keurzone


Eigenschappen

Voorkeurslabelkeurzone
AfkortingGZN
DefinitieEen zone gelegen langs/op een oppervlaktewater/ waterkering met een juridische status die uit de keur voortvloeit.
Synoniemkeurzones, keurgrenzen, keurgrens, keurgebied, waterkeringzone, waterstaatkundige zonering
Toelichting op definitieOver het algemeen zijn keurzoneringen (virtueel) begrensde gebieden waarbinnen waterstaatswerken gelegen zijn waar een bepaald verbodsregime geldt. Het verbodsregime draagt hoofdzakelijk bij aan de bescherming en instandhouding van de waterstaatkundige functie van waterstaatswerken. Meestal worden op/rond een waterstaatswerk meerdere verbodsregimes gehanteerd en dus ook meerdere zoneringen.

Voor een goed functioneren van de waterkering kan niet worden volstaan met beheer van het dijklichaam als zodanig. Via de keur wordt door het Waterschap in een breder gebied zeggenschap verkregen.

In deze keurzone worden onderscheiden:

  • de kernzone (vroeger waterkeringszone geheten)
  • de beschermingszone
  • de buitenbeschermingszone.
De breedte van de invloedszone is met name afhankelijk van de bodemgesteldheid bij de primaire waterkering en derhalve - soms sterk - variabel. Met name ten behoeve van de duidelijk­heid naar de burger is het echter wenselijk dat een zoveel mogelijk vaste keurbegrenzing ten opzichte van de primaire waterkering wordt gehanteerd (minimaal de omhullende van de invloedszone). Voor de breedte van de buitenbeschermingszone geldt geen vaste maat, de breedte wordt meestal lokaal vastge­steld. Op deze wijze ontstaat een situatie als in figuur 3 aangegeven.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-71f78c27-959e-412c-99c9-daaec50853d6, https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/technische-leidraden/zoeken-technische/@192651/begripsbepalingen-beoordelingsprofiel/
Afbeelding vandijkvak begrenzing keur- en invloedszone
Bovenaanzicht van een dijkvak met de begrenzing van keur- en invloedszone.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
keurzoneBreder
keurzoneBron van
keurzoneGerelateerd
keurzoneLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheersgebied (Begrip)Gerelateerdkeurzone
Rdf.jpg