AP005-Applicatie(sub)functies

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > AP005-Applicatie(sub)functies
AP005-Applicatie(sub)functies
Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationFunction) Aanleveren van informatie Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationFunction) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren van processen Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van processen (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen Functionaliteit voor het monitoren en loggen van procesuitvoering (ApplicationFunction) Monitoren en loggen van procesuitvoering Functionaliteit voor het uitvoeren van instanties van gedefinieerde processen.Dit betreft zowel functionaliteit voor het automatisch uitvoeren van bepaalde processtappen als het routeren van taken in het proces langs de diverse betrokken medewerkers. (ApplicationFunction) Uitvoeren processen Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd. (ApplicationFunction) Aanvragen van producten en diensten Functionaliteit voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevesting na indiening. (ApplicationFunction) Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestig- ing Functionaliteit voor het ondersteunen van een intelligente vraag-antwoord dialoog waarin alle benodigde gegevens voor het kunnen aanvragen van een product of dienst worden verzameld. Met intelligent wordt bedoeld dat de getoonde vragen dynamisch worden getoond op basis van eerder ingevulde of reeds beschikbare informatie. (ApplicationFunction) Ondersteunen van vraag- antwoord dialoog Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld het toetsen van een nieuwe aanvraag aan de indieningsvoorwaarden. (ApplicationFunction) Toetsen van voorwaarden Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationFunction) Afrekenen van producten en diensten Functionaliteit voor het offline betalen van producten en diensten. (ApplicationFunction) Offline betalen van producten en diensten Functionaliteit voor het online betalen van producten en diensten. (ApplicationFunction) Online betalen van producten en diensten Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Archiveren van informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren van gearchiveerde informatieobjecten. Hieronder valt functionaliteit voor het tonen van overzichten, functionaliteit voor waardering en selectie, opschoning en vernietiging. De daadwerkelijke opslag van documenten en dossiers vindt plaats via de gedeelde generieke functie 'Duurzaam opslaan en ontsluiten van informatieobjecten '. (ApplicationFunction) Beheren gearchiveerde informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren van de administratie van (de opslag van) informatieobjecten en hun metagegevens. Omvat ook het leveren van managementinfo en het aanpassen van bewaartermijnen. (ApplicationFunction) Documenteren van beheer van informatieobjecten Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationFunction) Tonen en zoeken van informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens ApplicationFunction Beheer van watersysteem ApplicationFunction Beheer en onderhoud van watergangen ApplicationFunction Beheer en onderhoud van kunstwerken ApplicationFunction Beheer van waterkering ApplicationFunction Beheer en onderhoud van keringen ApplicationFunction Beheer en onderhoud van kunstwerken ApplicationFunction Beheer van afvalwatersystee- m ApplicationFunction Beheer en onderhoud van zuiveringen ApplicationFunction Beheer en onderhoud van leidingen ApplicationFunction Beheer en onderhoud van installaties Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin. (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van grond- eigendommen Functionaliteit waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap. (ApplicationFunction) Beheren van afspraken Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening planvorming, waterbeheerprogramma, peilbesluiten, projectbesluiten en overige ruimtelijke visies. (ApplicationFunction) Beheren van ruimtelijke plannen Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken (ApplicationFunction) Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken Functionaliteit voor het genereren van berichten met betrekking tot afspraken naar klanten (burgers of bedrijven). (ApplicationFunction) Genereren van berichten mbt afspraken Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationFunction) Beheren van documenten Functionaliteit voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument. (ApplicationFunction) Aanmaken van documenten Functionaliteit voor het aanmaken en beheren van templates op basis waarvan documenten gegenereerd worden (ApplicationFunction) Maken en beheren templates Functionaliteit voor het toevoegen van metadata aan documenten. Bijvoorbeeld auteur, aanmaakdatum of onderwerp. (ApplicationFunction) Metadateren documenten Functionaliteit voor het ondersteunen van versie- en wijzigingsbeheer op documenten. Hieronder valt functionaliteit als versioning en check-in en check-out (locking). (ApplicationFunction) Ondersteunen van versiebeheer Functionaliteit voor het tonen van opgeslagen documenten op basis van zoekparameters en functionaliteit voor het bijwerken van deze documenten of de bijbehorende metadata. Voor het bewerken zelf zal meestal gebruik worden gemaakt van een KA-systeem. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken van documenten Functionaliteit voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationFunction) Beheren van eformulieren Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap. (ApplicationFunction) Beheren van klantcontacten Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten. (ApplicationFunction) Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten Functionaliteit voor het onderhouden van relaties (klanten, leveranciers, etc.). (ApplicationFunction) Onderhouden van relaties Functionaliteit voor het toevoegen of relateren van klantcontacten aan een specifieke zaak waarop dit klantcontact betrekking heeft. (ApplicationFunction) Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationFunction) Beheren van managementinfor- matie Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld door grote hoeveelheden data te doorzoeken op verbanden of signalen. (ApplicationFunction) Analyseren van gegevens Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens (ApplicationFunction) Analyseren van geo-gegevens Functionaliteit voor het integreren/relateren van gegevens die zijn verzameld uit de diverse bronsystemen. (ApplicationFunction) Integreren van gegevens Functionaliteit voor het definiëren en tonen van rapportages op basis van de beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Maken en tonen van rapportages Het visualiseren van (big) data analyses in rapportages, dashboards, scorecards, grafieken, etc. ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van data analyses Het visualiseren van gegevens op kaarten al dan niet aangevuld met andere datasoorten ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van geografische data Het visualiseren van gegevens op kaarten al dan niet aangevuld met andere datasoorten ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van profiel data Functionaliteit voor het tonen van standaard selecties op basis van de ingezamelde en geïntegreerde brondata. (ApplicationFunction) Tonen van standaard selecties Functionaliteit van het maken en tonen van trendanalyses op de ontwikkeling van dataset's in de tijd. (ApplicationFunction) Maken en tonen van trendanalyses Het ophalen van data uit een of meer bronnen, het volgens regels omzetten of combineren daarvan en het wegschrijven op een andere plaats. Bijvoorbeeld om verschillende soorten gegevens in te lezen in het gegevensmagazijn voor rapportage en analyse. (ApplicationFunction) Verwerven en transformeren van data Functionaliteit voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationFunction) Beheren van processen Functionaliteit voor het analyseren en evalueren van het verloop van (groepen) processen. (ApplicationFunction) Analyseren processen Functionaliteit voor het definiëren (aanmaken en configureren) van bedrijfsprocessen. (ApplicationFunction) Definiëren processen Functionaliteit voor het monitoren van de status van de diverse lopende processen. Onder andere om inzicht te krijgen in de lopende en afgesloten processen, de status van de lopende processen en de processen die uit de planning dreigen te gaan lopen. (ApplicationFunction) Monitoren processen Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door het waterschap worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, waterbeheerprogramma, melding, educatie. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationFunction) Beheren van producten en diensten Functionaliteit voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationFunction) Beheren van webcontent Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen. (ApplicationFunction) Beheren van zaken Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer). (ApplicationFunction) Aanmaken zaak Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden. (ApplicationFunction) Agenderen van zaken Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status. (ApplicationFunction) Monitoren zaken Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status. (ApplicationFunction) Ondersteunen zaakafhandeling Functionaliteit voor het relateren van contactmomenten aan zaken (ApplicationFunction) Relateren van contactmomenten aan zaken Functionaliteit voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken zaakdocumenten Functionaliteit voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken zaakgegevens Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners (ApplicationFunction) Uitwisselen van berichten met ketenpartners Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Beschikbaarstelle- n van informatieobjecten Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download. (ApplicationFunction) Beschikbaarstelle- n van informatieobjecten Functionaliteit voor het online beschikbaarstellen informatieobjecten. (ApplicationFunction) Online beschikbaarstelle- n informatieobjecten Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationFunction) Tonen en zoeken van informatieobjecten Functionaliteit om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming. Bijvoorbeeld raadsbesluiten, notulen, agenda's van de Algemene raadsvergaderingen, etc. Informatie is beschikbaar in de vorm van tekst, beeld en geluid. (ApplicationFunction) Besluitvormingspr- oces transparantie Functionaliteit voor het kunnen raadplegen en krijgen van inzicht in politieke data. Bijvoorbeeld via het opvragen van een video- of audioverslag van een vergadering en het kunnen doorzoeken op bijvoorbeeld agendapunten, sprekers en partijen of het kunnen inzien van het stemgedrag van de raad of individuele raadsleden. (ApplicationFunction) Politieke data- analyse Functionaliteit voor het live uitzenden van vergaderingen. (ApplicationFunction) Uitzenden van vergaderingen Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationFunction) Digitaal ondertekenen documenten Functionaliteit voor het digitaliseren van papieren documenten. Functionaliteit om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationFunction) Digitaliseren van