beraad voor Geo-Informatie

Eigenschappen

Voorkeurslabelberaad voor Geo-Informatie
AfkortingGI-beraad
DefinitieHet GI-beraad doet aanbevelingen aan de minister van BZK, overige ministers en overheidsorganen over de strategische onderwerpen op het gebied van de geo-informatie in de publieke sector in Nederland.
SynoniemGI beraad, beraad voor geo-informatie
Toelichting op definitieOok stelt het beraad kaders voor de infrastructuur en voorwaarden voor ontsluiting, het stimuleren van gebruik en standaardisatie van de geo-informatie. Verder adviseert het GI-beraad de minister, overige ministers en overheidsorganen over mogelijke Nederlandse standpunten in internationaal verband en implementatie van Europese richtlijnen, die het onderwerp van geo-informatie in Nederland raken en over programma’s en projecten om de geo-informatie in Nederland te verbeteren.

Het GI-beraad bestaat voor meer dan de helft uit ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder resorterende instelling, dienst of bedrijf en die in verband met hun werkzaamheden in het GI-beraad zitting hebben. Jaarlijks brengt het GI-beraad een advies uit aan de minister over de strategische onderwerpen, die de komende jaren aan de orde zullen komen. Ook geeft het GI-beraad opdracht deze agenda uit te voeren.

Een groot deel van de tijd van het GI-beraad gaat naar het verkennen van ontwikkelingen en nagaan of en hoe de overheid daarop zou kunnen inspelen. Daarnaast heeft het GI-beraad ook een aantal afspraken bekrachtigd die daarmee voor alle GI-beraad deelnemers van kracht zijn. Deze vind je hieronder:

Het Raamwerk van geo-standaarden is vastgesteld als verplicht voor de GI-beraad deelnemers. De programmaraad van Geonovum stelt elke nieuwe versie van het raamwerk vast. Notitie Creative Commons, tenzij (vastgesteld 20 november 2014) stelt dat geodata van de overheid in principe altijd beschikbaar komt onder een creative commons licentie. Kwaliteitsbeleid Metadata (2014) met de minimale eisen waaraan metadata moeten voldoen om vindbaarheid van data te borgen. Zie ook de handleiding kwaliteit metadata (2016)

In het GI-beraad (7 juli 2016) is afgesproken dat Nederland de voor INSPIRE en e-reporting benodigde datasets beschikbaar gaat stellen.
Exacte overeenkomsthttps://www.geonovum.nl/themas/geo-beleid-wet-en-regelgeving, https://wetten.overheid.nl/BWBR0019936/2006-06-15

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beraad voor Geo-InformatieBron van
beraad voor Geo-InformatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg