wateroverlast


Eigenschappen

Voorkeurslabelwateroverlast
DefinitieVerzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden ten gevolge van overvloedige neerslag en/of onvoldoende ontwatering.
Publieksvriendelijke toelichtingOverlast van water. Er is sprake van wateroverlast wanneer de schade zich beperkt tot materiele schade.
Toelichting op definitieOngemak dat je kunt hebben bij een overstroming of wanneer het heel hard regent of hagelt en het water niet meer kan wegstromen.

Wateroverlast is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water. Veel voorkomende vormen van wateroverlast zijn wateroverlast ten gevolge van regen en kwel (opkomend grondwater), maar ook overstromingen zijn een vorm van wateroverlast.

Wateroverlast als gevolg van regen.
Wateroverlast als gevolg van regen ontstaat vooral in steden en andere sterk bebouwde gebieden (zoals bedrijventerreinen). In stedelijke gebieden wordt water via de riolering afgevoerd en infiltreert niet in de bodem. Vaak is dat een gemengde riolering; afvalwater en regenwater samen. Het aanleggen van gescheiden riolering, met aparte verwerking van regenwater, neemt wel toe. Wanneer er veel neerslag valt kan het zijn dat het riool de hoeveelheid water niet aankan en daardoor overstroomt. Een riolering is nooit groot genoeg om de hevigste buien op te vangen, zoals die met popcornbuien en wolkbreuken. Daarom wordt gebruikgemaakt van de straat en andere bovengrondse ruimte om piekbuien kortstondig op te vangen. Dan loopt de straat dus vol. Veel erger is dat soms ook kelders onder water komen te staan. Als de gemengde riolering overstroomt, zal dit water ook afvalstoffen uit het riool bevatten. Dit is een gevaar voor de volksgezondheid in verband met de aanwezigheid van bacteriën, virussen en andere organismen. Een ander risico is de kans op letsel of verdrinking als putdeksels door het stromende water uit hun sponning gedrukt worden. ,br/>

Hoewel de brandweer vaak gealarmeerd wordt als er water op straat staat, kan ze er weinig tegen doen. De hoeveelheid water over het hele gebied is zo groot dat pompen weinig uithaalt. Meestal is de overlast binnen een uur na de regenval alweer grotendeels voorbij.

Technische oplossingen.
Riolering is niet berekend op piekbuien, dat zou veel te duur worden. Daarom bevatten rioolstelsels overstorten. Hevige buien kunnen zo toch afgevoerd worden zonder schade te veroorzaken in stedelijk gebied. Het met regenwater verdunde afvalwater wordt dan ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld grachten of singels). Als de overstortfrequentie hoog is ontstaat een (milieu)probleem, waarvoor gemeente en waterschap een oplossing moeten vinden. Om riooloverstortingen te voorkomen wordt tegenwoordig vaak een speciaal regenwaterriool aangelegd. Hierdoor komen het regenwater en huishoudelijk afvalwater niet meer samen in één rioolbuis terecht en kan regenwater makkelijker geloosd worden op het oppervlaktewater. Een andere mogelijkheid is aanleg van een bergbezinkvoorziening. Daar wordt bij hevige buien het afvalwater tijdelijk opgeslagen, en als ook die bak vol is, heeft de vervuiling kunnen bezinken zodat de milieubelasting beperkt blijft.

Een andere oplossing voor regenwateroverlast is het aanleggen van moderne infiltratievoorzieningen om het water versneld in de bodem te infiltreren. Wateroverlast als gevolg van grondwater.

In gebieden met een hoge grondwaterstand kan wateroverlast ontstaan wanneer er onvoldoende drainage is en het water in kruipruimtes of kelders terechtkomt. Een veelvoorkomend probleem is dat onder huizen spontaan kwel ontstaat. Dit is opkomend grondwater als gevolg van neerslag of stijging van het waterpeil in nabijgelegen oppervlaktewater. Kwel is moeilijk tegen te gaan, behalve met drainage en eventueel pompen.

In het kader van klimaatverandering verwacht het KNMI dat heviger regenbuien in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. Om het Nederlandse waterbeheer op orde te houden en goed voorbereid te zijn op toevoer van grote hoeveelheden water ondertekenden overheidspartijen in 2003 het Nationaal Bestuursakkoord Water.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-076d4071-1716-4dae-aff3-a5d02035b032, https://nl.wikipedia.org/wiki/Wateroverlast
Afbeelding vanHoosbui Veendam

Hoosbui, Veendam, wateroverlast.

10221604_wateroverlast.jpg

dsc02621-large.jpg

Wateroverlast-door-noodweer-in-Groningen.jpg
Wateroverlast.

bouwland staat bank

Bouwland staat blank.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wateroverlastBreder
wateroverlastBron van
wateroverlastGerelateerd
wateroverlastLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Droge Voeten 2050 (Begrip)Gerelateerdwateroverlast
natschade (Begrip)Gerelateerdwateroverlast
overstroming (Begrip)Gerelateerdwateroverlast
Rdf.jpg