documenten Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die voor de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Configuren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden. (ApplicationFunction) Configureren distributieregels Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het distribueren van gegevens naar afnemers. (ApplicationFunction) Distribueren van gegevens Functionaliteit voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van intern gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO). (ApplicationFunction) Inwinnen van gegevens Functionaliteit voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers. (ApplicationFunction) Synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten van informatieobjecten Functionaliteit voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. Een duurzaam archiefformaat is bijv. PDF/A. (ApplicationFunction) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. Bijv. het opslaan of ontsluiten van een tekst-, foto- of videobestand. (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten. Metadata zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is de standaard voor metadatering voor decentrale overheden waarmee toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden wordt bevorderd. (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten Functionaliteit voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationFunction) Valideren van informatieobjecten Functionaliteit voor het verwijderen van informatieobjecten. Een informatieobject uit een dossier waarin het was opgenomen worden verwijderd en (als het in geen enkel dossier meer is opgenomen) eventueel worden vernietigd. Plaatsgevonden verwijdering/vernietiging wordt met metagegevens gedocumenteerd. (ApplicationFunction) Verwijderen/verni- etigen van informatieobjecten ApplicationFunction Extraheren, Transleren en Laden van gegevens Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationFunction) Formateren en routeren van procesoutput Functionaliteit voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen. Bijvoorbeeld het opmaken van een bericht dat geschikt is voor verzending via de Berichtenbox of het opmaken van een brief die geprint kan worden. (ApplicationFunction) Opmaken van procesoutput Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar de berichtenbox (inwoners en ondernemers). (ApplicationFunction) Routeren van procesoutput naar berichtenbox (inwoners en ondernemers) Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar e-mailserver. (ApplicationFunction) Routeren van procesoutput naar e-mail Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar een printer tbv. verzending per post (ApplicationFunction) Routeren van procesoutput naar printer Functionaliteit voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationFunction) Geleiden van klanten Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie (ApplicationFunction) Beantwoorden van zoekvragen Functionaliteit voor het genereren van documenten (ApplicationFunction) Genereren van documenten Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar interne afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangs en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor de generieke ontvangst en verwerking van notificaties van derden, bijvoorbeeld bronhouders, sectorale of landelijke knooppunten, landelijke bouwstenen of commerciële organisaties. (ApplicationFunction) Ontvangen van notificaties Functionaliteit voor het distribueren van notificaties naar relevante afnemers. (ApplicationFunction) Routeren van notificaties Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering. Bijvoorbeeld door klanten bij het verlaten van het waterschapshuis via een touchpanel te laten scoren hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening. (ApplicationFunction) Klanttevredenhei- dsmeting en analyse Functionaliteit voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationFunction) Maken van afspraken Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners en bedrijven. Via burgerparticipatie worden bewoners uit het gebied samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerparticipatie Functionaliteit voor het vragen van input voor op te stellen beleid. (ApplicationFunction) Input vragen voor beleid Functionaliteit voor het ondersteunen van bugerinitiatieven. Bijvoorbeeld het via een website bekend maken van bestaande burgerinitiatieven en het daarop kunnen stemmen, reageren en bijdragen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerinitiatieven Functionaliteit voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquetes (ApplicationFunction) Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. Bij digitaal samenwerken kunnen zowel ambtenaren als niet-ambtenaren betrokken zijn. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van factuur en declaratieindiening Functionaliteit voor het ondersteunen van handhaving op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving Functionaliteit voor het ondersteunen van toezicht op naleving van regels (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen Waterwet en Keur (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverleni- ng Functionaliteit voor het maken van ontwerpen ten behoeve van de inrichting van de ruimte, zoals inrichting, (ApplicationFunction) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen Functionaliteit voor het doen meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WIBON en het verwerken van gegevens daarvan (ApplicationFunction) Ondersteunen van grondroeren en KLIC- meldingen Functionaliteit voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (ApplicationFunction) Maken van bestekken Functionaliteit voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten (manier, wijze van aanvraag). (ApplicationFunction) Publiceren producten en diensten Functionaliteit voor het vertalen van een bepaalde klantbehoefte naar een specifieke productvraag en bijbehorende eisen. Bijvoorbeeld een zoekveld dat leidt naar de top3 meest relevante producten of diensten op basis van een zoekterm. (ApplicationFunction) Vertalen behoefte naar productvraag Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van basisgegevens Functionaliteit voor het ontsluiten van gegevens (ApplicationFunction) Delen van basisgegevens Functionaliteit voor het registreren van gegevens (ApplicationFunction) Registreren van basisgegevens Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten. (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten ApplicationFunction Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten ApplicationFunction Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers ApplicationFunction Versiebeheer van documenten ApplicationFunction Anonimiseren van documenten Functionaliteit voor het registreren en delen van tekeningen. (ApplicationFunction) Registreren en delen van tekeningen Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van tekeningen (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van tekeningen Functionaliteit voor het ondersteunen van versiebeheer van tekeningen (ApplicationFunction) Versiebeheer van tekeningen Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van basis- en kerngegevens Deze functionaliteit registreert en deelt de beschrijving over beschikbare basis- en kerngegevens. Het component helpt om inzicht en overzicht te houden over welke gegevens er beschikbaar zijn en de onderlinge relaties tussen de gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevensbeschrij- vingen Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Functionaliteit van het naar andere applicaties (en de gebruikerstoepassing) ontsluiten van ingezamelde en opgeslagen gegevenssets, bijvoorbeeld tbv. het genereren van managementinformatie. (ApplicationFunction) Delen van gegevenssets Functionaliteit voor het inzamelen en in een gewenst formaat transformeren van gegevens uit diverse bronsystemen. (ApplicationFunction) Inzamelen en transformeren van gegevens Functionaliteit voor het opslaan van de ingezamelde gegevenssets. (ApplicationFunction) Opslaan van gegevenssets Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van identiteiten van subjecten (Identity Management) (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten van identiteiten van subjecten (Identity Management) Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van toegangsrechten en regels (autorisatie en access management) (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten van toegangsrechten en regels (autorisatie en access management) Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationFunction) Registreren en delen van kerngegevens Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens. (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergege- vens Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van meetpuntgegevens. (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van meetpunten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens Functionaliteit voor het configureren van de informatiesystemen die logrecords mogen aanmaken. (ApplicationFunction) Configureren van loggingbronnen Functionaliteit voor het ontsluiten van aangemaakte logrecords naar geautoriseerde gebruikers. (ApplicationFunction) Delen loggegevens Functionaliteit voor het aanmaken van een logrecord door een geautoriseerd informatiesysteem (ApplicationFunction) Registreren loggegevens Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services Deze functionaliteit registreert en ontsluit metagegevens over beschikbare services (bijv. aanroepadres, parameters, functies). Het component helpt om overzicht te houden over welke services, in welke vorm, aanwezig zijn en kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van hoe geavanceerd het systeem is biedt het ontwikkelaars en applicaties mogelijkheden om aan de hand van beschikbare services te kunnen gebruiken. (ApplicationFunction) Registreren en delen van servicebeschrijvin- gen Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit interne kern- en procesregistraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van terugmeldingen Functionaliteit voor het aanmaken van een terugmelding door geautoriseerde gebruikers (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding Functionaliteit voor het configureren van de bronsystemen die terugmeldingen kunnen ontvangen. Onderdeel van de configuratie is de wijze waarop terugmeldingen gerouteerd kunnen worden naar de bronhouder (Webservice, mail, ...) (ApplicationFunction) Configureren bronhouders Functionaliteit voor het routeren van terugmeldingen over gerede twijfel aan de juistheid van gegevens naar de betreffende bronhouder. (ApplicationFunction) Routeren van terugmelding naar bronhouder Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaaktypen Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens, zaaktypen en documenten. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van het waterschap (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken). (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaken Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens. (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken Functionaliteit voor het configureren van zaken op basis van een zaaktype. Nieuwe zaken worden op basis van de inhoud van het bijbehorende zaaktype voorzien van mijlpalen, resultaattypen, doorlooptijden etc. (ApplicationFunction) Automatisch configureren van zaken Functionaliteit voor het genereren en uitgeven van unieke zaakaanduidingen (ApplicationFunction) Genereren unieke zaakaanduidingen Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationFunction) Routeren en transformeren van berichten Functionaliteit voor het beveiligen van het berichtenverkeer (ApplicationFunction) Beveiligen van berichtenverkeer Functionaliteit voor het loggen van het berichtenverkeer (ApplicationFunction) Loggen van berichtenverkeer Functionaliteit voor het monitoren van het berichtenverkeer (ApplicationFunction) Monitoren van berichtenverkeer Functionaliteit voor het ontvangen van berichten (ApplicationFunction) Ontvangen van berichten Functionaliteit voor het orkestreren van berichten (ApplicationFunction) Orkestreren van berichten Functionaliteit voor het routeren van ontvangen berichten naar de geconfigureerde endpoints (de ontvanger) (ApplicationFunction) Routeren van berichten Functionaliteit voor het transformeren van berichten (ApplicationFunction) Transformeren van berichten Functionaliteit waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Functionaliteit voor het beheren van persoonlijke voorkeuren (ApplicationFunction) Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren Functionaliteit om gegevens te tonen over plaatsgevonden registratie en gebruik van vastgelegde gegevens (ApplicationFunction) Tonen persoonsgegeven- s gebruik Functionaliteit voor het tonen van berichten vanuit de gemeente. Bij voorkeur zoals geboden door de berichtenbox burgers of bedrijven. (ApplicationFunction) Tonen berichten Functionaliteit voor het aan een bedrijf tonen van de over hem vastgelegde gegevens en functionaliteit voor het corrigeren en actualiseren hiervan. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken mijn gegevens (bedrijf) Functionaliteit voor het aan een burger tonen van de over hem vastgelegde gegevens en functionaliteit voor het corrigeren en actualiseren hiervan. Bij voorkeur via Mijnoverheid.nl. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken mijn gegevens (burger) Functionaliteit voor het aan burgers en bedrijven tonen van een overzicht van alle lopende en afgesloten zaken waarin hij betrokken is, alsmede de status en andere relevante gegevens over deze zaken. Voor burgers bij voorkeur via Mijnoverheid lopende zaken. (ApplicationFunction) Tonen lopende & afgesloten zaken Functionaliteit waarmee ingelanden de onderhoudsplicht van een watergang kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. Ingelanden kunnen digitaal de gegevens omtrent onderhoud van een watergang waarvoor hij/zij onderhoudsplichtig is inzien. (ApplicationFunction) Tonen onderhoudsplicht watergangen Functionaliteit voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationFunction) Tonen van (web)content Functionaliteit voor het aan inwoners of andere belangstellenden presenteren van allerhande (niet nader gespecificeerde) content. (ApplicationFunction) Publiceren algemene content Functionaliteit voor het aan belangstellenden presenteren van nieuwsberichten en blogs door en/of over de gemeente. (ApplicationFunction) Publiceren nieuwsberichten en blogs Functionaliteit voor het publiceren van officiële gemeentelijke bekendmakingen. (ApplicationFunction) Publiceren van bekendmakingen Functionaliteit voor het aan inwoners of andere belangstellenden tonen van evenementen (kalender) in de gemeente. (ApplicationFunction) Publiceren van evenementen Functionaliteit voor het publiceren van regelgeving, bijvoorbeeld verordening (ApplicationFunction) Publiceren van regelgeving Functionaliteit voor het publiceren van vraag-antwoord combinaties. Bijvoorbeeld een set met veelgestelde vragen voor publicatie op de website. (ApplicationFunction) Publiceren van vraag- antwoordcombina- ties Functionaliteit voor het transformeren en integreren van gegevens. (ApplicationFunction) Transformeren en integreren van linked gegevens Functionaliteit voor het modelleren van gegevens. (ApplicationFunction) Modelleren van gegevens Functionaliteit voor het monitoren van gegevens (ApplicationFunction) Monitoren van gegevens Functionaliteit voor het beveiligen van gegevens (ApplicationFunction) Beveiligen van gegevens Functionaliteit voor het loggen van gegevensgebruik (ApplicationFunction) Loggen van gegevensgebruik Functionaliteit voor het integreren van gegevenssets. (ApplicationFunction) Integreren van gegevens Functionaliteit voor het transformeren van gegevens (ApplicationFunction) Transformeren van gegevens Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare gegevens te duiden. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van open data is te vinden op http://data.overheid.nl (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Functionaliteit voor het ontsluiten van open data. (ApplicationFunction) Delen van open data Functionaliteit voor het inwinnen en verzamelen van open data uit verschillende bronnen. (ApplicationFunction) Inwinnen van open data Functionaliteit voor het desgewenst transformeren van ingewonnen open data (ApplicationFunction) Transformeren van open data Functionaliteit waarmee open informatie worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Tonen van open informatie Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download. (ApplicationFunction) Beschikbaarstelle- n van informatieproduct- en Functionaliteit voor het online beschikbaarstellen informatieobjecten. (ApplicationFunction) Online beschikbaarstelle- n informatieproduct- en Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationFunction) Tonen en zoeken van informatieproduct- en Functionaliteit voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang ApplicationFunction Verlenen toegang tot locaties, gebouwen en ruimtes Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationFunction) Ondersteunen van baliedienstverleni- ng Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. Bijv. het bijhouden van modellen waarin, met behulp van architectuurelementen zoals functies, services en componenten, de huidige of gewenste situatie wordt beschreven. (ApplicationFunction) Beheren van architectuurmodel- len Component voor het ondersteunen tijdens calamiteitensituaties (ApplicationFunction) Ondersteunen calamiteitenzorg ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. (ApplicationFunction) Archiveren van vergadering en besluiten Functionaliteit voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar (ApplicationFunction) Opstellen en distribueren van agenda en stukken Functionaliteit voor het (digitaal) verslagleggen van tekst, beeld en geluid. (ApplicationFunction) Vastleggen van vergaderingen en besluiten Functionaliteit om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationFunction) Voorbereidingspr- oces bestuurlijke besluiten Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationFunction) Beheren en implementeren van beveiligingsmaatr- egelen Functionaliteit voor het afhandelen van bezwaren en beroepen (ApplicationFunction) Ondersteunen van bezwaar- en beroep Functionaliteit voor het beheren van gegevens over (water)bodemsamenstelling. (ApplicationFunction) Beheren van (water)bodem en grondstromen ApplicationFunction Ondersteunen van contracten- en SLA beheer Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. Bij facilitaire middelen kan het gaan om gebouwgebonden voorzieningen zoals ruimtes of parkeerplaatsen, maar ook om middelen waarbij veiligheidsapsecten van belang zijn zoals pasjes of sleutels voor toegang tot gebouwen of ruimtes. (ApplicationFunction) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationFunction) Ondersteunen helpdeskwerkzaa- mheden Functionaliteit voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen van IT- objectenbeheer Functionaliteit om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van inkoop en contractmanage- ment Functionaliteit voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers. (ApplicationFunction) Publiceren van informatie voor medewerkers Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kantoorautomatis- ering Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statistische informatie aan te kunnen leveren aan het waterschap (ApplicationFunction) Aanleveren van statistische informatie Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om verantwoordingsinformatie aan te leveren. (ApplicationFunction) Aanleveren van verantwoordingsi- nformatie Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om statusinformatie en andere informatie mbt. lopende zaken bij te kunnen werken. (ApplicationFunction) Aanleveren van zaakinformatie Functionaliteit waarmee een ketenpartner zich kan authentiseren bij het portaal (ApplicationFunction) Authenticeren ketenpartner Functionaliteit voor het aannemen, behandelen en terugmelden van klachten en meldingen Klachten en meldingen kunnen afkomstig zijn van inwoners, bedrijven of medewerkers. (ApplicationFunction) Beheren van klachten en meldingen Functionaliteit voor het beheren van medewerkers (ApplicationFunction) Ondersteunen van personeelsmanag- ement Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van planning en control ApplicationFunction Beheren van procesautomatise- ring Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten, programma's of portfolio. (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationFunction) Ondersteunen van salarisadministrat- ie en verwerking Functionaliteit voor het aan bezoekers van de website beschikbaar stellen van relevante social media feeds. Dit kunnen eigen (waterschap of bestuur,..) feeds zijn, maar ook een selectie van andere interessante feeds behoort tot de mogelijkheden. (ApplicationFunction) Publiceren social media feeds Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende grondlagen) (ApplicationFunction) Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationFunction) Ondersteunen van tijdregistratie Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. Naast het generieke functionaliteit voor het beheren van risico's is er specifieke functionaliteit voor (extra) informatiebeveiliging en de relatie met partners in het veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's Functionaliteit voor het publiceren van officiële waterschaps bekendmakingen. (ApplicationFunction) Publiceren van bekendmakingen Functionaliteit voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van verkiezingen Functionaliteit voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationFunction) Ondersteunen van vooraadbeheer Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie (ApplicationFunction) Beantwoorden van zoekvragen ApplicationFunction Registreren en delen van tijd- en meetreeksen ApplicationFunction Registreren van tijd- en meetreeksen ApplicationFunction Valideren van tijd- en meetreeksen ApplicationFunction Berekenen van tijd- en meetreeksen ApplicationFunction Delen van tijd- en meetreeksen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 18-04-2024 00:35:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 18-04-2024 00:35:24 CEST
Legenda




   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view AP005-Applicatie(sub)functies
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-e1bb8199-568a-d4cd-40e9-f0aa37465725
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : AP005-Applicatie(sub)functies
Elementen  : 
Relaties  :