een van de bovenlopen van de Drentsche Aa in de Nederlandse provincie Drenthe.  +
DGNSS staan voor differentiële Global Navigation Satellite System. Bij deze techniek wordt de nauwkeurigheid van de gebruikerspositie verbeterd door middel van correctiedata van een referentiestation of referentienetwerk. In tegenstelling tot RTK wordt alleen gebruik gemaakt van codemetingen, waardoor de nauwkeurigheid blijft steken op 20 tot 50 centimeter.  +
DGPS staat voor respectievelijk differentiële GPS. Bij deze techniek wordt de nauwkeurigheid van de gebruikerspositie verbeterd doormiddel van correctiedata van een referentiestation of referentienetwerk.  +
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket.  +
Denial-of-service-aanvallen (DoS-aanvallen) en distributed-denial-of-service-aanvallen (DDoS-aanvallen) zijn pogingen om een computer, computernetwerk of dienst niet of moeilijker bereikbaar te maken voor de bedoelde klanten. Het verschil tussen een 'gewone' DoS-aanval en een distributed-DoS-aanval is dat in het laatste geval meerdere computers tegelijk de aanval op hun doelwit uitvoeren.  +
Documentaire Informatievoorziening is het beheren, archiveren, registreren en beschikbaar stellen van documenten binnen een organisatie.  +
Dijktraject van 15 kilometer langs de Dollard.  +
Het Drents Plateau is een gebied dat voornamelijk gelegen is in Drenthe, met uitlopers in Groningen en Friesland. Grofweg ligt het tussen de steden Coevorden, Groningen, Steenwijk en Emmen.  +
De Drentsche Aa is een beek in Nederland die door de provincies Groningen en Drenthe stroomt. Deze wordt beschouwd als de enige Nederlandse beek van enige omvang die (grotendeels) zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden.  +
Project waarbinnen is onderzocht of vanwege de klimaatveranderingen in de toekomst aanvullende maatregelen nodig zijn om wateroverlast langs onze boezemsystemen te voorkomen.  +
De Dublin Core (DC) is een standaard voor het beschrijven van content op het internet. Dit omvat zowel geschreven teksten op webpagina's als content in XML-formaat. Ook video's en geluidsfragmenten kunnen met de Dublin Core beschreven worden.  +
Tabel in DAMO waar duikers, sifons en hevels worden opgeslagen.  +
De hardheid uitgedrukt in milligram calciumoxide per liter.  +
E
Applicatie waarmee de projectie aan de ECW of JPEG2000 bestand kan worden vastgelegd of aangepast.  +
Mate voor de hormoonverstorende activiteit door deze uit te drukken ten opzichte van het natuurlijke oestrogene hormoon 17b-estradiol  +
ERDAS Imagine is een softwarepakket dat is ontworpen voor het werken met GIS raster data. Het kent een eigen binair ‘img’-formaat voor afbeeldingen.  +
Enhanced Automatic Terrain Extraction (dense matching) is een techniek om uit stereo luchtfoto's een puntenwolk te genereren. De overlap tussen de stereofoto's moet minimaal 80% zijn in de vliegrichting en 60% tussen de verschillende vliegbanen.  +
ECW (Enhanced Compression Wavelet) is een gecomprimeerd bestandsformaat dat geoptimaliseerd is voor de opslag van satelliet- en luchtfoto's. Het is ontwikkeld door Earth Resource Mapping en nu eigendom van ERDAS, onderdeel van Intergraph.  +
ECW2 (Enhanced Compression Wavelet versie 2) is een gecomprimeerd bestandsformaat dat geoptimaliseerd is voor de opslag van satelliet- en luchtfoto's. Het is ontwikkeld door Earth Resource Mapping en nu eigendom van ERDAS, onderdeel van Intergraph.  +
ECW3 (Enhanced Compression Wavelet versie 3) is een gecomprimeerd bestandsformaat dat geoptimaliseerd is voor de opslag van satelliet- en luchtfoto's. Het is ontwikkeld door Earth Resource Mapping en nu eigendom van ERDAS, onderdeel van Intergraph.  +
Esri (Environmental Systems Research Institute ) is een internationale leverancier van geografisch informatiesysteem (GIS) software, web GIS en geodatabank applicaties. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Redlands , Californië .  +
Remote sensing, fotogrammetrische en GIS-gerelateerde applicatie.  +
De Erfgoedwet, voluit; Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed, is een Nederlandse wet gericht op de bescherming van (erfgoed) collecties van nationaal belang.  +
Esfenvaleraat (ISO-naam) is een insecticide.  +
EPSG Geodetic Parameter Dataset (ook EPSG-register ) is een openbaar register van ruimtelijke referentiesystemen , aardelipsoïden , coördinaattransformaties en gerelateerde meeteenheden . Elke entiteit krijgt een EPSG-code toegewezen tussen 1024-32767, samen met een standaard machineleesbare bekende tekst (WKT) -weergave . De dataset wordt actief onderhouden door de IOGP Geomatics Committee.  +
