aquatisch ecosysteem

Eigenschappen

Voorkeurslabelaquatisch ecosysteemEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water.
DefinitieEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismenLevend biologisch wezen. en abiotischeBehorende tot de niet-levende natuur. elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. in een bepaald waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
Synoniemaquatische ecosystemenEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water.
Toelichting op definitieEcologische normenAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.. Deeladvies III: beschrijving van de parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. Gezondheidsraad, RapportManagementproduct waarmee een momentopname wordt verstrekt van de status van bepaalde aspecten van het project. no. 89/21, Den Haag, 1989. Een aquatisch ecosysteemEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water. is een ecosysteemVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen. in een waterlichaamEen oppervlaktewaterlichaam en/of grondwaterlichaam.. Gemeenschappen van organismenLevend biologisch wezen. die van elkaar en van hun omgeving afhankelijk zijn, leven in aquatische ecosystemenEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water.. De twee belangrijkste soorten aquatische ecosystemenEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water. zijn mariene ecosystemenVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen. en zoetwaterecosystemen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-25269336-2cdd-40fb-8a14-c40f49899b79, https://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ecosystem
Afbeelding vanAquatisch+ecosysteem.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aquatisch ecosysteemEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water.Breder
  • ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aquatisch ecosysteemEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aquatisch ecosysteemEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water.Gerelateerd
  • aquatisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aquatisch ecosysteemEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aquatisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdaquatisch ecosysteemEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water.
Rdf.jpg