algemeen bestuur van het waterschap

Eigenschappen

Voorkeurslabelalgemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.
AfkortingABHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.
DefinitieHet algemeen bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieënEen groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen. belanghebbendenDe geïnteresseerde partijen, ofwel zij die een belang hebben in een water management aangelegenheid waarbij de interesse is gelegen in ofwel de exploitatie of in de bescherming van de hulpbron.Er wordt door de waterschappen een aantal categorieën van belanghebbenden onderscheiden: 1. ingezetenen: ‘zij die hun werkelijke woonplaats hebben in het beheersgebied van het waterschap’; 2. gebouwd: ‘de zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken’, veelal huizenbezitters; 3. ongebouwd: ‘de zakelijk gerechtigden tot ongebouwde onroerende zaken’, veelal agrariërs; 4. bedrijfsgebouwd: ‘zij die op grond van een zakelijk of persoonlijk recht gebouwde zaken in gebruikt hebben als bedrijfsruimte’; 5. pachters: ‘gebruikers van ongebouwde onroerende zaken met een door de Grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst., zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerdersPubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk. van natuurterreinen.
SynoniemabHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen., algemeen bestuurHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.
Toelichting op definitieHet algemeen bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. stelt het beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen. van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. dat beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen. goedZaak of vermogensrecht uitvoert. De vergaderingen van het algemeen bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. zijn openbaar.

De leden van het algemeen bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. worden om de 4 jaar gekozen via de waterschapsverkiezingen. Het aantal bestuursleden is afhankelijk van de grootte van het waterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd.. De provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. bepaalt dit aantal. De rechtspositie van een algemeen bestuurslid vindt u op de website Politiekeambtsdragers.nl.

Het algemeen bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. van waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. heeft 23 zetels, verdeeld over verschillende fracties.
Voorbeeldhttps://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/06/Water-besturen-2019.pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30284&type=term, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waterschappen/bestuur-van-een-waterschap
Afbeelding vanbestuur waterschap
Het algemeen bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. en het dagelijksbestuur van het waterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
algemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.Breder
  • bestuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
algemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.Deel van
  • waterschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.Gerelateerd
  • belang-betaling-zeggenschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
belang-betaling-zeggenschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederalgemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.
beleid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdalgemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.
bestuurder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdalgemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.
Rdf.jpg