RxrxM00FC02C30000B63A00000000S_BusinessProcess_rxM00FC02C30000B7E200000000S_BusinessProcess_Composition

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > CompositionRelationships > RxrxM00FC02C30000B63A00000000S_BusinessProcess_rxM00FC02C30000B7E200000000S_BusinessProcess_Composition
ArchiMate-relatie RxrxM00FC02C30000B63A00000000S_BusinessProcess_rxM00FC02C30000B7E200000000S_BusinessProcess_Composition
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : Id-e6fb2b4b-3904-a07a-a1f3-66ce0265d3ae
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Vanaf  : Beheren Registratie Waterkeringen (BusinessProcess)
Naar  : Inwinnen (BusinessProcess)
ArchiMate-views  :