ontgronding


Eigenschappen

Voorkeurslabelontgronding
DefinitieEen grond door ontgraving ontdoen van de daarboven liggende materialen.
Synoniemontgrondingen
Toelichting op definitieEen grond door ontgraving ontdoen van de daar boven liggende veen- of zandlaag - voor ontgronding is een vergunning noodzakelijk - bij het verlenen ervan wordt gestreefd naar een doelmatige afweging van de verschillende erbij betrokken belangen. (bron: Ontgrondingenwet 1965 S.509 / Aquo)


Een grond door ontgraving ontdoen van de daar boven liggende veen- of zandlaag. (bron: DIV)

Ontgronden wil zeggen dat de bodem beneden het maaiveld wordt verlaagd. Bijvoorbeeld door afgraven van een kleilaag, grindlaag etc. Maar ook het graven van een vijver, een kuil of een sloot is een ontgronding. Ook een tijdelijke verlaging valt onder ontgronden. Of de grond in de buurt van de afgraving blijft liggen, of dat de grond wordt afgevoerd is niet van belang voor de definitie.

De overheid heeft een wet opgesteld waarin artikelen zijn opgenomen die het ontgronden regelen. Deze wet heet de Ontgrondingenwet en deze wet is goedgekeurd d.d. 27 oktober 1965. Deze wet geeft aan dat het wettelijk verboden is te ontgronden zonder het hebben van een vergunning. In deze wet is tevens opgenomen dat de provincie in de provinciale milieuverordening (PMV)of in een ontgrondings verordening vrijstelling mag geven voor ontgrondingen waar geen vergunning voor hoeft te worden aangevraagd. Voor afgravingen in water is Rijkswaterstaat vergunningverlener. (bron: LeerWiki.nl)

Het uitvoeren van diepe ontgravingen (bijvoorbeeld zand- en kleiwinputten, nevengeulen en weerdverlagingen). (bron: WL)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-b347b5a2-bd33-4cc7-8dd6-b8cb3471a957, https://www.leerwiki.nl/maatschappij/overheid/overheidsbesturen/ruimtelijke-ordening/29016/wat-is-ontgronden/, https://begrippen.waterschaplimburg.nl/wl/nl/page/Id-f70d1ade-33fc-480a-8890-007c868ece36
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ontgrondingBreder
ontgrondingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
primaire ontgronding (Begrip)Brederontgronding
secundaire ontgronding (Begrip)Brederontgronding
werkplan (Begrip)Gerelateerdontgronding
Rdf.jpg