zomerschouw

Eigenschappen

Voorkeurslabelzomerschouw
DefinitiePeriodieke inspectie in de zomerperiode van secundaire watergangen met een wateraanvoer functie en primaire watergangen in onderhoud van Staatbosbeheer in het stroomgebied van de Drentse Aa.
Toelichting op definitieZomerschouw

Er bestaat nog een tweetal “verbijzonderingen”. De eerste verbijzondering betreft de volgende situatie; Het kan zijn dat een sloot als gevolg van een hoog zomerpeil een functie heeft in de zomer (wateraanvoer), maar niet in de winter vanwege een laag peil (droogstand). Aangezien wateraanvoer plaats vindt via het stelsel van watergangen, en de praktijk uitwijst dat die eigenaren/gebruikers die behoefte hebben aan wateraanvoer via detailsloten deze op eigen initiatief schonen, is zomerschouw op dit moment, algemeen gezien, niet nodig. Door de veranderende klimatologische omstandigheden is het niet ondenkbaar dat over een aantal jaren deze beoordeling een heel andere zal zijn. Als we geconfronteerd worden met meer neerslag en grotere hoeveelheden is het mogelijk dat blijkt dat zomerschouw een noodzakelijk instrument is om de detailwaterbeheersing goed in stand te houden en te laten functioneren. In voorkomend geval zal hiervoor dan ook aanvullend een advies onder uw aandacht worden gebracht.

Beleidsnotitie Schouw 13 In de huidige situatie binnen het kassengebied van Zuidbroek, waar tot op heden vanwege water-af- en aanvoer wel zomerschouw wordt gevoerd, verdient het de voorkeur door middel van inrichtingsmaatregelen te zorgen voor wateraanvoer via watergangen tot aan de percelen van de desbetreffende eigenaren/gebruikers en ook hier de verantwoording voor de eigen wateraanvoer daar te leggen waar die (net als in de rest van het waterschap) hoort, nl. bij de eigenaren/gebruikers zelf. Tot het moment dat dit gerealiseerd is, is het hier, mede gezien de aanzienlijke economische belangen, wel nodig om zomerschouw te (blijven) voeren.

De tweede verbijzondering betreft sloten van SBB binnen het gebied van de Drentse Aa. Deze sloten zijn eigenlijk watergangen, maar met SBB is overeengekomen dat zijzelf, en niet het waterschap, het onderhoud uitvoert. Ook deze sloten worden in de zomer (en in het najaar) geschouwd. Dit is een situatie die zal blijven bestaan. De toepassing van zomerschouw zal altijd kritisch beschouwd moeten worden, en per situatie (ook in de toekomst) afgewogen moeten worden.
Exacte overeenkomsthttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2019/11/Beleidsnotitie-schouw.pdf

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zomerschouwBreder
zomerschouwBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg