Norm Geparametriseerd Profiel Waarde

ArchiMate-element Norm Geparametriseerd Profiel Waarde
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-f11ef191-c662-9025-ff99-8859983d2e5e
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : Norm Geparametriseerd Profiel Waarde
ArchiMate-views  : 
Relaties  :