bestek

Eigenschappen

VoorkeurslabelbestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.
DefinitieEen zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.
SynoniembestekkenDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan., bestektekeningEen zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.Een bestektekening wordt gebruikt voor tekeningen die onderdeel uitmaken van een contractuele overeenkomst, op basis waarvan de aannemer, architect of kunstenaar wettelijk verplicht is om de tekeningen, bouw, het schilderwerk of een andere opdracht te produceren., bestektekeningenEen zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.Een bestektekening wordt gebruikt voor tekeningen die onderdeel uitmaken van een contractuele overeenkomst, op basis waarvan de aannemer, architect of kunstenaar wettelijk verplicht is om de tekeningen, bouw, het schilderwerk of een andere opdracht te produceren.
Toelichting op definitieTechnische beheersacties kunnen, indien het niet het bedienen van sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. e.d., maar een infrastructurele ingreep betreft, worden uitbesteed in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van een bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.. Informatie-analyse operationeel beheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.: technisch rapportManagementproduct waarmee een momentopname wordt verstrekt van de status van bepaalde aspecten van het project. (gewijzigd).

Beschrijving van het werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend., de daarbij behorende tekeningen, de voor het werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct.-verbaal van aanwijzing; (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. en van technische installatiewerken 2012).

PlanBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). en voorwaarden volgens welke de aanbesteding, aannemingDe verbintenis enig werk op bepaalde voorwaarden te volbrengen. en/of uitvoering van handelingen plaatsvinden. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NEN 2084)

Een bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. of lastenboek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend., inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Aan het bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestektekeningenEen zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.Een bestektekening wordt gebruikt voor tekeningen die onderdeel uitmaken van een contractuele overeenkomst, op basis waarvan de aannemer, architect of kunstenaar wettelijk verplicht is om de tekeningen, bouw, het schilderwerk of een andere opdracht te produceren. die samen met de technische omschrijving de basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van het contractEen afspraak tot het leveren van producten en diensten tegen een overeengekomen prijs en binnen een overeengekomen periode. tussen opdrachtgever en aannemerRechtspersoon die in aanmerking komt om tegen vergoeding een opdracht uit te voeren. (opdrachtnemerRechtspersoon die in aanmerking komt om tegen vergoeding een opdracht uit te voeren.). Een bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. zijn. In eerste instantieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt. kan een bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. een basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. voor prijsvorming.

De gebruikelijke systematieken in de Nederlandse ontwikkeling zijn de STABU-bestekssystematiek en de Nederlandse besteksystematiek (NBS), voor de woning- en utiliteitsbouw en de RAW-systematiek voor de grond-, wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen.- en waterbouw. De branchevereniging voor bestekschrijvers in Nederland is de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).

Opbouw Het bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. bevat als eerste een algemeen deel met de algemene omschrijving, algemene projectgegevens, bepalingen over werkzaamheden van derden, regelingen over de aanbesteding en inschrijving. Vervolgens wordt aangegeven welke voorwaarden en voorschriftenHandeling met algemene draagwijdte komende van een andere autoriteit dan het parlement. van toepassing zijn zoals bepalingen omtrent verzekeringen, bepalingen over verrekeningen van wijzigingen en meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.- en minderwerk, bepalingen over tekeningen en berekeningen en regelingen omtrent de arbeidsomstandigheden. Ook bouwplaatsvoorzieningen komen aan de orde. Vervolgens wordt het werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. in onderdelen beschreven: de toe te passen materialen met specificaties.

De gebruikelijke administratieve basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. voor een bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012). De nieuwe UAV 2012 is aangepast aan de huidige titel 12 aannemingDe verbintenis enig werk op bepaalde voorwaarden te volbrengen. van werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. in het Burgerlijk WetboekHet Burgerlijk Wetboek is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht. 7. Tevens is bij de herziening van de UAV 1989, de UAVTI 1992 geïntegreerd. De UAV 2012 zijn op 30 januari 2012 bij ministeriële beschikkingEen besluit over een aanvraag vastgesteld.

Volgens de UAV 2012 wordt bij lid 1 van paragraaf 1 "Aanduidingen, begripsbepalingen" verstaan onder het bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.: - de beschrijving van het werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend.;
- de daarbij behorende tekeningen;
- de voor het werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. geldende voorwaarden;
- de nota van inlichtingen;
- het procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct.-verbaal van aanwijzing.

Nauwkeurige beschrijving van een uit te voeren bouwwerkConstructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties., met alle inlichtingen aangaande de te gebruiken materialen en constructiesWat door construeren ontstaan is., betalingen enz.. Het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. wordt eerst in XVI gebruikt. Voordien werd er gesproken van voorwaarden (1400 Brugge), manieren (1410 Westkapelle, W.V.), voorwaarden en manieren (1553 Rumpt, Gld.), pointen ende artikelen (1483 Nieuwpoort, W.V.). De oudst bekende werkomschrijving die als bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. werd aangeduid, is die van de kappen van de Oude Kerk te Delft uit 1541. Er is ook sprake van bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. en voorwaarden (1588 Oudewater), conditiën en bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. (1618 Goes), bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan., voorwaarden en conditiën (1596 Velsen, NGetal, dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen..H.), conditiën en artikelen (1628 Joure, Fr.), bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. en contractEen afspraak tot het leveren van producten en diensten tegen een overeengekomen prijs en binnen een overeengekomen periode. (1737 Leiden) en alle verdere denkbare combinaties van termen. In België spreekt men bij besteksvoorwaarden van lastkohier. Sinds 1945 is getracht uniformiteit te brengen in de besteksindeling. Er werd een ontwerpbestek opgesteld, bedoeld als voorbeeld voor de wijze waarop bestekkenDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan. dienen te worden ingericht en geredigeerd. (Haslinghuis)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-5d3a24f2-28f6-40a9-ae5e-5f8b0dcab313, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0470, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestek_(bouwkunde), https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/2602fadb-608e-477a-a95d-a55413a76b6c
Afbeelding vanarchief_7119_Gemaal-Bakerwaard-Bestekstekening-1957.jpg
Bestekstekening van een gemaalEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.Breder
  • informatiedrager (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.Gerelateerd
  • bouwconstructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg