waterreguleringswerk

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterreguleringswerkKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken.
DefinitieKunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. ten behoeve van het regulerenHet leiden van de oppervlaktewaterlichaam d.m.v. het construeren van kunstwerken ter voorkoming van ongewenste natuurlijke ontwikkelingen. van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.. Een stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., inlaat en aflaatEen aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om overtollig water af te voeren. zijn water regulerende kunstwerkenKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken..
Synoniemwater regulerend kunstwerkKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken., water regulerende kunstwerkenKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken., waterreguleringswerkenKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken.
Toelichting op definitieConstructieWat door construeren ontstaan is. ten behoeve van het inlatenEen inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat op de scheiding van 2 peilgebieden is gelegen. De functie van dit kunstwerk is om (vers) water in een polder of lager gelegen peilgebied te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit een duiker met aan de kant van het buitenwater een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten. In sommige gevallen is een inlaat een zelfstandig kunstwerk met dezelfde uiterlijke kenmerken als een stuw., uitlatenOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of waterloop.Constructie of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend water. of overlatenEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders. van waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., niet zijnde een gemaal of spuisluisEen sluis die tot doel heeft een aansluitende vaarweg of haven op diepte te houden, door het opwekken van een plotselinge krachtige waterstroming., zoals een inlaatsluisDoorlaatsluis die dient voor aanvoer van water., overlaatEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders. of inundatiesluis. Een voorbeeld van een waterreguleringswerkKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken. is een overlaatEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders., inlaatwerkEen inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat op de scheiding van 2 peilgebieden is gelegen. De functie van dit kunstwerk is om (vers) water in een polder of lager gelegen peilgebied te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit een duiker met aan de kant van het buitenwater een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten. In sommige gevallen is een inlaat een zelfstandig kunstwerk met dezelfde uiterlijke kenmerken als een stuw. of aflaatwerk. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Netwerkwerkmanagement InformatiesysteemEen informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden. (NIS) - Definities)

KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. dat waterregulering als hoofdfunctie heeft, niet zijnde een sluisEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien., stuw of gemaal of een constructieWat door construeren ontstaan is. ten behoeve van het inlatenEen inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat op de scheiding van 2 peilgebieden is gelegen. De functie van dit kunstwerk is om (vers) water in een polder of lager gelegen peilgebied te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit een duiker met aan de kant van het buitenwater een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten. In sommige gevallen is een inlaat een zelfstandig kunstwerk met dezelfde uiterlijke kenmerken als een stuw., uitlatenOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of waterloop.Constructie of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend water. of overlatenEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders. van waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., niet zijnde een gemaal of spuisluisEen sluis die tot doel heeft een aansluitende vaarweg of haven op diepte te houden, door het opwekken van een plotselinge krachtige waterstroming., zoals een inlaatsluisDoorlaatsluis die dient voor aanvoer van water., overlaatEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders. of inundatiesluis (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. Rijkswaterstaatswerken) Stuwen, overlatenEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders., doorlaatwerken, duikersEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Vaste overlaatEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders. of inlaat die voorziet in een vrije afvoer of aanvoerHet door middel van een werk of langs natuurlijke weg halen of laten stromen van water naar een oppervlaktewaterlichaam uit een ander oppervlaktewaterlichaam. van water wanneer een bepaald peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. wordt bereikt (BONHet minimaal noodzakelijke onderhoud om de functionaliteit van de infrastructuur te waarborgen. NAT). (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NPR 4768)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-4316
Afbeelding vanwater regulerend kunstwerk
Water regulerend kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf., Stuw Veelerveen.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterreguleringswerkKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken.Breder
  • kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterreguleringswerkKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
waterreguleringswerkKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken.Gerelateerd
  • reguleren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aflaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterreguleringswerkKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken.
inlaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterreguleringswerkKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken.
stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterreguleringswerkKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken.
Rdf.jpg