Het Europees Terrestrisch Referentiesysteem 1989 (ETRS89) is een Europees geodetisch coördinatensysteem vastgelegd in 1989 dat vast verbonden is aan het stabiele Europese deel van de Euraziatische Plaat.  +
De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) dateert van november 2007 en heeft als doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. In 2009 zijn de vereisten vanuit de richtlijn in de Waterwet opgenomen.  +
De Europese Unie (EU) is een uit 27 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland).  +
Door de EU (Richtlijn 2000/60/EG) dd 23 okt. 2000 vastgestelde richtlijn.  +
Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie.  +
Een Europese verordening is een wetgevend instrument van de Europese Unie. De verordening kent haar oorsprong in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.  +
Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen.  +
F
FME ( F eature M anipulation E ngine) van Safe Software ( safe.com ) is ETL-software (Extract Transform Load) voor GIS-gegevens. Als desktopapplicatie is het een van de vele gepatenteerde GIS-software- opties, hoewel FME zich richt op het opschonen, transformeren en converteren van kaartgegevens tussen formaten , en gaat het minder om visualisatie of bewerking.  +
Het Fivelingo peil was het referentiepeil, van het destijds aanwezige waterschap, ten opzichte van het Winschoterpeil. Het Fivelingo peil is 1,95m beneden het Winschoterpeil en daarmee -1,33m beneden Normaal Amsterdams Peil.  +
Het Friesche Veen (soms: Friese Veen of Friescheveen) is het Drentse deel van het Neerwold, waarvan het Groningse deel het Paterswoldsemeer is.  +
G
Global Navigation Satellite System is een Russisch satellietplaatsbepalingssysteem, vergelijkbaar met het Amerikaanse GPS, het Chinese BeiDou en het Europese Galileo.  +
De GNU General Public License of kortweg de GPL is een copyleftlicentie voor software, bedacht door Richard M. Stallman van GNU, die (in het kort) stelt dat je met de software mag doen wat je wilt, inclusief aanpassen en verkopen, mits je dat recht ook doorgeeft aan anderen en de auteur(s) van de software vermeldt.  +
Geografisch hulpbronnenanalyse ondersteuningssysteem (gewoonlijk GRASS GIS genoemd ) is een geografisch informatiesysteem (GIS) softwarepakket dat wordt gebruikt voor geospatiaal gegevensbeheer en analyse, beeldverwerking, het produceren van grafische afbeeldingen en kaarten, ruimtelijke en temporele modellering en visualisatie. Het kan raster- , topologische vector- , beeldverwerking- en grafische gegevens verwerken.  +
Galileo is het niet-militaire wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) dat gebouwd wordt door de Europese Unie (EU) in samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA.  +
In de regio Groningen is een initiatief ontstaan om allerlei gegevens op het gebied van wonen, duurzaamheid, energie en water samen te brengen in één gegevensknooppunt: het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG). Verschillende organisaties, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, brengen gegevens op één punt bijeen. GKG is een verbindingspunt, een vraagbaak en een basisvoorziening.  +
Knooppunt waar informatie van alle waterschappen geharmoniseerd beschikbaar wordt gesteld aan de ingeland.  +
Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer.  +
Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is het landbouwbeleid van de Europese Unie en bestaat sinds medio 1999 uit twee pijlers: de marktordening en de plattelandsontwikkeling.  +
General Packet Radio System, een dienst gebaseerd op GSM, welke het verstrekken van datapakketten over een internetverbinding mogelijk maakt.  +
Geopackage is een op SQLite gebaseerde internationale open standaard waarmee je geografische informatie kunt uitwisselen.  +
GeoCat biedt geavanceerde software en oplossingen, professionele ondersteuning en opleidingen voor het eenvoudig en efficiënt publiceren van geografische gegevens op internet.  +
GeoCat Bridge is een extensie voor ArcGIS Desktop en draait binnen ArcMap. Deze blogpost is bedoeld om meer in detail uit te leggen wat GeoCat Bridge doet. In het kort: met GeoCat Bridge kunt u de lagen van een ArcMap-kaartproject (MXD) naar GeoServer of MapServer publiceren als OGC Web Services ( WMS / WFS / WCS ) en de metagegevens van lagen publiceren naar de GeoNetwork- catalogus.  +
GeoCat Live biedt een solide Ruimtelijke Data Infrastructuur (SDI) om data op te slaan, te beschrijven, te ontdekken en te publiceren. Geocat Live is een complete SDI op een Software as a Service (SaaS) basis.  +
GeoCompressor is een zeer snelle beeldmateriaal- en puntenwolkcompressie applicatie die specifiek ontworpen is om het aanmaken van ECW, JPEG2000 en HPC formaten (puntenwolken) te vereenvoudigen.  +
Geography Markup Language (GML), ook bekend als ISO 19136, is een door het OGC opgestelde XML structuur voor de representatie van geografische (ruimtelijke en plaatsgebonden) informatie.  +
Wetenschap die het grondwater onderzoekt.  +
Het GeoNetwork opensource (GNOS) project is een gratis en open source (FOSS) catalogiseerapplicatie voor ruimtelijk gerefereerde bronnen. Het is een catalogus met locatiegerichte informatie.  +
Geonovum is een overheidsstichting die zich bezig houd met de ontwikkeling en beheer van de generieke geo-standaarden & geo-informatie infrastructuur, kennisontwikkeling en de ondersteuning van het GI-beraad.  +
In computers is GeoServer een open-source server geschreven in Java waarmee gebruikers georuimtelijke gegevens kunnen delen, verwerken en bewerken.  +
GeoWeb is een WebGIS-oplossing van Sweco en Esri Nederland en gebruikt geografische kaarten als basis.  +
Het getal van Froude (Fr) is de verhouding tussen de kracht ten gevolge van traagheid en de kracht ten gevolge van gravitatie.  +
Een wereldwijd systeem voor de bepaling van positie, tijd en snelheid bevattende een ruimte, grond en gebruikers segment  +
Een satelliet radio plaatsbepaling, navigatie en tijdbepaling systeem in beheer bij de Amerikaanse overheid  +
Google Chrome is een webbrowser ontwikkeld door Google.  +
H
Transport van hemelwater vanaf het perceel.  +
Transport van hemelwater vanaf het perceel.  +
De eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI.  +
Stichting van de gezamenlijke waterschappen gericht op samenwerking op het gebied van de informatievoorziening.  +
Hexagon AB is een wereldwijde technologiegroep met hoofdkantoor in Zweden.  +
HPC staat voor Hexagon Pointcloud en is een puntenwolk met een niet lossless compressie, maar uitermate geschikt om via Apollo Essentials te serveren.  +
Oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, van het Waterbesluit.  +
Human Machine Interface, oftewel een operator panel waarmee zaken bediend en gevisualiseerd kunnen worden.  +
Het Hunsigo peil was het referentiepeil, van het destijds aanwezige waterschap, ten opzichte van het Winschoterpeil. Het Hunsigo peil is 1,55m beneden het Winschoterpeil en daarmee -0,93m beneden Normaal Amsterdams Peil.  +
Geografisch informatie systeem van waterschap Hunze en Aa's. In deze registratie worden de legger- en beheerregister gegevens van het waterschap vastgelegd.  +
De HyDAMO Validatietool is in de basis een (online) webservice (validation as a service) waarmee databestanden kunnen worden gevalideerd.  +
HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een op SGML gebaseerde opmaaktaal voor de specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het wereldwijde web. Het is de standaard opmaaktaal voor webpagina's.  +
HTML5 (HyperText Markup Language 5) is de nieuwste, afgewerkte versie van de HTML-standaard. Deze nieuwe taal bevat de functionaliteit van zowel HTML als XHTML.  +
HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens.  +
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet).  +
I
Een bijzondere septische put (septictank) welke gebaseerd dient te zijn op het lozingenbesluit bodembescherming.  +
IBA, verwijdert met name zwevende stoffen.  +
IBA, verwijdert met name zwevende stoffen en stikstof.  +
IBA, verwijdert met name zwevende stoffen, stikstof en fosfaat.  +
De IJkdijk is een testfaciliteit waarin dijken, sensortechnologie voor dijken, en wetenschappelijke modellen voor dijken worden getest door een samenwerkingsverband van ongeveer vijftig bedrijven en een tiental overheidsorganen en kennisinstellingen.  +
Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect isgeassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde.  +
Richtlijnen voor kennisbibliotheken en objectbibliotheken  +
De Image Station software suite maakt digitale fotogrammetrische productie workflows mogelijk, bestaande uit projectcreatie, -oriëntatie en triangulatie van lucht en satellietfoto’s.  +
Image Station Automatic Elevations Extended (AX) is een subapplicatie binnen Imagestation waarmee van de gemaakte modellen puntenwolken (las) gegenereerd kunnen worden.  +
ImageStation Image Formatter is een applicatie van Hexagon voor het opnieuw formatteren van (luchtfoto) afbeeldingen voor gebruik in de ImageStation-omgeving zodat uit de overlap tussen de beelden puntenwolken gegenereerd kunnen worden.  +
Met Image Station Manager wordt het fotogrammetrisch project (blockfile) wat is aangemaakt in Erdas Image geschikt gemaakt om er puntenwolken uit te kunnen genereren, door van de overlappen van de foto's modellen te maken.  +
Overstortleiding van een sceptictank of een iba naar een primaire watergang of secundaire watergang.  +
Infor EAM is een onderhoudsbeheersysteem wat gebruikt wordt bij waterschap Hunze en Aa's.  +
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) omvat een samenhangend geheel van informatiesystemen, hardware en software, operating systemen van servers, de onderliggende technische datanetwerkinfrastructuur met datanetwerken en bijbehorende datanetwerkcomponenten, dataopslag in rekencentrum, computer- en technische ruimten met als doel het mogelijk maken of ondersteunen van de processen.  +
Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. IHW beheert de Aquo-standaard.  +
Het Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens.  +
Standaard voor de ruimtelijke ordening waarin de plannen, visies, besluiten e.d. met hun objecten zijn gedefinieerd.  +
Het Informatiemodel Water (IMWA) is dé Nederlandse standaard voor de uitwisseling van geografische gegevens in het waterbeheer.  +
Kernonderdelen van het informatiemodel Water.  +
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de biologische toetsingsmodule in Aquo-kit is binnen het IHW een informatiemodel voor Normen ontwikkeld: IMWA Normen. Dit model is grotendeels gebaseerd op het oude UM Aquo normen.  +
Het model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren.  +
Het Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen.  +
ISAC is de afkorting voor Information Systemworks and Analysis of Changes. Het is een oorspronkelijk uit Zweden afkomstige methode om informatiesystemen te ontwikkelingen en te ontwerpen. Bij deze methode wordt op basis van problemen en behoeften vanuit de organisatie gezocht naar oplossingen. Het gaat hierbij dus om een analyse, waarbij de gebruiker centraal staat.  +
INSPIRE is "een EU-initiatief om een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa tot stand te brengen die erop gericht is om ruimtelijke of geografische informatie toegankelijker en interoperabeler te maken voor een breed scala aan doeleinden ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling "  +
Een inlaat met vlotterunit is een water regulerend kunstwerk wat is in te zetten als volledig automatisch werkend inlaatwerk, waarbij het onderpand op peil wordt gehouden. Hierbij is geen stroomtoevoer nodig.  +
In het IMZ zijn doelen en zes maatregelpakketten voor het gebied beschreven.  +
Interferometrische synthetische apertuurradar, afgekort InSAR (of verouderd IfSAR ), is een radartechniek die wordt gebruikt in geodesie en teledetectie.  +
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen.  +
Het Internet-of-Things is een netwerk van slimme apparaten, sensoren en andere objecten die (vaak verbonden met het internet) gegevens verzamelen over hun omgeving, deze kunnen uitwisselen en op basis daarvan (semi-) autonome beslissingen of acties nemen die van invloed zijn op hun omgeving.  +
J
JPEG (Joint Photographic Experts Group) is een compressiemethode met verlies; JPEG-gecomprimeerde afbeeldingen worden meestal opgeslagen in de bestandsindeling JFIF (JPEG File Interchange Format). De bestandsnaamextensie JPEG / JFIF is JPG of JPEG .  +
JPEG 2000 is een compressiestandaard die zowel verliesvrije als verliesgevende opslag mogelijk maakt. De gebruikte compressiemethoden verschillen van die in standaard JFIF / JPEG; ze verbeteren de kwaliteit en compressieverhoudingen, maar vereisen ook meer rekenkracht om te verwerken.  +
De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica, synoniemen: Reynoutria japonica, Polygonum cuspidatum) is een plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). De plant komt oorspronkelijk uit Japan, maar doet het ook in streken elders op de wereld erg goed.  +
Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Java is een platformonafhankelijke taal die qua syntaxis grotendeels gebaseerd is op de (eveneens objectgeoriënteerde) programmeertaal C++. Java beschikt echter over een uitgebreidere klassenbibliotheek dan C++.  +
JSON of JavaScript Object Notation, is een gestandaardiseerd gegevensformaat. JSON maakt gebruik van voor de mens leesbare tekst in de vorm van data-objecten die bestaan uit een of meer attributen met bijbehorende waarden. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor uitwisseling van data tussen server en webapplicatie, als een alternatief voor XML.  +
De Johannes Kerkhovenpolder is een in de jaren 1875 en 1876 ingepolderd gebied van de Dollard, gelegen in de gemeente Eemsdelta in het noordoosten van de Nederlandse provincie Groningen. De dichtstbijzijnde plaats is Woldendorp. Tot 1990 behoorde de polder tot de gemeente Termunten.  +
K
KLIC (Kabels en Leidingen informatiecentrum) is een landelijke stichting van kabel- en leidingbeheerders. KLIC vervult een rol in de informatievoorziening en zet zich op andere wijze in ter voorkoming van schades door grondwerkzaamheden.  +
Van staatswege gehouden openbare registers van onroerende goederen binnen Nederland.  +
De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.  +
Een grondwaterlichaam waarop getoetst moet worden of er aan de KRW doelstellingen voldaan wordt.Een grondwaterlichaam is een afzonderlijke grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen.  +
Actie die genomen moeten worden om de doelstellingen van een KRW-waterlichaam te halen.  +
De kleinste hydrologische eenheid, gekenmerkt door uniform watertype, status en menselijke belasting, tevens basiseenheid van de gebiedscontext waarop de KRW-doelstellingen getoetst worden (Aquo). Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater. Bij stilstaand water gaat het om meren, kanalen, Sloten.  +
De kleinste hydrologische eenheid, gekenmerkt door uniform watertype, status en menselijke belasting, tevens basiseenheid van de gebiedscontext waarop de KRW-doelstellingen getoetst worden (Aquo). Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater. Bij stromend water gaat het om rivieren en beken.  +
Een oppervlaktewaterlichaam waarop getoetst moet worden of er aan de KRW doelstellingen voldaan wordt.  +
Een KRW-Oppervlaktewaterlichaam met een lijn als geometrische basisvorm.  +
Een KRW-Oppervlaktewaterlichaam met een vlak als geometrische basisvorm.  +
Een deel van of het gehele stroomgebieddistrict volgens een administratieve indeling voor de KRW.  +
Een oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam waarop getoetst moet worden of er aan de KRW doelstellingen voldaan wordt.  +
Het Kanaal Buinen-Schoonoord is een kanaal in de Nederlandse provincie Drenthe, dat bedoeld was om de verbinding te vormen tussen het Oranjekanaal en het Stadskanaal.  +
Keersluis Pekela is gelegen op de scheiding van het Pekel A en het Pekelderhoofddiep en beschermt het achterland van Pekela bij een hoogwater calamiteit.  +
De Kerstvloed was een stormvloed die optrad in de nacht van 24 op 25 december 1717 en grote gevolgen heeft gehad voor de getroffen gebieden aan de Noordzeekust.  +
Een klimaatwet is een wet die reeds in verschillende landen is aangenomen of waarvoor een voorstel bestaat in andere landen. Het doel is om doelstellingen vast te leggen om de klimaatverandering tegen te gaan. Er bestaat reeds een klimaatwet in onder andere Nederland, Zweden, Finland en Frankrijk.  +
Het Koning Willem-Alexanderkanaal of Veenkanaal is een vaarverbinding met een lengte van zes kilometer tussen het Scholtenskanaal bij Klazienaveen en de Bladderswijk bij Oranjedorp.  +
Een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren.  +
L
Het over een vijftal jaren gemiddelde der opgetreden laagste springlaagwaters van elke kalendermaand, waarbij per springtij twee opeenvolgende springlaagwaters worden beschouwd. Het laaglaagwaterspring van een station geldt voor een bepaald aangrenzend gebied als basis voor het reductievlak voor de zeekaarten.   +
Een laboratoriuminformatiebeheersysteem (LIMS), ook wel laboratoriuminformatiesysteem (LIS) of laboratoriumbeheersysteem (LMS) genoemd , is een op software gebaseerde oplossing met functies die de activiteiten van een modern laboratorium ondersteunen.  +
Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland is een Nederlandse ondernemers- en werkgeversorganisatie voor akkerbouwers en tuinbouwers.  +
Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruiker voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland.  +
Het Landelijk Grondwater Register bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem.  +
Legger van de primaire watergangen  +
Leiding 2 is een afwateringskanaal in de Nederlandse provincie Drenthe.  +
Informatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen.  +
Het Looner Diep is een van de bovenlopen van de Drentsche Aa in de Nederlandse provincie Drenthe.  +
M
MY-LEX Overheid® biedt geïntegreerd toegang tot al uw eigen databanken. Hierbij kunt u denken aan uw eigen, intern informatiesysteem, uw website en GEO-informatie. MY-LEX Overheid® beschikt bovendien als een standaard onderdeel over een groot aantal, voor de (decentrale) overheidsorganisaties belangrijke, openbare bronnen.  +
In het MT zitten de secretaris directeur, de afdelingshoofden, de controller en de bestuurskundige. Het MT vergadert om de week op dinsdagmorgen onder voorzitterschap van de secretaris-directeur.  +
Bestanden met de extensie .mxd zijn ArcMap-documentbestanden.  +
Plan van het waterschap dat inzicht geeft in de staat van de boezemkaden, waar en op welke wijze kadeverbetering moet worden opgepakt en hoeveel geld daarmee is gemoeid.  +
Tekeningen beheersysteem, add-on / module van Betagraphics.  +
Met het metamodel voor informatiemodellen (MIM) is een gemeenschappelijk vertrekpunt opgesteld voor het maken van informatiemodellen. Het model bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Bijzonder aan het model is dat de afspraken over meerdere bestuurslagen heen gaan.  +
MIPWA (Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer) is het consortium rond een eenduidig grondwatermodel voor Noord-Nederland. Het omvat de vier noordelijke provincies: Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel. MIPWA heeft tot doel een modelinstrument voor de deelnemende partijen beschikbaar te stellen en een werkwijze te faciliteren waarbij transparantie en reproduceerbaarheid kernwaarden zijn.  +
Microsoft Edge (codenaam "Spartan") is een webbrowser ontwikkeld door Microsoft en inbegrepen in Windows 10, Windows 10 Mobile en Xbox One.  +
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) was in Nederland het ministerie voor zaken betreffende huisvesting, de ruimtelijke ordening en het beheer van het milieu.  +
ModelBuilder is een applicatie in Arcgis om modellen te maken, te bewerken en te beheren.  +
Mozilla Firefox (kortweg Firefox) is een gratis, vrije en opensource-webbrowser ontwikkeld door het Mozilla-project en vrijwilligers. Firefox is gebaseerd op de Gecko-layout-engine uit het Mozilla-project. De naam is een Engelse bijnaam voor de rode of kleine panda.  +
Multimode kabel heeft een kern met een grote diameter die meerdere lichtmodi doorlaat. Dit betekent dat er meer soorten gegevens kunnen worden verzonden.  +
N
Daling van het NAP-vlak als gevolg van onderlinge bewegingen in de aardkorst.  +
Punt waarvan de hoogte ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP) bekend is en dat dient als referentiepunt voor de hoogtebepaling in het terrein.  +
Standaard voor codering en onderdelen.  +
vaste, weldoordachte werkwijze om een bepaald doel te bereiken - werkwijze, systeem  +
NEN 2660 is een NEN standaard met het doel om eenduidigheid te verschaffen over de (semantische) spelregels voor gegevensmodellen die de fysieke en ruimtelijke wereld van de gebouwde omgeving uitdrukken. Er zullen duidelijke kaders voor gegevensmodellen vastgesteld worden die toe te passen zijn in zowel het vastgoed- alsmede in de infrasector.  +
NEN 2660-1 gaat in op de conceptuele modellen, die de basis vormen voor toekomst vaste, aanpasbare en uitbreidbare informatiemodellen.  +
NEN 2660-2 gaat in op de praktische invulling, zijnde de configuratie, extensie en implementatie van de conceptuele modellen uit deel 1 in termen en concepten van Semantic Web en Linked Data. Daarbij vindt een uitwerking plaats van het top level model naar modellen die specifiek zijn voor de gebouwde omgeving.  +
NEN 3610, het Basismodel geo-informatie, beschrijft een geo-object als abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde.  +
Norm die door de Europese Commissie voor Normalisatie is geharmoniseerd.  +
Basismodel geo-informatie  +
Gereduceerde stikstofverbinding.  +
NLCS is dé CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector. Deze open standaard bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en vooral de bestandsopbouw van tekenwerk.  +