Mussel-Aa-kanaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelMussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal.
DefinitieHet Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal. is een kanaal in de streek WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa. in de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen. Het loopt van MusselkanaalHet Musselkanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel. naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaalHet Ruiten-Aa-kanaal is een kanaal in Groningen tussen Veelerveen en Ter Apel in de streek Westerwolde. samenkomt en zijn wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. TijdenskanaalHet B.L. Tijdenskanaal is een waterweg van ongeveer 15,5 km in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen..
SynoniemMussel Aa kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal.
Toelichting op definitieHet kanaal is anno 2005 niet bevaarbaarbaar voor plezier- en beroepsvaart. De beheerderPubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk. van het kanaal is het waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe..

Het kanaal loopt van MusselkanaalHet Musselkanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel. tot ter hoogte van Onstwedde in noordelijke richting. Dan maakt het een bochtEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. en vervolgt zijn wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. in noordoostelijke richting. Van deze bochtEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. loopt een zijtak naar Onstwedde waar tot de jaren zestig een havenEen tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. is geweest. Het kanaal is genoemd naar de Mussel-AaDe Mussel-Aa is een beek in Westerwolde in het oosten van de provincie Groningen. Ze loopt van Zandberg (ten zuiden van Musselkanaal) naar het noorden via Mussel en Onstwedde naar Wessinghuizen waar ze samenvloeit met de Ruiten-Aa. waarvan het de watervoerende functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. grotendeels heeft overgenomen. Dit beekje wordt ter hoogte van Kopstukken zelfs een begeleidende sloot van dit kanaal om dan even verderop weer zelfstandig naar Onstwedde te stromen. Daar vloeit deze samen met het Pagediep in de zijtak van het kanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport..

Het kanaal is aangelegd op initiatief van de Vereniging ter bevordering van de kanalisatie van WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa.. Deze vereniging liet ing. A.J.H Bauer een planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). maken om de wateroverlast waar WesterwoldeWesterwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de beken de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa. door vervening van het Bourtangermoeras geregeld werd geplaagd het hoofd te bieden. Dit planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). dat in 1893 gereed kwam werd vanaf 1905 aanbesteed en in 1911 werd begonnen met het graven. In 1916 kwam het Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal. gereed. Na de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). speelde de beroepsvaart een rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. van betekenis. Hierdoor heeft het kanaal een rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. gespeeld bij de ontginning van de overgebleven heide- en veengebieden. Zo liep er een wijkEen wijk is een zijkanaal in een verveningsgebied. Een wijk werd gegraven voor de afwatering van het veen en de afvoer van de turf per schip. Daarna werden ze gebruikt om aardappelen en suikerbieten over te vervoeren richting het hoofdkanaal (diep). van het Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal. tussen het Sellingerveld en Weenderveld door tot vlak bij de Ruiten-Aa.

De volgende sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. werden aangelegd:
- Veelersluis (No. II)
- Onstweddersluis (No. III)
- Harpelersluis (No. IV)
- Kopstukkensluis (No. V)
- Zandtangesluis (No. VI)
- Braambergsluis (No. VII)
- Jipsingboermusselsluis (No. VIII)


In de naoorlogse jaren werd het Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal. gesloten voor scheepvaart en werden de sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. verwijderd. In de jaren 80 van de twintigste eeuw werd het A.G. WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen. gegraven dat vlak bij MusselkanaalHet Musselkanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel. aansluit op het Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal.. Door deze aansluiting kan het Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal. in droge tijden water uit het IJsselmeer aanvoeren. In de laatste decennia van de twintigste eeuw zijn er plannenBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). gemaakt om het Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal. weer bevaarbaar te maken voor pleziervaart. Dit planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). is tot nu toe niet uitgevoerd. Er zijn welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. voorzieningen getroffen voor kanovaart.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Mussel-Aa-kanaal

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Mussel-Aa-kanaalHet Mussel-Aa-kanaal is een kanaal in de streek Westerwolde in de provincie Groningen. Het loopt van Musselkanaal naar Veelerveen waar het met het Ruiten-Aa-kanaal samenkomt en zijn weg tot Bad Nieuweschans vervolgt als B.L. Tijdenskanaal.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg