faunabeheerplan


Eigenschappen

Voorkeurslabelfaunabeheerplan
DefinitiePlan dat maatregelen beschrijft ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren.
Toelichting op definitieFaunabeheerplannen hebben betrekking op drie zaken:
  • populatiebeheer: het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren.

De Wet natuurbescherming spreekt van een gezonde staat van instandhouding en van duurzaam beheer van in het wild levende dieren. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kunnen populaties in het wild levende dieren worden beperkt in hun omvang. Dit is bijvoorbeeld het geval als de populatie de draagkracht van het gebied waar de dieren zich in bevinden te boven gaat.

  • schadebestrijding: de bestrijding van schadeveroorzakende dieren.

Volgens de Wet natuurbescherming zijn passende en doeltreffende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren onderdeel van het faunabeheerplan. De bestrijding van schadeveroorzakende dieren wordt uitgevoerd in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.

  • jacht: de uitoefening van jacht.
De Wet natuurbescherming definieert jacht als het bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild, alsmede het doen van pogingen daartoe. Er is alleen sprake van jacht als dat één de volgende vijf wildsoorten betreft: fazant, wilde eend, houtduif, haas, en konijn. Alle andere faunasoorten zijn bij wet beschermd. Jacht mag uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe gemachtigde jachtaktehouders.
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.waterschaplimburg.nl/wl/nl/page/Id-c24eea3a-4885-42f3-aba4-1841ac383317, https://wbenetwerk-groningen.nl/faunabeheerplan/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
faunabeheerplanBreder
faunabeheerplanBron van
faunabeheerplanDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
muskusrattenbestrijding (Begrip)Brederfaunabeheerplan
Rdf.jpg